•  Obraz Wejście do budynku 53
  • Obraz studenci WIG
  • Obraz studenci WIG
  • Obraz klaster Phenix
  • Obraz ogródek meteorologiczny
  • Obraz laboratoria WIG
  • Obraz laboratoria WIG
  • Obraz sprzęt geodezyjny WIG
  • Obraz sprzęt topograficzny WIG

Wyciąg z UCHWAŁY NR 59/WAT/2014 SENATU WAT z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie: zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne, oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat oraz Decyzji NR 91/RKR/2020 Rektora WAT z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie: w sprawie ustalenia opłat pobieranych od studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2020/2021


§1


WAT pobiera opłaty za:

1) przeprowadzenie rekrutacji:
a) na studia cywilne - 85 zł,
b) na studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego - 100 zł; kandydat, bez względu na liczbę kierunków określonych w procesie rejestracji, wnosi jedną opłatę rekrutacyjną; opłatę w wysokości określonej w lit. a wnosi również kandydat, były student WAT, ubiegający się o wznowienie lub dokończenie studiów, a także student innej uczelni ubiegający się o przeniesienie na studia do WAT;

2) wydanie:
a) elektronicznej legitymacji studenckiej - 22 zł,
b) duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej - 33 zł;

3) kształcenie na studiach niestacjonarnych - wysokości opłaty za semestr studiów określa załącznik;

4) powtarzanie niżej określonych zajęć na studiach z powodu niezadawalających wyników w nauce:
a) powtarzanie przedmiotu - 10 zł za godzinę zajęć powtarzanego przedmiotu określonego w programie studiów,
b) powtarzanie semestru na studiach: - stacjonarnych - 1500 zł, - niestacjonarnych - zgodnie z wysokością ustaloną w załączniku,
c) powtarzanie roku studiów - stosownie, w wysokości dwa razy wyższej od określonej w lit. b,
d) powtarzanie zajęć związanych z dokończeniem studiów dla osób uprzednio skreślonych z listy studentów z powodu niezłożenia pracy dyplomowej w określonym terminie lub niezdania egzaminu dyplomowego lub nieprzystąpienia do egzaminu dyplomowego - 800 zł;

5) prowadzenie zajęć nieobjętych programem studiów - 10 zł za godzinę zajęć;

6) kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim - wysokości opłaty za semestr studiów określa załącznik;

7) wydanie odpisu w języku obcym dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu, innych niż określonych w art. 77 ust. 2 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce:
a) dyplomu ukończenia studiów - 20 zł,
b) suplementu do dyplomu - 20 zł;

8) wydanie duplikatu:
a) dyplomu ukończenia studiów - 20 zł,
b) suplementu do dyplomu - 20 zł;

9) uwierzytelnianie dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą, o których mowa w art. 78 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - 26 zł.


§2


1. Należne opłaty, wnosi się jednorazowo, z zastrzeżeniem ust. 2, przed spełnieniem określonego świadczenia lub rozpoczęciem zajęć; w przypadku zajęć trwających dłużej niż jeden semestr - przed rozpoczęciem każdego semestru, z wyjątkiem opłaty za semestr pierwszy, za który wnosi się opłatę nie później niż w terminie trzydziestu dni od rozpoczęcia zajęć.

2. Dopuszcza się możliwość wnoszenia opłat, o których mowa w § 1 pkt 3-6 w ratach. Liczba rat nie może być większa od liczby miesięcy, w których jest realizowana określona usługa edukacyjna. Wnoszenie opłaty w ratach powoduje zwiększenie jej wysokości o 5%. Decyzję zawierającą zgodę na wnoszenie opłaty w ratach wraz z określeniem ich wysokości i terminów wpłat podejmuje kierownik jednostki organizacyjnej prowadzącej określony kierunek studiów.

3. Przekroczenie terminu płatności lub ich dokonanie w niepełnej wysokości skutkuje naliczeniem odsetek ustawowych za opóźnienie.

