<< powrót do Instytutu <<

  Dane adresowe:
Wojskowa Akademia Techniczna - Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
Zakład Systemów Informacji Geoprzestrzennej (ZSG)
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2; 00-908 Warszawa (budynek 58 pok.107)
tel. (+48) 261-83-70-77


amoscicka

Kierownik Zakładu
dr hab. inż. Albina Mościcka, prof. WAT

Nauczyciele akademiccy:

 1. dr hab. inż. Albina Mościcka, prof. WAT - kierownik
 2. płk dr hab. inż. Krzysztof Pokonieczny, prof. WAT
 3. kpt. dr inż. Marek Wyszyński
 4. ppor. mgr inż. Wojciech Dawid - doktorant
 5. prof. dr hab. inż. Elżbieta Bielecka
 6. dr hab. inż. Agnieszka Zwirowicz-Rutkowska, prof. WAT
 7. dr inż. Beata Całka
 8. dr inż. Marta Kuźma
 9. dr inż. Joanna Nowak Da Costa
 10. mgr inż. Sylwia Borkowska
 11. mgr Jacek Augustyniak

Starszy referent ds. administracyjnych: w/w

Dane kontaktowe w/w osób w dziale - PRACOWNICY

Prace badawcze prowadzone w Zakładzie obejmują zagadnienia związane z szeroko rozumianą kartografią i informacją geoprzestrzenną, jej analizami i zastosowaniem, w tym przede wszystkim zagadnienia dotyczące:

 • opracowywania map tematycznych, w tym także z wykorzystaniem techniki druku 3D;
 • opracowywania map dla niewidomych (tyflomap) z wykorzystaniem papieru puchnącego i druku 3D;
 • analizy wartości informacyjnej map 3D;
 • wizualizacji danych przestrzennych i czasowo-przestrzennych;
 • oceny jakości danych przestrzennych;
 • analiz przestrzennych, w tym m. in. analiz dostępności transportowej;
 • modelowania rozmieszczenia ludności
 • modelowania informacji przestrzennej na potrzeby opracowywania tyflomap;
 • oceny jakości metadanych archiwalnych map gromadzonych w bibliotekach cyfrowych;
 • teoria informacji geograficznej, inżynieria systemów oprogramowania, infrastruktury geoinformacyjne;
 • zastosowania technologii geoinformacyjnych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 • klasyfikacji terenu dla potrzeb opracowywania wojskowych map przejezdności.
 1. „EPOS-System Obserwacji Płyty Europejskiej” realizowanego w Konsorcjum naukowo przemysłowym w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Priorytet IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.2: Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki umowa nr POIR.04.02.00-14-A003/16-00, 2016-2021; całkowita wartość projektu: 70 096 835,55 PLN; dofinansowanie ze środków EFRR: 46 628 106,59 PLN; całkowita wartość projektu WAT: 8 806 211,25 PLN ; dofinansowanie ze środków EFRR WAT: 7 709 806,09 PLN. Więcej o projekcie można przeczytać tutaj: https://epos-pl.eu
 2. „GeO-learning - kształcenie na odległość w obszarze geoinformacji” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, działanie 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym”, 2019-2021; wartość projektu: 221 587,50 PLN; dofinansowanie ze środków EFRR: 214 939,87 PLN. Więcej o projekcie można przeczytać tutaj: https://geolearning.wat.edu.pl
 3. „Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej” to projekt realizowany w latach 2019-2020 w ramach Programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej PROM, którego celem jest doskonalenie kompetencji doktorantów i kadry akademickiej z Polski i zagranicy. Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. "Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej" określony we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN13/18. Więcej o projekcie można przeczytać tutaj: https://nawaprom2019.wat.edu.pl

Pracownicy Zakładu prowadzą zajęcia dydaktyczne m. in. z kartografii, systemów informacji przestrzennej, analiz przestrzennych, baz danych przestrzennych, programowania w systemach geograficznych, zastosowania GIS, infrastruktury danych przestrzennych, modelowania informacji geograficznej, geowizualizacji, geostatystyki, zaawansowanych analiz geoprzestrzennych, danych przestrzennych w środowisku 3D, zarządzania projektami geoinformacyjnymi, organizacji baz danych przestrzennych, podstaw budownictwa i planowania przestrzennego.

Pracownia Systemów Informacji Geograficznej - prowadzone są w niej zajęcia laboratoryjne związane z szeroko rozumianymi systemami informacji przestrzennej oraz analizami danych przestrzennych. W pracowni realizowane są prace dotyczące pozyskiwania i przetwarzania geodanych, integrowania danych pozyskiwanych z różnych źródeł, projektowania i opracowywania systemów informacji geograficznej, topograficznych i tematycznych baz danych, sporządzania cyfrowych opracowań w zakresie analiz przestrzennych (3D), opracowywania, publikowania i aktualizowania opracowań kartograficznych. Pracownia wyposażona jest w stanowiska komputerowe i peryferyjne (skanery, drukarki), jak również niezbędne oprogramowanie (m.in. ArcGIS, MapInfo, GeoMedia, WinKalk, MikroMapa, AutoCad, Surfer, SciLab, CGeo, EWMapa, GEO-MAP, Qgis, PostgreSQL, PostGIS, Enterprise Architect).
Lokalizacja pracowni: budynek 58, p. 13 (20 stanowisk) oraz budynek 53, p. 107 (16 stanowisk).