logo iil120
 

Dane adresowe:
Wojskowa Akademia Techniczna - Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji

Instytut Inżynierii Lądowej (budynek 57 pok. 110 oraz pok. 121)
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2; 00-908 Warszawa
tel. (+48) 261-83-94-56, (+48) 261-83-91-41; email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zakłady Instytutu Inżynierii Lądowej

1. Zakład Budownictwa Ogólnego (ZBO)

2. Zakład Budownictwa Komunikacyjnego (ZBK)

3. Zakład Inżynierii i Infrastruktury Wojskowej (ZIW)

4. Zakład Budownictwa Specjalnego (ZBS)

 

Lista zbiorcza publikacji Instytutu Inżynierii Lądowej

Badania Instytutu

folder Harmonogram zaliczeń poprawkowych

 

 

Dyrektor Instytutu dr inż. Jarosław Siwiński Z-ca dyrektora Instytutu ds. technicznych mjr mgr inż. Paweł Muzolf
Dyrektor Instytutu
dr inż. Jarosław Siwiński
Z-ca dyrektora Instytutu ds. technicznych
mjr mgr inż. Paweł Muzolf

 

Sekretariat:
Małgorzata Adamczewska; email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Elżbieta Oględzińska; email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pracownicy administracyjni i techniczni:
Stanisław Stefanowski
Jarosław Kowalski
Tadeusz Łuczak
Adam Wątły

 

Instytut Inżynierii Lądowej powstał 1 października 2019 roku z połączenia dwóch katedr: Katedry Budownictwa Ogólnego i Infrastruktury Wojskowej oraz Katedry Budownictwa Komunikacyjnego i Inżynierii Wojskowej w wyniku reorganizacji struktur Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji. Instytut składa się z czterech zakładów: Zakładu Budownictwa Ogólnego (ZBO), Zakładu Budownictwa Komunikacyjnego (ZBK), Zakładu Budownictwa Specjalnego (ZBS) oraz Zakładu Inżynierii i Infrastruktury Wojskowej (ZIW).  Zadania dydaktyczne i naukowe realizowane w Instytucie są kontynuacją i twórczym rozwijaniem zadań realizowanych wcześniej w katedrach. Protoplastą Instytutu Inżynierii Lądowej był powołany w 1951 roku Fakultet Wojsk Inżynieryjnych, który w 1958 roku przekształcił się w Wydział Inżynieryjno - Saperski. W wyniku kolejnej reorganizacji wydziału, w 1979 roku powstaje Instytut Inżynierii i Komunikacji Wojskowej z płk prof. Tadeuszem Białobrzeskim na czele. Instytut po 1985 roku zredukowano do katedry o tej samej nazwie. Kolejna reorganizacja struktur wydziału ma miejsce w 1994 roku, kiedy na skutek połączenia Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji oraz Wydziału Chemii i Fizyki Technicznej powstaje Wydział Inżynierii Lądowej, Chemii i Fizyki Technicznej. Jedną z komórek organizacyjnych staje się Instytut Inżynierii Wojskowej, który w 2003 roku zmienia nazwę na Instytut Inżynierii Lądowej i Geodezji, w ramach którego działały zakłady: Dróg Mostów i Lotnisk oraz Technologii i Organizacji Budowy. W maju 2006 roku Senat WAT podjął uchwałę o utworzeniu z dniem 1 września tego roku Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji. W jego strukturach powstają katedry: Katedra Inżynierii i Komunikacji oraz Katedra Budownictwa, które pozostały w nich do 31.08.2012 roku. W ramach restrukturyzacji Wydziału, z połączenia obu katedr w dniu 1 września 2012 roku powstaje Instytut Inżynierii Lądowej. Od 1 października 2016 roku w wyniku restrukturyzacji Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji ponownie z Instytutu powstają dwie katedry: Katedra Budownictwa Ogólnego i Infrastruktury Wojskowej oraz Katedra Budownictwa Komunikacyjnego i Inżynierii Wojskowej.

