Wykaz projektów krajowych realizowanych przez Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji w "Bazie Wiedzy WAT"


Informacje o wybranych projektach krajowych WIG finansowanych ze źródeł budżetu państwa

Ministerstwo Edukacji i Nauki (MEiN):

Tytuł projektu: „Plany twierdzy Kamieniec Podolski do 1793 r.”
Umowa nr DNM/SP/464524/2020
Zawarta pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Wojskową Akademią Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego.
Kierownik projektu: dr hab. inż. Leszek Opyrchał
Okres realizacji: 01.01.2020 r.- 31.12.2021 r. (24 miesiące)
Środki finansowe przyznane przez Ministra na realizację projektu: 55 200,00 zł w tym: w roku 2020 – 14 000,00 zł; w roku 2021 – 41 200,00 zł
Zadania w ramach realizacji projektu:
Zadanie nr 1: Zakup literatury zalecane przez recenzenta czasopisma Imago Mundi
Zadanie nr 2: Tłumaczenie tekstu na język angielski
Zadanie nr 3: Publikacja monografii.
Monografia „Plany twierdzy Kamieniec Podolski do 1975 r. wydana przez Wydawnictwo DiG w 2021 r.
Publikacja wydana w twardej oprawie, zawiera trzy wersje językowe: polską, angielską i ukraińską.
DOI 10.36693/Kamieniec_Plany
ISBN 978-83-286-0175-8


Narodowe Centrum Nauki (NCN):

Tytuł projektu: „Ocena możliwości poprawy wyznaczenia regionalnych wartości całkowitych zasobów wód lądowych z misji satelitarnych GRAC/-FO”
Umowa zawarta z NCN na realizację projektu o numerze: UMO-2021/41/N/ST10/01472
Projekt badawczy numer: 2021/41/N/ST10/01472
Podstawa: decyzja Dyrektora NCN nr DEC-2021/41/N/ST10/01472 z dnia 26.11.2021 r.
Kierownik projektu: dr inż. Artur LEŃCZUK
Okres realizacji: 04.01.2022 – 03.01.2024 (24 miesiące)
Numer wewnętrzny projektu: NCN/07-374/2021/WAT

Tytuł projektu: „Badanie ewolucji charakteru stochastycznego geodezyjnych szeregów czasowych w kontekście przyszłych realizacji ziemskiego układu odniesienia”
Umowa zawarta z NCN na realizację projektu o numerze: UMO-2021/41/B/ST10/01458
Projekt badawczy numer: 2021/41/B/ST10/01458
Podstawa: decyzja Dyrektora NCN nr DEC-2021/41/B/ST10/01458 z dnia 26.11.2021 r.
Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Janusz BOGUSZ
Okres realizacji: 29.12.2021 – 28.12.2024 (36 miesięcy)
Numer wewnętrzny projektu: NCN/07-379/2021/WAT

Ogłoszenia o konkursach na stypendystę:

 1. pdf Ogłoszenie Konkurs Stanowisko nr 0 (125 KB)
 2. pdf Ogłoszenie Konkurs Stanowisko nr 1 (38 KB)
 3. pdf Ogłoszenie Konkurs Stanowisko nr 2 (100 KB)
 4. pdf Ogłoszenie Konkurs Stanowisko nr 3 (101 KB)

Ogłoszenia o wynikach konkursów na stypendystę:

 1. pdf Wynik konkursu Stypendysta nr 0 (132 KB)
 2. pdf Wynik konkursu Stypendysta nr 1 J. Mikocki 2022 (133 KB)
 3.   pdf Wynik konkursu Stypendysta nr 2 (133 KB)

