• baner01
  • baner02
  • baner03
  • baner04
  • baner05
  • baner06
  • baner07
  • baner08
  • baner09
  • baner10
  • baner11

Wyciąg z UCHWAŁY NR 59/WAT/2014 SENATU WAT z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie: zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne, oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat oraz Decyzji NR 9/RKR/2012 Rektora WAT z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie: wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne powtarzane z powodu niezadawalających wyników w nauce oraz innych opłat związanych ze świadczonymi usługami edukacyjnymi.

Sprawy ogólne

1. Należne opłaty za świadczone usługi edukacyjne, o których mowa w § 2 ust. 1, wnosi się przed rozpoczęciem zajęć, a w przypadku zajęć trwających dłużej niż jeden semestr - przed rozpoczęciem każdego semestru, z wyjątkiem opłaty za semestr pierwszy, za który wnosi się opłatę nie później niż w terminie trzydziestu dni od rozpoczęcia zajęć.

2. Opłaty za świadczone usługi edukacyjne wnosi się jednorazowo. Za usługi edukacyjne trwające dłużej niż jeden miesiąc dopuszcza się możliwość wnoszenia opłat w ratach. Liczba rat nie może być większa od liczby miesięcy, w których jest realizowana określona usługa edukacyjna. Wnoszenie opłaty w ratach powoduje zwiększenie jej wysokości o 5%. Decyzję zawierającą zgodę na wnoszenie opłaty w ratach wraz z określeniem ich wysokości i terminów wpłat podejmuje kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej określoną usługę edukacyjną.

3. Przekroczenie terminu płatności lub ich dokonanie w niepełnej wysokości skutkuje naliczeniem odsetek ustawowych za opóźnienie.

4. Przekroczenie terminu płatności może skutkować, po uprzednim wezwaniu do wniesienia zaległych opłat, skreśleniem z listy uczestników określonej usługi edukacyjnej i wygaśnięciem umowy.

5. Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej studia wyższe lub doktoranckie, może na pisemny wniosek studenta lub doktoranta podjąć decyzję o zwolnieniu go z obowiązku uiszczania określonej opłaty, w całości lub w części.

6. O zwolnienie, mogą się ubiegać studenci lub doktoranci, którzy:

a) w okresie studiów na aktualnej formie kształcenia uzyskali średnią ocen nie niższą niż ustalona, w formie decyzji, przez kierownika pod­stawowej jednostki organizacyjnej na kolejny rok akademicki, lub

b) uczestniczyli w międzynarodowych programach stypendialnych, lub

c) znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej (udokumentowa­ne pogorszenie sytuacji materialnej w odniesieniu do roku poprzednie­go, a dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekracza minimalnej kwoty uprawniającej do otrzymywania stypendium socjalnego, ustala­nej na podstawie przepisów o pomocy społecznej, sieroctwo, poważna lub długotrwała choroba studenta lub doktoranta albo członka jego ro­dziny lub w przypadku innych wypadków losowych).

7. W przypadku skreślenia studenta, doktoranta lub słuchacza ze studiów na­stępuje zwrot części wniesionej opłaty proporcjonalnie od dnia, w którym decyzja o skreśleniu stała się ostateczna.

8. W przypadku niewniesienia należnych opłat przez studenta, doktoranta lub słuchacza skreślonego ze studiów, WAT dochodzi zaległych opłat propor­cjonalnie do dnia, w którym decyzja o skreśleniu stała się ostateczna.

9. Należne opłaty wnosi się w formie płatności przelewem na indywidualny rachunek bankowy przydzielony uczestnikowi określonej usługi edukacyjnej.

10. W przypadku opłat do 100 zł dopuszcza się możliwość ich wnoszenia w formie wpłat gotówkowych w WAT.

11. Za datę wniesienia opłat uznaje się dzień wpływu środków na rachunek WAT lub datę przelewu/wpłaty wynikającą z dostarczonego potwierdzenia dokonania opłaty.

Pozostałe uwagi

1. Fakturę VAT wystawia się nie później niż siódmego dnia od daty wpłaty na rachunek bankowy Akademii. Wynika to z § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie m.in. wystawiania faktur (Dz. U. nr 212, poz. 1337) informacja w Dziekanacie Wydziału pokój nr 2.

2. Indywidualny rachunek bankowy studenci mogą wygenerować na stronie https://trans.wat.edu.pl

3. Pamiętać należy, że skrót Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji to „WIG”.

OPŁATY CZESNEGO ZA SEMESTR ZIMOWY W ROKU AKADEMICKIM 2019-2020

Opłatę za studia (czesne) jak również pozostałe wpłaty studenci dokonują na indywidualne konta studenckie. Studenci I roku studiów niestacjonarnych należność za legitymacje studencką (17 zł) wpłacają łącznie z opłatą czesnego za studia za I semestr.

Uwaga! - studenci II,III i IV rocznika oraz studenci I roku II stopnia, którzy chcą rozłożyć opłaty za czesne na raty, muszą złożyć wnioski do dnia 05.10.2019r,


Pozostałe opłaty wydziałowe - pdf KLIKNIJ TUTAJ (31 KB)

Back to top