Na potrzeby MON prowadzone są jednolite studia magisterskie na kierunku budownictwo w specjalnościach:
- Inżynieria wojskowa,
- Infrastruktura wojskowa.
Studentom cywilnym Instytut Inżynierii Lądowej oferuje studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia na kierunkach:
- Budownictwo,
- Budowa dróg i mostów (tylko I st.).

Instytut prowadzi studia podyplomowe Eksploatacja obiektów infrastruktury wojskowej oraz kursy dokształcające i doskonalące:
- Zarządzanie, utrzymanie i eksploatacja wojskowych bocznic kolejowych oraz wojskowego taboru kolejowego,
- Eksploatacja wojskowej infrastruktury lotniskowej,
- Eksploatacja wojskowej infrastruktury specjalnej,
- Potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
- Szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów terytorialnej służby wojskowej w grupie osobowej saperska.
Instytut przygotowany jest do prowadzenia studiów podyplomowych i kursów dokształcających w zakresie:
- organizacji inwestycji budowlanych,
- technologii i organizacji w budownictwie,
- projektowania, budowy i modernizacji dróg kolejowych,
- eksploatacji i osłony technicznej infrastruktury transportowej w sytuacjach kryzysowych,
- dostosowania lotnisk wojskowych do standardów NATO,
- zabezpieczania obiektów budowlanych przed skutkami ataków terrorystycznych.

Instytut Inżynierii Lądowej prowadzi badania związane z:
- problemami technicznymi, technologicznymi i organizacyjnymi projektowania, budowy oraz eksploatacji infrastruktury budowlanej i transportowej,
- problemami przygotowania, projektowania i realizacji przedsięwzięć budowlanych, w tym przede wszystkim infrastruktury obronnej i transportowej,
- procesami wykorzystania mostów i wiaduktów składanych oraz mostów pływających do zabezpieczenia infrastruktury transportowej/komunikacyjnej w sytuacjach kryzysowych,
- analizą oddziaływań wyjątkowych, w tym obciążeń dynamicznych na materiały i elementy konstrukcji budowlanych,
- projektowaniem, budową i eksploatacją komunikacyjnych obiektów inżynieryjnych,
- projektowaniem elementów konstrukcyjnych oraz wyposażenia schronów,
- projektowaniem systemów wentylacyjnych obiektów specjalnych
- kształtowaniem budowli narażonych na wybuch zewnętrzny i wewnętrzny,
- analizą oddziaływania wyjątkowego generowanego atakami terrorystycznymi na elementy konstrukcyjne obiektów budowlanych,
- projektowaniem konstrukcji zabezpieczających przed skutkami ataków terrorystycznych,
- modelowaniem dynamicznych właściwości materiałów i konstrukcji,
- modelowaniem zjawisk falowych w elementach konstrukcyjnych i ośrodkach posadowienia budowli,
- metodami numerycznymi analiz elementów konstrukcyjnych,
- optymalnym projektowaniem konstrukcji i obiektów budowlanych,
- określaniem strumieni ciepła i wilgoci w elementach konstrukcji budynku,
- identyfikacją procesów przenikania, konwekcji i promieniowania ciepła oraz procesów dyfuzji, parowania i absorbcji pary wodnej,
- badaniem nieustalonych procesów wymiany ciepła i wilgoci w budynku,
- stosowaniem kryteriów efektywności energetycznej i finansowej w ocenie przedsięwzięć budowlanych.
- badaniem materiałów budowlanych