Tytuł projektu: „Nowe podejście do badania przestrzennie i czasowo skorelowanych sygnałów w obserwacjach geodezyjnych z wykorzystaniem zmodyfikowanej analizy empirycznych funkcji ortogonalnych”
Umowa zawarta z NCN na realizację projektu o numerze: UMO-2017/25/B/ST10/02818
Projekt badawczy numer: 2017/25/B/ST10/02818
Podstawa: decyzja Dyrektora NCN nr DEC-2017/25/B/ST10/01458 z dnia 23.11.2017 r.
Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Janusz BOGUSZ
Okres realizacji: 25.01.2018 – 24.12.2022 (59 miesięcy)
Numer wewnętrzny projektu: NCN/07-184/2017/WAT

Ogłoszenia o konkursach na stypendystę:

 1. pdf Ogłoszenie Konkurs Stanowisko nr 1 (26 KB)
 2. pdf Ogłoszenie Konkurs Stanowisko nr 2 (26 KB)
 3. pdf Ogłoszenie Konkurs Stanowisko nr 3 (27 KB)

Ogłoszenia o wynikach konkursów na stypendystę:

 1. pdf Wynik konkursu Stypendysta nr 1 A. Leńczuk 2019 (45 KB)
 2. pdf Wynik konkursu Stypendysta nr 2 G. Leszczuk 2019 (45 KB)
 3. pdf Wynik konkursu Stypendysta nr 3 G. Leszczuk 2020 (45 KB)

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR):

Tytuł projektu: Inteligentny, zintegrowany system do lokalizacji, wstępnej oceny i pomocy medycznej poszkodowanym na polu walki wykorzystujący geoinformacje i sensory biomedyczne.
Lider: Wojskowa Akademia Techniczna - Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji (współpraca z Wydziałem Elektroniki, Wydziałem Nowych Technologii i Chemii oraz Wydziałem Inżynierii Mechanicznej)

Konsorcjanci: Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych Wojskowy Instytut Medyczny Investcore Sp. z o.o. Sp. j.

Kierownik projektu: płk prof. dr hab. inż. Michał KĘDZIERSKI
Umowa nr: DOB-SZAFIR/09/A/010/01/2021
Koszt całkowity: 39 209 454,00 zł. (z VAT)
Wartość kosztów kwalifikowanych: 31 877 605,00 zł. (w tym WAT 11 306 558,00 zł.)
Dofinansowanie z NCBR: 31 877 605,00 zł. (w tym WAT 11 306 558,00 zł.)
Termin realizacji: 01.06.2021 - 31.05.2025

Główną ideą projektu jest zmniejszenie śmiertelności oraz kalectwa osób poszkodowanych/ofiar w starciach zbrojnych. System będzie już operował na polu bitwy/starć/działań zanim jeszcze będą mogły rozpocząć działania zespoły ratownicze. Podzielony jest na dwa poziomy komponentu powietrznego (pięć BSP), komponent naziemny w którego skład wchodzi Mobilne Centrum Zarządzania i Analiz (MCZA) oraz bezzałogowa platforma podejmowania i ewakuacji rannych. W wyniku przygotowanych algorytmów oraz pozyskanych danych w MCZA powstanie inteligentna mapa życia, która w sposób dynamiczny pokazywała będzie stan rannych i określała konieczny czas na ich ewakuację.

Głównym produktem systemu będzie inteligentna mapa życia, która będzie zasilana danymi z sensorów w czasie rzeczywistym. W celu realizacji inteligentnej mapy życia opracowane zostaną algorytmy przetwarzania danych z poszczególnych sensorów w celu określenia istotnych parametrów życiowych poszkodowanych. Istotnymi produktami będą wszelkie produkty mapowe takie jak: mapy tras BSP, mapy bezpiecznego dotarcia do poszkodowanych, mapy przejezdności, mapy dróg ewakuacji. Dodatkowo system będzie dostarczał szeroko rozumianą informację rozpoznawczą z terenu działań oraz monitorował skażenia chemiczne i promieniotwórcze przez odpowiednie sensory umieszczone na BSP.

