<< powrót do Instytutu <<

  Dane adresowe:
Wojskowa Akademia Techniczna - Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
Zakład Systemów Informacji Geoprzestrzennej (ZSG)
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2; 00-908 Warszawa (budynek 58 pok.107)
tel. (+48) 261-83-70-77


amoscicka

Kierownik Zakładu
dr hab. inż. Albina Mościcka, prof. WAT

Nauczyciele akademiccy:

 1. dr hab. inż. Albina Mościcka, prof. WAT - kierownik
 2. płk dr hab. inż. Krzysztof Pokonieczny, prof. WAT
 3. ppłk dr inż. Marek Wyszyński
 4. prof. dr hab. inż. Elżbieta Bielecka
 5. dr hab. inż. Agnieszka Zwirowicz-Rutkowska, prof. WAT
 6. dr hab. inż. Beata Całka, prof. WAT
 7. dr inż. Jakub Wabiński
 8. dr inż. Katarzyna Siok
 9. kpt. mgr inż. Wojciech Dawid

Starszy referent ds. administracyjnych: w/w

Dane kontaktowe w/w osób w dziale - PRACOWNICY

Prace badawcze prowadzone w Zakładzie obejmują zagadnienia związane z szeroko rozumianą kartografią i informacją geoprzestrzenną, jej analizami i zastosowaniem, w tym przede wszystkim zagadnienia dotyczące:

 • opracowywania map tematycznych, w tym także z wykorzystaniem techniki druku 3D;
 • opracowywania map dla niewidomych (tyflomap) z wykorzystaniem papieru puchnącego i druku 3D;
 • analizy wartości informacyjnej map 3D;
 • wizualizacji danych przestrzennych i czasowo-przestrzennych;
 • oceny jakości danych przestrzennych;
 • analiz przestrzennych, w tym m. in. analiz dostępności transportowej;
 • modelowania rozmieszczenia ludności
 • modelowania informacji przestrzennej na potrzeby opracowywania tyflomap;
 • oceny jakości metadanych archiwalnych map gromadzonych w bibliotekach cyfrowych;
 • teoria informacji geograficznej, inżynieria systemów oprogramowania, infrastruktury geoinformacyjne;
 • zastosowania technologii geoinformacyjnych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 • klasyfikacji terenu dla potrzeb opracowywania wojskowych map przejezdności.
 1. RZECZY SĄ DLA LUDZI" - projekt mający na celu zaproponowanie technologii opracowania tyflomap zabytkowych parków. Projekt realizowany jest na WIG WAT, we współpracy ze specjalistami z zakresu tyflopedagogiki z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz ekspertów ds. zabytkowych założeń parkowych z Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego w Skierniewicach. Wsparcia w zakresie testowania nowo proponowanych rozwiązań przez osoby niewidome i słabowidzące udziela Polski Związek Niewidomych. Finansowanie: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - konkurs „Rzeczy są dla Ludzi” w ramach programu „Dostępność Plus”. Beneficjent: Wojskowa Akademia Techniczna. Wartość projektu: 1 967 250,00 zł. Wartość dofinansowania: 1 967 250,00 zł. Okres realizacji: 1.08.2021 - 31.07.2024

 2. „EPOS-System Obserwacji Płyty Europejskiej” realizowanego w Konsorcjum naukowo przemysłowym w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Priorytet IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.2: Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki umowa nr POIR.04.02.00-14-A003/16-00, 2016-2021; całkowita wartość projektu: 70 096 835,55 PLN; dofinansowanie ze środków EFRR: 46 628 106,59 PLN; całkowita wartość projektu WAT: 8 806 211,25 PLN ; dofinansowanie ze środków EFRR WAT: 7 709 806,09 PLN. Więcej o projekcie można przeczytać tutaj: https://epos-pl.eu

 3. „GeO-learning - kształcenie na odległość w obszarze geoinformacji” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, działanie 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym”, 2019-2021; wartość projektu: 221 587,50 PLN; dofinansowanie ze środków EFRR: 214 939,87 PLN. Więcej o projekcie można przeczytać tutaj: https://geolearning.wat.edu.pl
 4. „Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej” to projekt realizowany w latach 2019-2020 w ramach Programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej PROM, którego celem jest doskonalenie kompetencji doktorantów i kadry akademickiej z Polski i zagranicy. Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. "Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej" określony we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN13/18. Więcej o projekcie można przeczytać tutaj: https://nawaprom2019.wat.edu.pl

Pracownicy Zakładu prowadzą zajęcia dydaktyczne m. in. z kartografii, systemów informacji przestrzennej, analiz przestrzennych, baz danych przestrzennych, programowania w systemach geograficznych, zastosowania GIS, infrastruktury danych przestrzennych, modelowania informacji geograficznej, geowizualizacji, geostatystyki, zaawansowanych analiz geoprzestrzennych, danych przestrzennych w środowisku 3D, zarządzania projektami geoinformacyjnymi, organizacji baz danych przestrzennych, podstaw budownictwa i planowania przestrzennego.