 • Projekt pn. „Badania sztywności nawierzchni kolejowej i rozjazdów kolejowych. badania genezy powstawania nierówności elementów nawierzchni kolejowej”. Realizacja luty 2016 r. - styczeń 2017r. i finansowany ze środków Fundacji Grupy PKP w ramach drugiej edycji programu „KOLEJ NA INNOWACJE”.
 • Projekt pn. „Badania genezy zjawiska wyboczenia torów na podstawie analizy naprężeń termicznych oraz naprężeń pochodzących od sił dynamicznych w torze bezstykowym na istniejącej linii kolejowej”. Realizacja luty 2016 r. - styczeń 2017r. i finansowany ze środków Fundacji Grupy PKP w ramach drugiej edycji programu „KOLEJ NA INNOWACJE”.
 • Badania skuteczności zagęszczania gruntów nawodnionych piaszczystych i oddziaływania parasejsmicznego na obiekty budowlane przy realizacji strzelań ukrytymi ładunkami wydłużonymi materiału wybuchowego. Badania realizowane we wrześniu i październiku 2016 na poligonie WITU w Zielonce. Badania realizowała firma Bakachem sp. z o.o na zlecenie WITU. Opieka naukowa - Wojskowa Akademia Techniczna.
 • Projekt pn. „Wpływ oddziaływań klimatycznych na trwałość nawierzchni”. Realizacja grudzień 2013 r. – grudzień 2014r. i finansowany ze środków Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji.
 • PBU 305.WAT/2005 - Projekt koncepcyjny poszerzenia jezdni drogowego mostu składanego DMS-65 do 6,20m.
 • Grant Nr T00A03918 - Studia i analiza projektowa wykorzystania konstrukcji składanych do budowy obiektów komunikacyjnych.
 • Grant KBN Nr T07E02910 - Systemy wspomagania decyzji technicznych i technologiczno – organizacyjnych zadań inżynieryjnych warunkach niepewności i ryzyka.
 • Grant KBN Nr T00A03220 - Analiza dynamiczna mostów składanych eksploatowanych w warunkach osiadania podpór.
 • Grant KBN Nr T00A02620 - Metoda szybkiej oceny nośności uszkodzonych mostów składanych.
 • Automatyczny zawór przeciwwybuchowy nowej generacji.
 • Metoda numerycznej symulacji nieliniowych procesów dynamicznego odkształcania kompozycji materiałowych i strukturalnych.
 • Technologia wzmocnień obiektów budowlanych na wypadek ataku terrorystycznego - projekt badawczy MNiSzW.

Pracownicy Instytutu posiadają uprawnienia konstrukcyjno-budowlane oraz wyburzeniowe, w zakresie projektowania i wykonawstwa obiektów budowlanych bez ograniczeń. Posiadają również uprawnienia rzeczoznawcy budowlanego w pełnym zakresie oraz uprawnienia inspektora mostowego. Pracownicy Instytutu występują ponadto, jako biegli sądowi, w opiniowaniu na zlecenie sądów, spraw z zakresu budownictwa, a także uczestniczą w pracach komitetów technicznych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Instytut specjalizuje się w wykonywaniu ekspertyz budowlanych i naukowo-technicznych dotyczących:

 • diagnostyki obiektów budowlanych w zakresie określenia ich stanu technicznego oraz przedstawienia propozycji technologii robót budowlanych polegających na usunięciu występujących uszkodzeń i nieprawidłowości w elementach konstrukcyjno-budowlanych wraz z analizą opłacalności remontów,
 • zabezpieczeń technicznych obiektów budowlanych przed oddziaływaniami wyjątkowymi,
 • procesu budowlanego realizowanych inwestycji budowlanych, w tym Programu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Dziedzinie Bezpieczeństwa w Polsce.
 • oceny zagrożeń budynków w wyniku potencjalnego wybuchu w magazynie materiałów i przedmiotów wybuchowych,
 • oceny odporności konstrukcji na obciążenia wyjątkowe (wybuch mieszaniny paliwowo-powietrznej, katastrofy komunikacyjne),
 • oceny szkodliwości drgań wywołanych ruchem komunikacyjnym (w tym przejazdami metra) na obiekty budowlane i na ludzi w budynkach,
 • oceny oddziaływania placów ćwiczeń (strzelnic i poligonów przykoszarowych) z użyciem materiałów wybuchowych na budynki i ludzi w budynkach,
 • oceny bezpieczeństwa realizacji prac rozbiórkowych z użyciem materiałów wybuchowych i ich wpływu na otoczenie,
 • badania szkodliwości prowadzenia prac z użyciem materiałów wybuchowych w gruncie (w tym w trakcie zagęszczania metodą wybuchową) na obiekty budowlane i ludzi w budynkach,
 • badania odporności szyb, okien, drzwi i fasad na wybuch zgodnie z obowiązującymi normami,
 • badania niszczące i nieniszczące materiałów konstrukcyjnych wraz z opinią techniczną,
 • ocena stanu technicznego konstrukcji żelbetowych masywnych z wykorzystaniem techniki Impact Echo i s’MASH Impulse Response System,
 • diagnostyki nawierzchni drogowo - lotniskowych w zakresie analizy uszkodzeń, trwałości zmęczeniowych oraz badań właściwości użytych do budowy materiałów.

