<< powrót dla kandydatów <<

1. OPIS KIERUNKU

Studia stacjonarne dla studentów cywilnych (bez zobowiązań wobec MON).
Studia jednolite magisterskie - 10 semestrów

Kliknij i przejdź do Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)

Kierunek geoinformatyka jest nowoczesnym kierunkiem studiów o charakterze praktycznego zastosowania wiedzy z zakresu pozyskiwania, integracji, przetwarzania i wizualizacji geodanych z uwzględnieniem wiedzy oraz umiejętności wymaganych do automatyzacji procesu ich przetwarzania.

Stając naprzeciw zmieniającym się wymogom w zakresie nowoczesnych technologii, umożliwiającym pozyskiwanie, przetwarzanie i wizualizację danych geoprzestrzennych kierunek geoinformatyka uwzględnia zakres wiedzy dotyczący możliwości wykorzystania narzędzi programistycznych, stosowania nowoczesnych metod obliczeniowych oraz przemyślanej metodologii przetwarzania geodanych.

Zakres przekazywanej wiedzy na kierunku obejmuje nie tylko zasady przetwarzania geodanych, ale również uwzględnia umiejętności modelowania danych 3D i ich pozyskiwania w procesie prowadzenia elementarnych pomiarów geodezyjnych. Ponadto wychodząc naprzeciw nowym potrzebom w zakresie wykorzystania geodanych w społeczeństwie program studiów obejmuje budowę systemów informatycznych jak geoportale tematyczne z uwzględnieniem zasad ich modelowania oraz budowania. Program nowego kierunku obejmować również będzie zagadnienia dotyczące wykorzystania zbiorów big data w uczeniu maszynowym.

W ramach tego kierunku studiów studenci poznają szczegółowo zagadnienia związane z procesem pozyskiwania, przetwarzania i wizualizacji geodanych z punktu widzenia wymagań stawianych analitykom danych przestrzennych podczas analizy przebiegu procesów i zjawisk społeczno-gospodarczych, które związane są z procesem podejmowania decyzji nt. optymalnej lokalizacji inwestycji i planowania przestrzennego oraz analizy wybranych zjawisk w ujęciu geoprzestrzennym.

Absolwenci kierunku geoinformatyka stawać będą przed wyzwaniem coraz bardziej restrykcyjnych wymagań w zakresie analiz geoprzestrzennych.

Absolwent kierunku geoinformatyka będzie przygotowany m.in. do:

  • zarządzać procesem pozyskiwania i przetwarzania geodanych, a także ich użycia w technologii BIM;
  • posługiwania się nowoczesnymi modelami 3D oraz systemami bazodanowymi gromadzącymi dane przestrzenne i nieprzestrzenne;
  • pozyskiwania i opracowania danych z baz geoinformacyjnych;
  • tworzenia oprogramowania w zakresie obsługi i gromadzenia danych geoprzestrzennych;
  • tworzenia portali internetowych i geoportali tematycznych;
  • proponowania ulepszenia (usprawnienia) istniejących rozwiązań technicznych oraz uczestniczenia w procesach podejmowania decyzji na podstawie zaawansowanych analiz geodanych;
  • modelowanie numerycznego i symulacji procesów o charakterze geoprzestrzennym, na podstawie algorytmów uczenia maszynowego;.
  • projektowania, wykonawstwa elementarnych pomiarów geodezyjnych przy użyciu powszechnych narzędzi i metod pomiarowych, a także ich analizy i oceny pod względem dokładności.
Studia cywilne: Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
Nowe kierunki SPOT 2023/2024

Zobacz Plany studiów Geoinformatyka - studia cywilne JSM:

1.    folder Geoinformatyka - st. cywilne JSM