logo iil120
 

Dane adresowe:
Wojskowa Akademia Techniczna - Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji

Katedra Rozpoznania Obrazowego (KRO)
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2; 00-908 Warszawa, (budynek 58 pok. 21)
tel. (+48) 261-83-90-21

 

 

Kierownik Katedry dr inż. Piotr Walczykowski, prof. WAT Z-ca Kierownika Katedry kpt. dr inż. Marcin Walkowiak
Kierownik Katedry
dr inż. Piotr Walczykowski, prof. WAT
Z-ca Kierownika Katedry
kpt. dr inż. Marcin Walkowiak

 

Pracownicy:

 1. dr inż. Piotr Walczykowski, prof. WAT - kierownik
 2. płk prof. dr hab. inż. Michał Kędzierski
 3. dr hab. inż. Ireneusz Ewiak, prof. WAT
 4. dr hab. inż. Anna Fryśkowska - Skibniewska, prof. WAT
 5. dr hab. inż. Damian Wierzbicki, prof. WAT
 6. kpt. dr inż. Marcin Walkowiak
 7. dr inż. Mariusz Jachoł
 8. dr inż. Agata Orych
 9. dr inż. Paulina Deliś
 10. dr inż. Aleksandra Sekrecka
 11. mgr inż. Natalia Chodań - kierownik Centrum Operacji Satelitarnych
 12. mgr inż. Agnieszka Jenerowicz
 13. mgr inż. Klaudia Pasternak
 14. mgr inż. Patryk Wróblewski
 15. mgr inż. Katarzyna Lipińska
 16. por. mgr inż. Michał Śmiarowski
 17. por. mgr inż. Kinga Karwowska
 18. ppor. mgr inż. Jakub Ślesiński
 19. mgr Ewa Muzal
 20. Katarzyna Kamińska
 21. Marcin Leśniewski - kierownik Laboratorium Rozpoznania Obrazowego
 22. inż. Paweł Bagiński
 23. inż. Grzegorz Marciniszyn
 24. inż. Grzegorz Woźniak

Dane kontaktowe w/w osób w dziale - PRACOWNICY

 

W zakres prac naukowo-badawczych Katedry wchodzą następujące zagadnienia :

wykonywanie modeli 3D obiektów architektonicznych i inżynieryjnych, modeli miast itp.

przetwarzanie danych z Lotniczego Skaningu Laserowego - opracowywanie Numerycznych Modeli Pokrycia Terenu oraz Numerycznych Modeli Terenu

przetwarzanie danych z Naziemnego Skaningu Laserowego: rejestracja danych, wykonywanie pomiarów, przekroi, modelowania rzeźby terenu, opracowywanie trójwymiarowych modeli obiektów (architektonicznych - budowle zabytkowe, kościoły, rzeźby etc. oraz inżynieryjnych takich jak: drogi, mosty, tunele, wiadukty, itp.)

analiza ruchu obiektu (oraz jego śledzenie) na podstawie danych z UAV

„chwilowe” modele 3D oraz wysokorozdzielcze ortofotomapy z niskiego pułapu

zaawansowane analizy z wykorzystaniem metod cyfrowego przetwarzania obrazów oraz specjalistycznych systemów informatycznych;

wykorzystanie algorytmów uczenia maszynowego wspomagających i przyspieszających procesy detekcji

rozpoznawanie obiektów na obrazach

wyróżnianie obiektów maskowanych z tła

automatyczna detekcja zmian

integracja danych mikrofalowych i optycznych na potrzeby rozpoznania obrazowego

przygotowanie danych teledetekcyjnych do analiz rozpoznawczych

ocena jakości radiometrycznej, geometrycznej oraz spektralnej danych obrazowych

PIAST - Celem projektu jest rozmieszczenie na orbicie konstelacji 3 nanosatelitów obserwacyjnych do prowadzenia optoelektronicznego rozpoznania obrazowego. Satelity zostaną zintegrowane w Polsce, wykonane w polskich technologiach (platforma, napęd, AOCS, teleskopy, urządzenia laserowe – z zapewnieniem „skalowalności w górę” do mikrosatelitów) i sterowane z terytorium Polski. Opracowane zostaną algorytmy zwiększania rozdzielczości zobrazowania poprzez numeryczne składanie zdjęć ze współdziałających ze sobą satelitów.