  Przykłady ekspertyz naukowo-technicznych i budowlanych w dziedzinach:

Zabezpieczenia obiektów

 • PROJEKT BUDOWLANY stalowej konstrukcji nośnej budowli ochronnej rozbudowanych i nadbudowanych obiektów Ambasady RP w Bagdadzie (Irak) - 2008 r.
ekspertyzy kiik ekspertyzy kiik
 • EKSPERTYZA NAUKOWO TECHNICZNA dotycząca zabezpieczenia technicznego i budowlanego kompleksów zamkniętych, z uwzględnieniem różnych stanów zagrożeń terrorystycznych oraz specyfiki przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - 2009 r.
 • EKSPERTYZA NAUKOWO TECHNICZNA dotycząca standardów zabezpieczenia pawilonu ochrony oraz budynków ambasady RP w Kabulu wraz z wytycznymi projektowymi ochrony budowlano-mechanicznej - 2010 r.

Zabytkowych obiektów budowlanych

 • PROJEKTY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE naprawy gzymsu kordonowego oraz wykonania izolacji przeciwwodnej stropu z ociepleniem wieży (dzwonnicy) kościoła św. Anny w Warszawie - 2004 r.
 • PROJEKT remontu i zabezpieczenia przeciwwodnego Kościoła św. Krzyża wraz z inwentaryzacją Kościoła Dolnego - 2006 r.
 • EKSPERTYZA BUDOWLANA zawilgoconych murów Nekropolii Świętokrzyskiej w Dolnym Kościele Bazyliki Mniejszej Św. Krzyża przy ul. Krakowskie Przedmieście 3 w Warszawie - 2007 r.
 • EKSPERTYZA BUDOWLANA stanu technicznego budynku Pałacu Staszica znajdującego się przy ul. Nowy Świat 72 w Warszawie - 2007 r.
 • PROJEKT TECHNICZNY wzmocnienia konstrukcji kopuły kościoła św. Anny w Wilanowie -  2009 r.
ekspertyzy kiik ekspertyzy kiik
 • EKSPERTYZA NAUKOWO-TECHNICZNA dotycząca oceny stanu technicznego i wskazania optymalnej metody wykonania stabilizacji ściany oporowej – zagrożonej katastrofą budowlaną – zlokalizowanej na ulicy Brzozowej w Warszawie - 2012
ekspertyzy kiik ekspertyzy kiik

