rchmielewski2003 r. - Dr nauk technicznych w zakresie budownictwa, Wojskowa Akademia Techniczna, 2003 r., Zainteresowania naukowe: mostowe konstrukcje składane, utrzymanie kolejowych konstrukcji mostowych, wpływ głębokich wykopów na obiektu zabudowy pobliskiej, zasady prowadzenia robót ziemnych w budownictwie inżynieryjno - drogowym, rewitalizacja obiektów zabytkowych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Płk dr inż. Ryszard Chmielewski prowadzi przedmioty kierunkowe i specjalistyczne na kierunku budownictwo.

W działalności dydaktycznej zajmuje się zagadnieniami związanymi m.in. z:

- problemami technicznymi, technologicznymi i organizacyjnymi projektowania, budowy oraz eksploatacji infrastruktury budowlanej i transportowej,

- problemami przygotowania, projektowania i realizacji przedsięwzięć budowlanych, w tym przede wszystkim infrastruktury obronnej i transportowej,

- procesami wykorzystania mostów i wiaduktów składanych oraz mostów pływających do zabezpieczenia infrastruktury transportowej/komunikacyjnej w sytuacjach kryzysowych,

- projektowaniem, budową i eksploatacją komunikacyjnych obiektów inżynieryjnych.

Wykonuje ekspertyzy i opinie techniczne odnośnie zabezpieczenia techniczne obiektów budowlanych (placówek dyplomatycznych, strzelnic, kancelarii tajnych), stref oddziaływań wybuchu , zabytkowych obiektów budowlanych obiekty budowlane, obiektów budownictwa komunikacyjnego, oceny stanu technicznego obiektów budowlanych (w tym posadowień i zabezpieczeń przed wodą gruntową), wpływu głębokich wykopów na obiekty pobliskie, oceny jakości realizowanych robót budowlanych (w tym na obiektach MON).