•  Obraz Wejście do budynku 53
  • Obraz studenci WIG
  • Obraz studenci WIG
  • Obraz klaster Phenix
  • Obraz ogródek meteorologiczny
  • Obraz laboratoria WIG
  • Obraz laboratoria WIG
  • Obraz sprzęt geodezyjny WIG
  • Obraz sprzęt topograficzny WIG

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną przedłużam termin zaliczeń i egzaminów w ramach II sesji poprawkowej (III termin) z semestru zimowego 2020/2021 do dnia 31.05.2021 roku. Nowy termin dotyczy studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Dziekan
płk prof. dr hab. inż. Michał Kędzierski

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną do dnia 30.04.2021 r. zajęcia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych prowadzone będą tylko w trybie zdalnym. Zajęcia, które zostały zaplanowane do prowadzenia w trybie stacjonarnym zostaną przełożone na inne terminy lub będą prowadzone w trybie zdalnym. Osoby prowadzące zajęcia przekażą studentom szczegółowe informacje o zajęciach przeniesionych na inny termin lub o zajęciach, które będą realizowane w trybie zdalnym.

Dziekan
płk prof. dr hab. inż. Michał Kędzierski

Obniżenie wysokości opłat pobieranych od studentów w semestrze letnim r. a. 2020/2021. Zgodnie z Decyzją Rektora Wojskowej Akademii Technicznej (Nr 61/RKR/2021 z dnia 4 marca 2021 r.), w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 obniża się o 25% wysokość następujących opłat pobieranych od studentów:

Na podstawie: Zarządzenia Rektora WAT nr 12/RKR/2021 z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uczelni oraz przedsięwzięć mających na celu zapobieganie i monitorowanie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2; oraz „Wytycznych w zakresie działań profilaktycznych w warunkach stanu epidemii CO-VID-19” stanowiących załącznik do powyższego Zarządzenia; wprowadzam w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021, do dnia 30 kwietnia 2021, w Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji poniższe zasady organizacji zajęć na wszystkich kierunkach studiów, studiach podyplomowych i kursach.

Informujemy, że Dziekan wydziału ustalił ostateczne terminy i plany sesji egzaminacyjnych semestru zimowego 2020/2021. Znajdują się pod tymi linkami bezpośrednimi - PLANY / TERMINY.

Informujemy, że studenci i doktoranci nadal mogą ubiegać się o stypendia socjale i zapomogi. W związku z sytuacją epidemiczną w kraju procedura ubiegania się i przyznawania zapomóg jest uproszczona i nie wymaga stosowania k.p.a.

Back to top