MILGEOMED - projekt zakłada opracowanie kompletnej technologii pozyskiwania geo- i bio-danych z zastosowaniem bezzałogowych platform latających i biosensorów medycznych w celu zmniejszenia śmiertelności oraz kalectwa w odniesieniu do żołnierzy na polu walki, ale także osób poszkodowanych w zdarzeniach masowych. System umożliwi wstępną, zdalną i szybką ocenę zdarzenia w kontekście geolokalizacji przestrzennej na polu walki, wypadku masowego, a w dalszej kolejności będzie służył jednostkom ratunkowym do wspomagania decyzji w aspekcie oceny medycznej poszkodowanych, ich dokładnej lokalizacji oraz dystrybucji zespołów ratunkowych na obszarze zdarzenia.

Projekty realizowane w latach 2010 - 2020

 1. Grant badawczy MON: GB/1/2018/205/2018/DA ,Ministerstwo Obrony Narodowej pt.: „Korekcja radiometryczna zdjęć pozyskanych z niskiego pułapu”. Okres realizacji 2018-2022. 
 2. PBS3/B9/39/2015 pt. „Opracowanie technologii precyzyjnego pomiaru stanu pierwotnego granic katastralnych z wykorzystaniem archiwalnych zdjęć lotniczych oraz metod fotogrametrii cyfrowej”
 3. DNiSW/U/2/BN/2.6/2013/625, Badanie możliwości wykorzystania optycznych sensorów obrazujących znajdujących się na wyposażeniu SZ RP do realizacji misji rozpoznawczych, w tym zabezpieczających proces targetingu
 4. PBS1/B9/8/2012, NCBiR „IRAMSWATER - Innowacyjny system teledetekcyjnego monitoringu zanieczyszczeń rzek, wód stref przybrzeżnych i na obszarach powodziowych”. Okres realizacji 2013–2015

Katedra Rozpoznania Obrazowego posiada nowocześnie wyposażone pracownie oraz stanowiska do pozyskiwania i przetwarzania zobrazowań i danych przestrzennych. Wyniki przetworzeń i analiz mogą być wykorzystane w zakresie rozpoznania wojskowego i szeroko rozumianej geoinformatyki.

Bezzałogowe statki powietrzne

Na wyposażeniu Katedry znajduje się szereg Bezzałogowych Statków Powietrznych, które wykorzystywane są jako nośniki sensorów teledetekcyjnych, w tym:

3 BSP wykonane w konwencji stałego płata nośnego

2 BSP wykonane w konwencji wirującego płata nośnego

platforma pionowego startu i lądowania WINGTRA

bezzałogowy samolot z silnikiem spalinowym TIGUAR

Stanowisko Naziemnego Skaningu Laserowego

Zbudowane jest na bazie nowoczesnych skanerów: impulsowego Leica P40 oraz fazowego Faro Focus 3D. W skład wyposażenia wchodzą również komputery sterujące pracą skanerów oraz specjalistyczne oprogramowanie do przetwarzania danych: Leica Cyclone, Faro Scene, Cloud Compare, Autodesk REVIT

Stanowisko do kalibracji skanerów laserowych

Stanowisko do wyznaczania dokładności geometrycznej i parametru intensywności odbicia promienia lasera składające się z szeregu testów (3D, barwnych, skalnych, materiałowych)

Stanowisko do pozyskiwania danych spektroradiometrycznych

Stanowisko pozyskiwania i przetwarzania widmowych charakterystyk odbicia zbudowane w oparciu o spektroradiometry ASD FieldSpec OS oraz ASD Fieldspec4 Wide-Res uzupełnione o specjalistyczny system oświetlenia (ASD Illuminator Lamps). Pozwala na pomiar widmowych charakterystyk spektralnych w zakresie od 350 do 2500 nm. Wyniki pomiarów są zapisywane na komputerowych nośnikach danych.

Stanowisko do pozyskiwania danych termowizyjnych

W skład wyposażenia wchodzą profesjonalne kamery termalne FLIR oraz specjalistyczne oprogramowanie.

Stanowisko do pozyskiwania hiperspektralnych danych obrazowych

Stanowisko pozyskiwania i przetwarzania hiperspektralnych danych obrazowych zbudowane w oparciu o kamery MicroHyperspec A-series VNIR oraz X-series NIR firmy Headwall. Stanowisko umożliwia pozyskiwanie oraz analizę danych obrazowych w zakresie od 400 nm do 1700 nm. Wyniki pomiarów są zapisywane na komputerowych nośnikach danych.