Projekt MILGEOMED zakłada opracowanie kompletnej technologii pozyskiwania geo- i bio-danych w celu zmniejszenia śmiertelności oraz kalectwa w odniesieniu do żołnierzy na polu walki, ale także osób poszkodowanych w zdarzeniach masowych z zastosowaniem bezzałogowych platform latających i biosensorów medycznych. System umożliwi wstępną, zdalną i szybką ocenę zdarzenia w kontekście geolokalizacji przestrzennej na polu walki, wypadku masowego, a w dalszej kolejności będzie służył jednostkom ratunkowym do wspomagania decyzji w aspekcie oceny medycznej poszkodowanych, ich dokładnej lokalizacji oraz dystrybucji zespołów ratunkowych na obszarze zdarzenia. Idea systemu zakłada działanie dwupoziomowe. Pierwszy poziom odpowiadać będzie za wstępną ocenę zdarzenia, umożliwiającą geolokalizację osób poszkodowanych wraz z ciągłym monitoringiem poszkodowanych oraz rejonu zdarzenia w kontekście bezpośrednich zagrożeń dla zespołów zabezpieczenia medycznego. Drugi poziom systemu służyć będzie do szczegółowej, zdalnej, wstępnej oceny medycznej poszkodowanych w rejonie zdarzenia. W wyniku działania systemu zostanie opracowana metodyka segregacji i hierarchizacji poszkodowanych pod kątem możliwości dotarcia zespołów ratowniczych oraz określenie rodzaju i zakresu pomocy medycznej.


Project title: Intelligent, integrated system for the location, initial assessment and medical assistance of casualties on the battlefield using geo-information and biomedical sensors.
Leader: Military University of Technology - Faculty of Civil Engineering and Geodesy (cooperation with the Faculty of Electronics, Faculty of New Technologies and Chemistry, and Faculty of Mechanical Engineering)

Consortium partners: Air Force Institute of Technology Military, Medical Institute Investcore Sp. z o.o. Sp. j.
Project manager: col. prof. dr hab. inż. Michał KĘDZIERSKI
Contract no.: DOB-SZAFIR/09/A/010/01/2021
Total cost: PLN 39 209 454.00. (including VAT)
Value of eligible costs: PLN 31,877,605.00. (including WAT 11 306 558.00 zł.).
Co-financing from NCBR: PLN 31,877,605.00. (including WAT 11 306 558.00 zł.).
Completion date: 01.06.2021 - 31.05.2025

The main concept of the project is to reduce the mortality and disability of casualties/victims in armed conflicts. The system will already be operating on the battlefield/conflict location before rescue teams can even start. It is divided into two levels in the airborne component (five UAVs), a ground component comprising a Mobile Management and Analysis Centre (MCZA) and an unmanned platform for pick-up and evacuation of casualties. As a result of the prepared algorithms and acquired data, an intelligent life map will be created in the MCZA, which will dynamically show the condition of the injured and determine the necessary time for their evacuation.

The main product of the system will be an intelligent life map, which will be powered with real-time sensor data. In order to realise the intelligent life map, algorithms will be developed to process the data from the individual sensors in order to determine the vital signs of the injured. Other relevant products include any map products such as UAV route maps, maps of safe arrival to the casualty, passability maps, and evacuation route maps. In addition, the system will provide wide-ranging reconnaissance information from the area of operations and monitor chemical and radioactive contamination through appropriate sensors placed on the UAV.

The MILGEOMED project envisages the development of a complete technology for the acquisition of geo- and bio-data in order to reduce mortality and disability for soldiers on the battlefield, but also for those injured in mass events, using unmanned aerial platforms and medical biosensors. The system will enable an initial, remote and rapid assessment of the incident in the context of spatial geolocalisation on the battlefield or the location of a mass casualty event, and will further serve emergency units to support decisions in the terms of medical assessments of the injured, their precise location and the distribution of emergency teams in the area of the incident. The idea of the system is to operate on two levels. The first level will be responsible for the initial assessment of the incident, enabling the geolocalisation of the casualties along with their continuous monitoring as well as the area of the incident in the context of direct threats to the medical support teams. The second level of the system will serve for a detailed, remote initial medical assessment of casualties in the incident area. As a result of the system, a methodology will be developed for the categorisation and prioritisation of the injured in terms of the accessibility for rescue teams and the determination of the type and scope of medical assistance needed.