Obiektów infrastruktury komunikacyjnej

 • EKSPERTYZA dotycząca możliwości i sposobu naprawy posadzki przemysłowej w hangarze nr 23 na terenie jednostki wojskowej w Mińsku Mazowieckim.
ekspert_1
 • Opinia ekspercka dotycząca wyceny prac niewykonanych w ramach umowy na zaprojektowane i wybudowanie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej Etap I - rewitalizacja „Kolei Kokoszkowskiej”
 • EKSPERTYZA TECHNICZNA odcinka autostrady A-2 od km 348+100 do km 353+100 - 2005 r.
  ekspertyzy kiik
 • EKSPERTYZA TECHNICZNA drogi ekspresowej S-1 na odcinku Pyrzowice-Podwarpie od km 1+558,35 do km 11+004,56 - 2007 r.
 • EKSPERTYZA TECHNICZNA obiektu mostowego nr 39T w ciągu drogi krajowej nr 8 – Węzeł Marywilska: wiadukt południowy nad torami PKP Warszawa Toruńska, zjazd z Trasy Toruńskiej w kierunku południowym - 2007 r.
 • EKSPERTYZA wiaduktu drogowego nad Centralną Magistralą Kolejową w ciągu drogi gminnej nr 113004E w m. Narty gminy Biała Rawska - 2008 r.
ekspertyzy kiik ekspertyzy kiik
 • PRZEGLĄD SPECJALNY kolejowego mostu stalowego linii 014 Łódź Kaliska – Tuplice w km 33,190 - 2009 r.
 • OPINIA NAUKOWO-TECHNICZNA dotycząca przyczyn powstania zarysowań obiektów inżynierskich na budowie drogi ekspresowej S-8 od węzła Konotopa do węzła Prymasa Tysiąclecia w Warszawie na odcinku od km 1+099 do km 6+000 - 2009 r.

Weryfikacji projektów

 • EKSPERTYZA BUDOWLANA - kompleksowa weryfikacja konstrukcyjno-budowlana głównej konstrukcji nośnej zadaszenia Stadionu Miejskiego przy ul. Bułgarskiej w Poznaniu wraz ze sprawdzeniem właściwie przyjętych obciążeń stałych i użytkowych, w tym klimatycznych oraz przeprowadzeniem statyczno - wytrzymałościowych normatywnych obliczeń sprawdzających - 2009 r.
ekspertyzy kiik ekspertyzy kiik
 • WERYFIKACJA PROJEKTU WYKONAWCZEGO - „Parkowe i rekreacyjno-sportowe urządzenie terenu wraz ze sztucznym lodowiskiem pomiędzy ulicami: Majdańską, Kruszewskiego, Krypską i Stocką w Warszawie” w zakresie rozwiązań architektonicznych, konstrukcyjnych, drogowych wraz z zagospodarowaniem terenu - 2009 r.
 • Ekspertyza techniczna dotycząca kompleksowej oceny konstrukcji schodów kaskadowych Stadionu Narodowego, bez schodów ruchomych, w oparciu o analizę rozwiązań i stanu wytypowanych elementów w ciągach schodów przy stanie zaawansowania ich budowy na dzień 1 lipca 2011 r. - 2011 r.
ekspertyzy kiik  ekspertyzy kiik

Oceny wpływu budowy na obiekty pobliskie

 • Opinia techniczna oddziaływania budowy II Etapu zespołu biurowego West Station na sąsiadujące tory i mur oporowy - PKP Warszawa Zachodnia
ekspert_2
ekspert_3
 • PROJEKT MONITORINGU istniejących budynków sąsiednich podczas realizacji obiektu biurowego o pow. 30 000 m2 „Wolf Immobilien Marszałkowska” w Warszawie przy skrzyżowaniu ulic Marszałkowskiej i Żurawiej w celu oceny wpływu planowanej zabudowy na bezpieczeństwo tych obiektów - 2007 r.
 • EKSPERTYZA TECHNICZNA: wpływu planowanej zabudowy na terenie dawnych Zakładów „Foton” w Warszawie przy ul. Wolskiej /Skierniewickiej na bezpieczeństwo już istniejących budynków zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie robót - 2007 r.

Projekty konstrukcji nawierzchni drogowo - lotniskowych

 • PROJEKT prefabrykowanej żelbetowej płyty lotniskowej do szybkiego remontu nawierzchni na lotnisku Kraków-Balice.
 • PROJEKT prefabrykowanych żelbetowych wyspowych progów zwalniających dla miasta Warszawy. Praca na zlecenie ZDM Warszawa.
 • PROJEKT ORAZ STANDARDY WYKONAWCZE betonowych zatoczek autobusowych dla miasta Warszawy. Praca na zlecenie ZDM Warszawa.