Stanowisko do pozyskiwania wielospektralnych danych obrazowych

Wyposażone w sensory służące do pozyskiwania obrazów w różnych zakresach widma elektromagnetycznego od UV do IR. Do pozyskiwania zobrazowań wykorzystywane są kamery: TetraCam miniMCA, MicaSense RedEdge-MX, MicaSense Altum, Parrot Sequoia oraz sensory zbudowane na bazie kamer QICAM przy wykorzystaniu szerokiej gamy filtrów optycznych (w tym filtrów LCTF). Można pozyskiwać zobrazowania naziemne oraz lotnicze. Kamery są przystosowane do montażu zarówno na BSP jak i systemach załogowych.

Ponadto, Katedra Rozpoznania Obrazowego dysponuje nowoczesnymi stanowiskami komputerowymi dedykowanymi do przetwarzania i analizy danych pozyskanych z sensorów teledetekcyjnych.

Wykorzystywane oprogramowanie:

ENVI, ESRI Arc GIS, ERDAS Imagine, Inpho, Trimble eCognition, SocetSet, Imatest Master, ESA SNAP, Matlab, Leica Cyclone, Faro Scene, Trimble Business Center: Photogrammetry, UASMaster, Pixel Wrench, Pix4D, Cloud Compare, Autodesk REVIT

Katedra Rozpoznania Obrazowego zapewnia realizację kształcenia studentów wojskowych kierunku Geodezja i Kartografia na specjalności Rozpoznanie Obrazowe. Prowadzi studia podyplomowe "GIS, Fotogrametria i Teledetekcja w Gospodarce Narodowej, Obronie Kraju i Ochronie środowiska" oraz kursy specjalistyczne z zakresu analizy i interpretacji danych z rozpoznania obrazowego. Pracownicy Katedry Rozpoznania Obrazowego prowadzą również zajęcia na studiach I i II stopnia kierunku Inżynieria Geoprzestrzenna.

Udział w realizacji międzynarodowego Traktatu "Open Skies”

Traktat „Open Skies” jest jednym z międzynarodowych porozumień leżących u podstaw poprawy bezpieczeństwa narodowego państw. Jego funkcjonowanie w głównej mierze polega na możliwości wykonywania określonej liczby lotów obserwacyjnych nad terytorium innych sygnatariuszy Traktatu i pozyskiwaniu własnych wiarygodnych danych obrazowych. Dane uzyskane podczas tych lotów służą interesom polityki bezpieczeństwa państw.

Pracownicy Katedry Rozpoznania Obrazowego od wielu lat biorą czynny udział we wszystkich aspektach Traktatu Open Skies.

Zespół bierze aktywny udział w misjach obserwacyjnych pasywnych, czyli lotach innych sygnatariuszy nad terytorium Polski, jak również w aktywnych lotach obserwacyjnych nad terytorium Rosji, Białorusi oraz Ukrainy. Przedstawiciele Katedry reprezentują również Polskę na spotkaniach kilku eksperckich grup roboczych odbywających się kilka razy w roku w siedzibie OBWE w Wiedniu: grupa robocza do spraw sensorów (IWGS), do spraw zasad i procedur (IWGRp) oraz do spraw certyfikacji (IWGC).

Zespół wykonał serię obszernych badań, których wyniki zostały jednogłośnie zaakceptowane i przyjęte do realizacji przez państwa członkowskie Traktatu. Wyniki tych prac wykorzystywane są zarówno podczas międzynarodowych certyfikacji nowych sensorów jak i podczas rutynowych misji obserwacyjnych. Prace badawcze, a w szczególności autorskie oprogramowania do planowania i śledzenia misji, prowadzenia badań sensytometrycznych oraz do archiwizacji pozyskanych zobrazowań znacząco wpłynęły na prace sygnatariuszy Traktatu.

Wiedza merytoryczna i zaangażowanie Zespołu w prace na rzecz Traktatu stawia Polskę jako jedno z czołowych Państw tego porozumienia zarówno w kwestiach naukowych, jak i w aspekcie jego realizacji. Od 2013 przedstawiciel Katedry Rozpoznania Obrazowego prowadzi serię wykładów na corocznym kursie "Open Skies Orientation Course" w renomowanej szkole NATO w Oberammergau w Niemczech.

