widczakAbsolwent Wydziału Chemii i Fizyki Technicznej Wojskowej Akademii technicznej, specjalność fizyka jądrowa (1974). 1978 r. - dr nauk technicznych w zakresie budownictwa, specjalność mechanika konstrukcji, Wojskowa Akademia Techniczna (WAT), Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji (WIG). 1989 - dr hab. nauk technicznych w zakresie budownictwa, specjalność mechanika konstrukcji, WAT, WIG.

Zatrudniony w WAT WIG w latach 1974-1990 na stanowisku starszego inżyniera, a następnie na stanowiskach naukowo-dydaktycznych i ponownie od roku 2008 na stanowiskach naukowo-dydaktycznych. W latach 1990-2007 zatrudniony w Ministerstwie Obrony Narodowej, gdzie zajmował się problemami kontroli zbrojeń i rozbrojenia oraz współpracy z NATO.

Zainteresowania naukowe: dynamika konstrukcji, infrastruktura krytyczna w sytuacjach kryzysowych.

Dr hab. Włodzimierz Idczak jest autorem kilkudziesięciu prac naukowych opublikowanych w recenzowanych czasopismach o zasięgu krajowym i międzynarodowym, publikacji w materiałach konferencyjnych krajowych i zagranicznych konferencji naukowych oraz referatów naukowych. Liczne publikacje popularne i popularno-naukowe oraz wystąpienia konferencyjne dotyczą kwestii rozbrojenia, kontroli zbrojeń i współpracy z NATO. Kierował jednym projektem badawczym. W pierwszym okresie zatrudnienia w WAT jako wykonawca uczestniczył w kilku projektach naukowych, które zakończyły się publikacjami, wyróżnieniami i patentem.

Dydaktyka: początkowo w przedmiotach: mechanika gruntów, fundamentowanie i mechanika budowli, a obecnie mechanika teoretyczna.