•  Obraz Wejście do budynku 53
  • Obraz studenci WIG
  • Obraz studenci WIG
  • Obraz klaster Phenix
  • Obraz ogródek meteorologiczny
  • Obraz laboratoria WIG
  • Obraz laboratoria WIG
  • Obraz sprzęt geodezyjny WIG
  • Obraz sprzęt topograficzny WIG

gbakAbsolwent Wydziału Inżynierii Budowlanej Politechniki Warszawskiej, specjalność: teoria konstrukcji (1967), w Wojskowej Akademii Technicznej od 1969r. 1973 - dr nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo, Wydział Inżynierii Wojskowej Wojskowej Akademii Technicznej. 1983 - dr hab. inż. w dyscyplinie budownictwo, specjalność mechanika konstrukcji, WAT. 1994 - tytuł profesora.

abak1Absolwentka Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie na kierunku Inżynieria Środowiska (2013 r.). Od 2013 r. uczestnik studiów doktoranckich na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie, ukończonych w 2017 roku nadaniem stopień doktora w dyscyplinie inżynieria środowiska, w specjalności: inżynieria wodna. W 2016 roku ukończyła studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy na Politechnice Krakowskiej.

abrzuzy

Absolwentka Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej. Doktor nauk technicznych w zakresie budownictwa – konstrukcje budowlane i inżynierskie. Od 2013 roku jest pracownikiem Wojskowej Akademii Technicznej na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji. Zainteresowania naukowe: mechanika konstrukcji, dynamika budowli, komputerowe wspomaganie projektowania.

rchmielewski2003 r. - Dr nauk technicznych w zakresie budownictwa, Wojskowa Akademia Techniczna, 2003 r., Zainteresowania naukowe: mostowe konstrukcje składane, utrzymanie kolejowych konstrukcji mostowych, wpływ głębokich wykopów na obiektu zabudowy pobliskiej, zasady prowadzenia robót ziemnych w budownictwie inżynieryjno - drogowym, rewitalizacja obiektów zabytkowych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

no_foto_wigAbsolwent Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT. Dr nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo, specjalność - mechanika konstrukcji. Praca doktorska pt. „Modelowanie nieliniowego zachowania tarcz żelbetowych obciążonych statycznie i dynamicznie”. Zatrudniony na stanowisku adiunkta. 

widczakAbsolwent Wydziału Chemii i Fizyki Technicznej Wojskowej Akademii technicznej, specjalność fizyka jądrowa (1974). 1978 r. - dr nauk technicznych w zakresie budownictwa, specjalność mechanika konstrukcji, Wojskowa Akademia Techniczna (WAT), Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji (WIG). 1989 - dr hab. nauk technicznych w zakresie budownictwa, specjalność mechanika konstrukcji, WAT, WIG.

gjakubowskiAbsolwent (1996 r.) Wydziału Inżynierii, Chemii i Fizyki Technicznej Wojskowej Akademii Technicznej kierunku budownictwo w specjalności budowa dróg i mostów. 2019 r. - doktor nauk inżynieryjno-technicznych w zakresie inżynieria lądowa i transport. Zatrudniony na stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego w latach 1997-2004. W latach 2004-2010 pracował jako starszy specjalista a następnie jako główny specjalista w Departamencie ds. Budownictwa na Terenach Zamkniętych Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

mjr_januszewski400Absolwent Wydziału Inżynierii, Chemii i Fizyki Technicznej Wojskowej Akademii Technicznej, specjalność infrastruktura obronna (2003). Absolwent studiów podyplomowych: wycena nieruchomości na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej (2006), zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami na Wydziale Inżynierii, Chemii i Fizyki Technicznej Wojskowej Akademii Technicznej (2007), Eksploatacja obiektów infrastruktury wojskowej (2017) na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej.

Back to top