<< powrót dla kandydatów <<

1. OPIS KIERUNKU

Studia stacjonarne i niestacjonarne dla studentów cywilnych (bez zobowiązań wobec MON).
Studia pierwszego stopnia (inżynierskie) - 7 semestrów.

Kliknij i przejdź do Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)

Kierunek budowa dróg i mostów jest odpowiedzią na potrzebę podniesienia poziomu przygotowania zawodowego absolwentów w zakresie projektowania, budowy i utrzymania komunikacyjnych obiektów inżynieryjnych. Związane jest to również z potrzebami gospodarki narodowej w zakresie istniejącej i ciągle rozwijającej się sieci komunikacyjnej naszego kraju. Należy podkreślić, że tylko najwyższe kompetencje i kwalifikacje umożliwią przyszłym absolwentom właściwe przystosowanie się do realizacji wyzwań zawodowych w dynamicznie zmieniających się uwarunkowaniach budowy i eksploatacji sieci połączeń komunikacyjnych.

Budowa dróg i mostów jest kierunkiem studiów o charakterze praktycznego zastosowania wiedzy podczas procesu budowy i utrzymania elementów sieci komunikacyjnej kraju, z uwzględnieniem infrastruktury drogowej, kolejowej, lotniskowej oraz wodnej śródlądowej. Przedstawiona zostanie korelacja pomiędzy poszczególnymi etapami realizacji inwestycji, a czynnościami związanymi z jej użytkowaniem. Wiedza przekazywana w ramach kierunku będzie dotyczyła problematyki związanej z projektowaniem i utrzymaniem elementów infrastruktury komunikacyjnej, która towarzyszy budowie i eksploatacji sieci komunikacyjnej kraju z uwzględnieniem analizy możliwych ulepszeń istniejących rozwiązań projektowo – technologicznych.

Program studiów jest efektem konsultacji środowiska akademickiego z podmiotami, zajmującymi się szeroko rozumianą infrastrukturą komunikacyjną oraz wyzwaniami w obszarze eksploatacji sieci transportowej kraju.

Absolwent kierunku budowa dróg i mostów będzie przygotowany m.in. do:

 • projektowania obiektów infrastruktury komunikacyjnej i obiektów kubaturowych jej towarzyszących;
 • kierowania robotami budowlanymi;
 • zarządzania utrzymaniem i eksploatacją obiektów infrastruktury, w tym za pomocą BIM;
 • optymalnego planowania robót remontowych i modernizacyjnych dla minimalizacji z nimi związanych utrudnień;
 • doboru zasobów ludzkich, maszyn i technologii do obsługi elementów infrastruktury komunikacyjnej posługując się nowoczesnymi modelami 3D i bazami danych zasilającymi BIM;
 • pozyskiwania i opracowania danych z baz geoinformacyjnych;
 • budowania modeli infrastruktury komunikacyjnej dla BIM;
 • wykonywania przestrzennych analiz przepustowości sieci drogowej;
 • proponowania ulepszenia (usprawnienia) istniejących rozwiązań technicznych oraz uczestniczenia w procesach podejmowania decyzji w zakresie infrastruktury oraz transportu na poziomie operacyjnym i taktycznym;
 • właściwego interpretowania, szczegółowego analizowania i oceny stanu technicznego elementów sieci komunikacyjnej kraju w celu zapewnienia jej niezawodności;
 • modelowanie numerycznego i symulacji procesów zachodzących w elementach infrastruktury komunikacyjnej przy zastosowaniu wybranych systemów komputerowego wspomagania obliczeń inżynierskich.

1 2 3 4
 

Studia cywilne: Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
Nowe kierunki SPOT

Dzień Otwarty WAT 2020
Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji

   
 
Studia cywilne: Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
Nowe kierunki SPOT 2023/2024
 

Zobacz Plany studiów Budowa dróg i mostów - studia cywilne

1.  folder Budowa dróg i mostów - st. cywilne

Zobacz Karty Informacyjne Przedmiotów:

1.   folder Budowa dróg i mostów - I stopień (inżynierskie) studia cywilne