<< powrót dla kandydatów <<

1. OPIS KIERUNKU

Studia stacjonarne i niestacjonarne dla studentów cywilnych (bez zobowiązań wobec MON).
Studia pierwszego stopnia (inżynierskie) - 7 semestrów.

Kliknij i przejdź do Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)

W programie studiów znajdują się podstawowe zagadnienia związane z inżynierią lądową, geodezją i kartografią, architekturą i urbanistyką, informatyką oraz geografią. Studenci zdobywają techniczną wiedzę i umiejętności z zakresu pozyskiwania i przetwarzania danych przestrzennych, które wykorzystywane są w bazach danych obiektów topograficznych, systemach informacji geograficznej, systemach informacji rzecznej (RIS) oraz do tworzenia numerycznych modeli terenu i jego pokrycia, ortofotomap oraz do modelowania informacji o budynkach (BIM). Nabędą wiedzę i umiejętności operowania bezzałogowymi systemami latającymi (przygotowanie do egzaminu państwowego) oraz nauczą się posługiwania skanerem laserowym. Ponadto pozyskają wiedzę w zakresie przygotowywania nowoczesnych wizualizacji danych przestrzennych. Absolwenci posiadają udokumentowany zasób wiedzy pozwalający na ubieganie się - po odbyciu wymaganej praktyki - o uprawnienia w zakresie prowadzenia samodzielnej działalności geodezyjnej.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

Studia cywilne: Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
Nowe kierunki SPOT

Dzień Otwarty WAT 2020
Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji

 
Studia cywilne: Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
Nowe kierunki SPOT 2023/2024
 

Absolwenci będą przygotowani m.in. do:

 • realizacji podstawowych zadań inżynierskich z zakresu fotogrametrii, teledetekcji, kartografii, geodezji podstawowej i satelitarnej;
 • pozyskiwania i opracowywania danych z systemów satelitarnych, dronów (BSP) i skanowania laserowego;
 • zastosowania wybranych metod cyfrowego przetwarzania obrazów
 • projektowania i zastosowania baz danych przestrzennych (topograficznych i tematycznych);
 • projektowania i stosowania systemów informacji przestrzennej;
 • wykonywania analiz przestrzennych;
 • wizualizacji danych przestrzennych z wykorzystaniem m. in. map internetowych, rzeczywistości wirtualnej (VR) i rozszerzonej rzeczywistości (AR).

 

Absolwenci po ukończeniu studiów pierwszego stopnia będą mogli kontynuować studia drugiego stopnia także na kierunkach związanych z:

 • geodezją i kartografią;
 • pomiarami hydrograficznymi;
 • fotogrametrią i teledetekcją;
 • systemami informacji geograficznej - GIS;
 • geoinformatyką;
 • rolnictwem.

 

Zobacz Plany studiów Inżynieria Geoprzestrzenna:

1. folder Inżynieria Geoprzestrzenna - st. cywilne I st. inżynierskie

Zobacz Karty Informacyjne Przedmiotów:

1.  folder Inżynieria Geoprzestrzenna - I stopień (inżynierskie)