4. Niewniesienie opłat może skutkować, po uprzednim wezwaniu do wniesienia zaległych opłat, skreśleniem z listy studentów.


§3


1. Kierownik jednostki organizacyjnej prowadzącej określony kierunek studiów, może na pisemny wniosek studenta podjąć decyzję o zwolnieniu go z obowiązku uiszczania określonej opłaty, w całości lub w części.

2. Od decyzji, o której mowa w ust. 1, przysługuje odwołanie do rektora, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Decyzja rektora jest ostateczna.

3. O zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, mogą się ubiegać studenci, którzy spełniają warunki otrzymania stypendium socjalnego, stypendium dla osoby niepełnosprawnej lub zapomogi, określonych w odrębnych przepisach.

§4


1. Nie pobiera się opłat, o których mowa w § 1 pkt 3-6, z zastrzeżeniem ust. 2, od studentów przebywających na długoterminowym urlopie od zajęć.

2. W przypadku, gdy w czasie urlopu od zajęć student uczestniczy w zajęciach, wnosi opłatę w wysokości ustalonej przez kierownika jednostki organizacyjnej prowadzącej określony kierunek studiów.

§5


1. W przypadku skreślenia studenta ze studiów następuje zwrot części wniesionych opłat, o których mowa w § 1 pkt. 3, 4 i 6, proporcjonalnie od dnia, w którym decyzja o skreśleniu stała się ostateczna.

2. W przypadku niewniesienia należnych opłat przez studenta skreślonego ze studiów, WAT dochodzi zaległych opłat proporcjonalnie do dnia, w którym decyzja o skreśleniu stała się ostateczna.

§6


1. Należne opłaty wnosi się:
a) na indywidualny rachunek bankowy przydzielony kandydatowi/studentowi;
b) w kasie WAT.

2. Za datę wniesienia opłat uznaje się dzień wpływu środków na rachunek WAT lub datę wynikającą z dostarczonego potwierdzenia dokonania opłaty.

Pozostałe uwagi

1. Fakturę VAT wystawia się nie później niż siódmego dnia od daty wpłaty na rachunek bankowy Akademii. Wynika to z § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie m.in. wystawiania faktur (Dz. U. nr 212, poz. 1337) informacja w Dziekanacie Wydziału pokój nr 2.

2. Indywidualny rachunek bankowy studenci mogą wygenerować na stronie https://trans.wat.edu.pl

3. Pamiętać należy, że skrót Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji to „WIG”.

OPŁATY CZESNEGO ZA SEMESTR LETNI W ROKU AKADEMICKIM 2020-2021

Opłatę za studia (czesne) jak również pozostałe wpłaty studenci dokonują na indywidualne konta studenckie. Studenci I roku studiów niestacjonarnych należność za legitymacje studencką (22 zł) wpłacają łącznie z opłatą czesnego za studia za I semestr. Studenci mogą składać wnioski o rozłożenie na raty do 15.03.2021r.

UWAGA! Obniżenie wysokości opłat pobieranych od studentów w semestrze letnim r. a. 2020/2021. Zgodnie z Decyzją Rektora Wojskowej Akademii Technicznej (Nr 61/RKR/2021 z dnia 4 marca 2021 r.), w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 obniża się o 25% wysokość następujących opłat pobieranych od studentów:

1. za semestr studiów na studiach niestacjonarnych;

2. za powtarzanie semestru studiów.

3. za powtarzanie przedmiotu.

Opłaty, o których mowa, wniesione w dotychczas obowiązującej wysokości, będą zwracane albo zaliczane na poczet przyszłych lub należnych niewniesionych innych opłat. Zwrot nadpłaty wymaga złożenia przez studenta wniosku, z podaniem numeru konta. Wnioski skierowane do Rektora WAT z prośbą o zwrot nadpłaty należy składać w Dziekanacie lub przesłać podpisane i zeskanowane na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Back to top