Tytuł projektu: Nanosatelitarna konstelacja optoelektronicznego rozpoznania obrazowego PIAST (Polish ImAging SaTellites)
Umowa nr: DOB-SZAFIR/10/A/022/01/2021
Koszt całkowity: 70 159 890,00 zł. (z VAT)
Wartość kosztów kwalifikowanych: 58 561 049,00 zł. (w tym WAT 13 357 033,00 zł.)
Dofinansowanie z NCBR: 50 429 748,00 zł. (w tym WAT 11 027 619,00 zł.)
Wkład własny: 8 131 301,00 zł. (w tym WAT 2 329 414,00 zł.)
Termin realizacji: 01.06.2021 r. – 31.05.2025 r. (48 miesięcy)

Celem projektu jest rozmieszczenie na orbicie konstelacji 3 nanosatelitów obserwacyjnych “PIAST” do prowadzenia optoelektronicznego rozpoznania obrazowego i zademonstrowanie zdolności do pozyskiwania zobrazowań w rozdzielczości rzędu 5 m, prowadzenia manewrów orbitalnych oraz do obniżenia wysokości orbity. Satelity zostaną zintegrowane w Polsce, wykonane w polskich technologiach (platforma, napęd, AOCS, teleskopy, urządzenia laserowe – z zapewnieniem „skalowalności w górę” do mikrosatelitów) i sterowane z terytorium Polski. Opracowane zostaną algorytmy zwiększania rozdzielczości zobrazowania poprzez numeryczne składanie zdjęć ze współdziałających ze sobą satelitów.

Realizacja projektu jest elementem opracowania kluczowego komponentu narodowego systemu satelitarnego na potrzeby rozpoznania pola walki i zapewnienia aktualnej informacji strategicznej i operacyjnej. Rezultaty projektu mają związek z podnoszeniem zdolności wojsk do rozpoznania, rażenia oraz przetrwania na polu walki.

Produkty, które opracowane zostaną w ramach projektu wpisują się w aktualne trendy rynkowe, co pozwala wierzyć również w ekonomiczny sukces przedsięwzięcia. Głównym odbiorcą produktów, poza MON, mogą być w przyszłości przede wszystkim firmy prywatne, które w najbliższych latach planują budowę konstelacji satelitarnych opartych na niewielkich satelitach.

Wyniki projektu będą wykorzystane przede wszystkim na potrzeby wsparcia rozpoznania obrazowego realizowanego na potrzeby Sił Zbrojnych (ścisła współpraca z Ośrodkiem Rozpoznania Obrazowego w Białobrzegach) jednakże planuje się również zaprezentowania możliwości wykorzystania danych obrazowych w szeroko rozumianej gospodarce.


Project title: PIAST (Polish ImAging SaTellites) - Nanosatellite constellation for optoelectronic image reconaissance

Contract no.: DOB-SZAFIR/10/A/022/01/2021
Total cost: PLN 70,159,890.00. (including VAT)
Value of eligible costs: PLN 58,561,049.00. (including VAT 13 357 033.00 zł.).
Co-financing from NCBR: 50 429 748.00 zł. (including WAT 11 027 619.00 zł.).
Own contribution: 8 131 301.00 zł. (including WAT 2 329 414.00 zł.).
Completion date: 01.06.2021 r. - 31.05.2025 (48 months)

The aim of the project is to deploy a constellation of 3 'PIAST' observational nanosatellites into orbit for optoelectronic imagery reconnaissance and to demonstrate the ability to acquire imagery at 5m resolution, conduct orbital manoeuvres and to lower the orbit altitude. The satellites will be integrated in Poland, made with Polish technologies (platform, propulsion, AOCS, telescopes, laser equipment - ensuring up-scalability to microsatellites) and controlled from the territory of Poland. Algorithms will be developed to increase imaging resolution by numerically assembling images from the cooperating satellites.