Projektowanie i realizacja prac rozbiórkowych z użyciem materiałów wybuchowych

ekspert_4
ekspert_5
ekspert_6
ekspert_7

Obiekty budowlane

 • EKSPERTYZA TECHNICZNA dotycząca przyczyn katastrofy budowlanej hali magazynowej centralnego magazynu części zamiennych Renault w Święcicach,

Pracownie Instytutu, wykorzystywane do celów dydaktycznych to:

 1. Pracownia Wytrzymałości Materiałów,
 2. Pracownia Mechaniki Gruntów,
 3. Pracownia Konstrukcji Nawierzchni,
 4. Pracownia Mechaniki Płynów.

Pracownie Instytutu, wykorzystywane do celów badawczych to:

 1. Pracownia Materiałów Budowlanych,
 2. Pracownia Diagnostyki Nawierzchni.

Instytut Inżynierii Lądowej w ramach działalności naukowo badawczej współpracuje z:

 1. Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 2. Departamentem Infrastruktury MON,
 3. Inspektoratem Wsparcia Sił Zbrojnych,
 4. Stołecznym Zarządem Infrastruktury,
 5. Zarządem Inżynierii Wojskowej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych,
 6. Wyższą Szkołą Oficerską Wojsk Lądowych we Wrocławiu,
 7. Szefostwem Transportu i Ruchu Wojsk SG WP,
 8. Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu,
 9. Zakładem Inwestycji organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego,
 10. Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad,
 11. Instytutem Badawczym Dróg i Mostów,
 12. Instytutem Kolejnictwa,
 13. Urzędem Transportu Kolejowego,
 14. Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych,
 15. Polskimi Liniami Kolejowymi S. A.,
 16. Politechniką Krakowską, Politechniką Warszawską, Politechniką Wrocławską oraz Politechniką Białostocką,
 17. Stowarzyszeniami naukowo-technicznymi FSNT NOT: PZITB, SITK RP, TNOiK,
 18. Wojskowym Biurem Projektów Budowlanych spółka z o.o. we Wrocławiu,
 19. Centrum Produkcji Wojskowej Huty Stalowa Wola S.A.,
 20. Komendą Główna Państwowej Straży Pożarnej,
 21. Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego,
 22. Warszawskim Centrum Postępu Techniczno-Organizacyjnego Budownictwa –WACETOB,
 23. PKP CARGO S.A,
 24. WARBUD S.A,
 25. BUDIMEX,
 26. P.U.T. GRAW Sp. z o.o.,
 27. Grupa TRAKCJA PRKiI S.A,
 28. NeoStrain Sp. z o.o.,
 29. Track Tec Kol Tram Sp. z o.o.,
 30. Modzelewski & Rodek sp.j.
 31. Instytutem Techniki Budowlanej
 32. Polskim Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych

 1. dr hab. inż. Henryk BAŁUCH
 2. Płk prof. dr hab. inż. Tadeusz BIAŁOBRZESKI
 3. Płk dr hab. inż. Ryszard BOCHENEK, prof. WAT
 4. Płk doc. dr hab. inż. Zbigniew BURSZTYNOWSKI
 5. Płk dr inż. Jacek DUDZIŃSKI
 6. Płk mgr inż. Zbigniew DURASIEWICZ
 7. Płk doc. dr inż. Zdzisław DYLĄG
 8. Płk dr inż. Julian GOGOL
 9. Płk mgr inż. Jerzy Robert JARZYNA
 10. Płk prof. dr hab. inż. Tadeusz KASPROWICZ
 11. Ppłk mgr inż. Jerzy LISIAK
 12. Płk dr hab. inż. Roman MARCINKOWSKI prof. WAT i PW
 13. Płk prof. dr hab. inż. Jan MARSZAŁEK
 14. Płk mgr inż. Eugeniusz OSIECKI
 15. Płk dr inż. Jan PODLEWSKI
 16. Płk doc. dr inż. Jerzy RUTKOWSKI
 17. dr hab. inż. Franciszek Ksawery SZELĄGOWSKI
 18. Płk mgr inż. Tadeusz WISŁAWSKI
 19. Płk dr inż. Andrzej WOLNIEWICZ