<< powrót dla kandydatów <<

1. OPIS KIERUNKU

Studia stacjonarne i niestacjonarne dla studentów cywilnych (bez zobowiązań wobec MON).
Studia pierwszego stopnia (inżynierskie) - 7 semestrów

Kliknij i przejdź do Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)

Kierunek stanowi połączenie ugruntowanych zagadnień związanych z projektowaniem, konstruowaniem i wykonywaniem obiektów budowlanych, a jednocześnie stanowi odpowiedź na zmieniające się światowe trendy technologiczne i społeczne. W ramach kierunku budownictwo powiązane zostaną zarówno zagadnienia związane ze współczesnym budownictwem kubaturowym jak i komunikacyjnym. Tylko najwyższe kompetencje i kwalifikacje umożliwią przyszłym absolwentom właściwe przystosowanie się do realizacji wyzwań zawodowych w dynamicznie zmieniających się uwarunkowaniach społeczno-gospodarczych. Kierunek wpisuje się w strategię trwałego i zrównoważonego rozwoju kraju, w szczególności w zakresie rozwiązań energooszczędnych oraz modułowych, w tym prefabrykowanych.

Kierunek budownictwo jest nowoczesnym kierunkiem studiów o charakterze praktycznego zastosowania wiedzy podczas procesu projektowania, konstruowania, budowy i utrzymania obiektów budowlanych z uwzględnieniem współczesnych wymogów ochrony środowiska, idei zrównoważonego rozwoju oraz zastosowania rozwiązań modułowych. Wiedza przedstawiona będzie z odniesieniem do praktyki w zakresie planowania i optymalizacji procesu budowlanego z uwzględnieniem ekonomiki procesów wykonawczych, a także przyszłej eksploatacji obiektów.

Zakres wiedzy przekazywanej w ramach kierunku obejmować będzie, nie tylko zasady projektowania i budowy obiektów budowlanych, ale również zasady ich eksploatacji i wyposażenia w nowoczesne instalacje umożliwiające minimalizację zużycia energii i wpływu na środowisko naturalne. Program nowego kierunku będzie również uwzględniał zagadnienia ochrony środowiska naturalnego, nie tylko w zakresie obowiązujących przepisów legislacyjnych, a także w kierunku współczesnych inicjatyw na rzecz ochrony komponentów środowiska.

1 2 3 4 5 6

Studia cywilne: Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
Nowe kierunki SPOT

Dzień Otwarty WAT 2020
Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji

 
Studia cywilne: Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
Nowe kierunki SPOT 2023/2024
 

Absolwenci będą przygotowani m.in. do:

 • analizy i projektowania konstrukcji budowlanych z uwzględnieniem m.in. zagadnień bezpieczeństwa p. poż. i trwałości konstrukcji;
 • projektowania, wykonawstwa oraz eksploatacji budynków i obiektów niskoenergetycznych, współczesnych instalacji budowlanych umożliwiających minimalizację zapotrzebowania na energię ze źródeł zewnętrznych;
 • kierowania robotami budowlanymi; absolwent będzie mógł ubiegać się o uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie określonym przez Prawo Budowlane;
 • zarządzania utrzymaniem i eksploatacją obiektów infrastruktury, w tym za pomocą BIM;
 • optymalnego planowania robót remontowych i modernizacyjnych dla minimalizacji zużycia energii i ich wpływu na środowisko naturalne;
 • doboru zasobów ludzkich, instalacji i urządzeń w budownictwie zrównoważonym posługując się nowoczesnymi modelami 3D, bazami danych zasilającymi BIM;
 • pozyskiwania i opracowania danych z baz konformacyjnych na potrzeby budownictwa kubaturowego i komunikacyjnego;
 • budowania modeli dla BIM;
 • oceny technologii budowy pod kątem minimalizacji wpływu na środowisko;
 • proponowania ulepszenia (usprawnienia) istniejących rozwiązań technicznych oraz uczestniczenia w procesach podejmowania decyzji w zakresie budownictwa energooszczędnego i energii odnawialnych;
 • modelowanie numerycznego i symulacji procesów zachodzących w obiektach budowlanych przy zastosowaniu wybranych systemów komputerowego wspomagania obliczeń inżynierskich.

Zobacz Plany studiów Budownictwo

1.  folder Budownictwo - st. cywilne I st.

Zobacz Karty Informacyjne Przedmiotów

1.  folder Budownictwo - I stopień (inżynierskie) studia cywilne