Implementation of the project is part of the development of a key component of the national satellite system for battlefield reconnaissance and the provision of up-to-date strategic and operational information. The results of the project are connected with improving the military's reconnaissance, missile and battlefield survivability capabilities.

The products to be developed as part of the project are in line with current market trends, which also suggests the economic success of the undertaking. In the future, the main recipients of the products, apart from the Ministry of Defence, may be primarily private companies which plan to build satellite constellations based on small satellites in the coming years.

The results of the project will be used primarily to support imaging reconnaissance carried out for the needs of the Armed Forces (close cooperation with the Imaging Reconnaissance Centre in Białobrzegi); however, it is also planned to present the possibility of using imaging data in the wider economy.

 

Celem konkursu „Rzeczy są dla ludzi”, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Rządowego Programu „Dostępność Plus”, było wybranie do dofinansowania projektów, które w największym stopniu przyczynią się do poprawy jakości i zapewnienia niezależności życia osób ze szczególnymi potrzebami. W ramach konkursu finansowanie uzyskał projekt realizowany na naszym wydziale pt. „Technologia opracowania tyflomap zabytkowych założeń parkowych”, kierowany przez dr hab. inż. Albinę Mościcką, prof. WAT.

Projekt zakłada opracowanie i pilotażowe wdrożenie technologii opracowywania niskobudżetowych tyflomap walorów kulturowych zabytkowych parków, zwiększających dostępność oferty turystycznej i kulturowej dla osób niewidomych i słabowidzących. Planowane jest opracowanie tyflomap zabytkowych parków, w taki sposób, aby za ich pomocą przekazać unikalne walory kulturowe założeń parkowych, jako kompozycji obejmującej znaczny teren i zawierającej układ określonych elementów przyrody i architektury, zestawionych ze sobą w taki sposób, aby tworzyły harmonijną całość.

Projekt stawia sobie za cel wypracowanie zasad doboru i generalizacji treści tyflomap parków, opracowanie autorskiego zestawu znaków dotykowych i graficznych oraz zasad redakcji, a także sposobu przygotowywania i wydruku tyflomap z wykorzystaniem nowoczesnych niskokosztowych technik druku (np. druk 3D, papier puchnący). Zwieńczeniem badań będzie opracowanie demonstratora zaproponowanej technologii w postaci pilotażowego zestawu tyflomap dla zabytkowych założeń parkowych w 5 wybranych stylach: renesansowym, barokowym, sentymentalnym, angielskim i japońskim. Grupą docelową badań są osoby niewidome i słabowidzące w różnym wieku, o różnym poziomie doświadczenia wynikającego z korzystania z tyflomap oraz znajomości alfabetu Braille’a.

Projekt realizowany jest na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT, we współpracy ze specjalistami z zakresu tyflopedagogiki z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz ekspertów ds. zabytkowych założeń parkowych z Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego w Skierniewicach. Wsparcia w zakresie testowania nowo proponowanych rozwiązań przez osoby niewidome i słabowidzące udziela Polski Związek Niewidomych.

Podstawowe informacje o projekcie:
Finansowanie: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - konkurs „Rzeczy są dla Ludzi” w ramach programu „Dostępność Plus”
Beneficjent: Wojskowa Akademia Techniczna
Wartość projektu: 1 967 250,00 zł.
Wartość dofinansowania: 1 967 250,00 zł.
Okres realizacji: 1.08.2021 - 31.07.2024


The aim of the 'Things are for People' competition, funded by the National Centre for Research and Development as part of the Government's 'Accessibility Plus' Programme, was to fund those projects that will make the greatest contribution to improving the quality and independence of life for people with special needs. As part of the competition, funding was awarded to a project implemented at our Faculty entitled „Technology for developing tactile maps of historic park layouts', headed by Albina Mościcka, PhD, professor of WAT.