W historii WAT wyodrębnić możemy 7 etapów rozwoju fotogrametrii, teledetekcji i rozpoznania obrazowego:

Etap I. Zakład Fotogrametrii

Kierownikiem Zakładu był płk dr inż. Bohdan Bohonos. Nowo utworzony w WAT zakład zajmował się wyłącznie dydaktyką, rozwojem laboratorium oraz przygotowaniem pomocy naukowych.

Etap II. Zakład Fotogrametrii i Fotointerpretacji.

Kierownikiem Zakładu wzmocnionego o grupę fotointerpretatorów wojskowych
i chemików został płk dr hab. inż. Jerzy Butowtt. W zakładzie oprócz zajęć obejmujących klasyczną fotogrametrię prowadzono kursy dla fotointerpretatorów wojskowych. Równolegle z tym prowadzone były prace naukowo-badawcze i wdrożeniowe o kryptonimie „Saturn” związane z tak ważnym dla wojska problemem jak skrócenie czasu obiegu informacji rozpoznawczej. Prowadzono również badania związane z wykorzystaniem techniki holograficznej do rozpoznawania kształtu obiektów, identyfikacji osób, poprawy jakości obrazów i archiwizacji map.

Etap III. Zakład Fotointerpretacji i Zakład Fotogrametrii i Kartografii.

Kierownikiem Zakładu Fotointerpretacji był płk dr inż. Jerzy Pater (później płk dr hab. inż. Wiesław Dębski). W zakładzie realizowano zadania dydaktyczne, w tym. m. in. kursy fotointerpretatorów i kursy kierowników polowych laboratoriów fotograficznych. Kontynuowano badania naukowe nad skróceniem czasu obiegu informacji rozpoznawczej zakończone wdrożeniem zasobnika rozpoznawczego.

Kierownikiem Zakładu Fotogrametrii i Kartografii był płk dr inż. Andrzej Macioch. Oprócz realizacji zadań związanych z dydaktyką Zakład zajmował się pracami naukowo-badawczymi, obejmującymi m. in. zastosowanie techniki laserowej w instrumentach geodezyjnych. W tym czasie realizowano również obsługę geodezyjną 1-szej linii metra w Warszawie.

Etap IV Zakład Rozpoznania Obrazowego

Kierownikiem Zakładu był płk dr hab. inż. Wiesław Dębski. W tym okresie nawiązano współpracę w ramach Traktatu Open Skies, która pozwoliła na szeroki rozwój kadry Zakładu, u podstaw którego leżała współpraca krajowa jak i międzynarodowa w dziedzinie metod i technik pozyskiwania  informacji rozpoznawczej.  Doświadczenia te zaowocowały opracowaniem systemów wspomagających realizację Traktatu, które są w dalszym ciągu wykorzystywane przez stronę polską. Podjęto również prace związane z obrazowym rozpoznaniem pola walki. Elementy stworzonego systemu wykorzystano do monitoringu powodzi we Wrocławiu w 1997 r.

Etap V. Katedra Teledetekcji i Geoinformatyki.

Kierował nią prof. dr hab. inż. Józef Sanecki. W tym czasie rozpoczął się okres szerokiej współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie wykorzystania metod teledetekcji i GIS. Opracowano szereg technologii wykorzystujących geodane pochodzące z systemów geodezyjnych i teledetekcyjnych dla potrzeb zarządzania zasobami jednostek samorządu terytorialnego jak również zarządzania w sytuacjach kryzysowych.

Etap VI. Zakład Teledetekcji i Fotogrametrii.

Kierownikiem zakładu jest dr inż. Piotr Walczykowski. Ten dynamicznie rozwijający się zakład oprócz zadań dydaktycznych związanych z realizowaniem szkolenia studentów na studiach inżynierskich i magisterskich prowadzi również kształcenie w ramach kursów specjalistycznych i studiów podyplomowych. Realizuje także badania naukowe obejmujące swoim zakresem m. in.:

- wykorzystanie zobrazowań hiperspektralnych w rozpoznaniu obrazowym,

- opracowanie metod wspomagania zarządzania kryzysowego,

- inżynieryjno architektoniczne zastosowania naziemnego skaningu laserowego

- wykorzystanie kamer cyfrowych z super nadszerokokątną optyką do opracowań specjalnych

- wyznaczanie rozdzielczości sensorów stosowanych w Traktacie Open Skies,

Etap VII. Zakład Teledetekcji, Fotogrametrii i Rozpoznania Obrazowego.