Laboratorium Geodezji wspiera działalność naukowo-badawczą oraz dydaktyczną w zakresie pomiarów geodezyjnych oraz przetwarzania danych numerycznych.

Pracownia wyposażona jest w specjalistyczny sprzęt oraz wydzielone pomieszczenia do pomiarów:

 • Sala laboratoryjna z wydzielonymi stanowiskami pomiarowymi oraz stanowiskiem do sprawdzenia i rektyfikacji urządzeń pomiarowych,

 • Magazyn sprzętu geodezyjnego wyposażonego w:

 1. Tachimetry (np. Leica TM30, TOPGON GTS3002),

 2. Tachimetry robotyczne (Focus ),

 3. Niwelatory kodowe (DNA 03, Sprinter 250),

 4. Niwelatory precyzyjne (NA3003 z kompletem sparowanych łat inwarowych),

 5. Skaner Leica MS30

 6. Urządzenia do pomiarów batymetrycznych (echosondy),

 7. Kolimator optyczny.

Laboratorium Geodezji oferuje szkolenia obejmujące zajęcia teoretyczne, obliczeniowe oraz praktyczne w następujących obszarach:

 • Geomatyki,
 • Pomiarów przemieszczeń,
 • Geodezyjnej obsługi inwestycji,
 • Geodezji inżynieryjnej,
 • Geodezji pomiarowej,
 • Geodezja podstawowa i satelitarna,
 • Instrumentoznawstwa geodezyjnego.

Pracownia umożliwia zdobycie wiedzy w zakresie:

 • wykonywania i opracowania pomiarów sytuacyjno-wysokościowych,
 • wykonywania i opracowania pomiarów specjalnych (zakładanie osnów geodezyjnych, pomiary przemieszczeń),
 • przygotowywania architektonicznej dokumentacji powykonawczej.