The project involves the development and initial implementation of a technology for developing low-cost tactile maps of cultural assets of historic parks, increasing the accessibility of the tourism and cultural offer for blind and visually impaired people. It is planned to develop tactile maps of historic parks in such a way as to use them to convey the unique cultural values of park layouts, as a composition covering a significant area and containing an arrangement of specific natural and architectural elements, juxtaposed in such a way as to create a harmonious entirety.

The project aims to develop principles for the selection and generalisation of the content of the tactile maps of parks, the development of an original set of tactile and graphic signs and the principles of editing, as well as a method of preparing and printing tactile maps using modern low-cost printing techniques (e.g. 3D printing, tangible paper). The research will culminate in the development of a demonstrator of the proposed technology in the form of a pilot set of tactile maps for historic park layouts in 5 selected styles: Renaissance, Baroque, Sentimental, English and Japanese. The target group for the research is blind and partially sighted people of different ages, with varying levels of experience using the tactile map and knowledge of Braille.

The project is being carried out at the Faculty of Civil Engineering and Geodesy, WAT, in cooperation with specialists in the field of education for the blind from Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw and experts on historic park layouts from the Stefan Batory State University in Skierniewice. Support for the testing of the newly proposed solutions by blind and partially sighted people is provided by the Polish Association of the Blind.

Basic information about the project:
Funding: National Centre for Research and Development - "Things are for People" competition under the "Accessibility Plus" programme.
Beneficiary: Military Academy of Technology
Project value: PLN 1,967,250.00.
Value of co-financing: PLN 1,967,250.00.
Implementation period: 1.08.2021 - 31.07.2024


Ministerstwo Obrony Narodowej:

Realizacja zadania w zakresie prowadzenia badań podstawowych w ramach programu „Grant Badawczy
Umowa nr: GB/1/2018
Umowa nr wew. WAT: GB/1/2018/205/2018/DA
Wykonawca umowy: Rektor-Komendant płk dr hab. inż. Tadeusz SZCZUREK
Okres trwania umowy: 09.05.2018 do 31.12.2022
Okres realizacji badań: do 48 miesięcy od daty uruchomienia projektu w uczelni. W ramach umowy realizowanych jest 12 projektów zwanych GB/MON. 
Kierownik projektu: płk prof. dr hab. inż. Michał KĘDZIERSKI
Okres realizacji: 15.06.2018 - 31.05.2022
Numer wewnętrzny projektu: GBMON/13-990/2018//WAT

Realizacja zadania w zakresie prowadzenia badań podstawowych w ramach programu „Grant Badawczy”
Umowa nr: GB/1/2018
Umowa nr wew. WAT: GB/1/2018/205/2018/DA
Wykonawca umowy: Rektor-Komendant płk dr hab. inż. Tadeusz SZCZUREK
Okres trwania umowy: 09.05.2018 do 31.12.2022
Okres realizacji badań: do 48 miesięcy od daty uruchomienia projektu w uczelni. W ramach umowy realizowanych jest 12 projektów zwanych GB/MON.
Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Janusz BOGUSZ
Okres realizacji: 15.06.2018 – 14.06.2022
Numer wewnętrzny projektu: GBMON/13-991/2018//WAT

Celem projektu jest budowa dwukondygnacyjnego budynku w którym zlokalizowane będą laboratoria: rozpoznania obrazowego, rozpoznania satelitarnego, certyfikacji sensorów rozpoznawczych oraz pomieszczenia dydaktyczne: aule, sale wykładowe, a także pomieszczenia dla pracowników naukowo-dydaktycznych z pełnym zapleczem socjalnym i sanitarnym.
Źródło finansowania: Ministerstwo Obrony Narodowej
Okres realizacji projektu: 27.05.2020 – 19.05.2022
Całkowity koszt realizacji projektu: 13 692 170,00 PLN
Dofinansowanie projektu w WAT: 2 054 889,00 PLN