1. INFORMACJE OGÓLNE

Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji jest jednym z siedmiu wydziałów akademickich WAT. Powstał 1 września 2006 na mocy uchwały Senatu Wojskowej Akademii Technicznej Nr 63/II/2006 z dnia 18 maja 2006 roku w wyniku przekształcenia Wydziału Inżynierii, Chemii i Fizyki Technicznej. Obecnie na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji studiuje ponad 1000 studentów na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Studia prowadzone są w dwóch formach: studia stacjonarne(bezpłatne) i studia niestacjonarne (odpłatne). Od 2019 roku uruchomione zostały również jednolite studia magisterskie dla kandydatów na żołnierzy zawodowych. Zajęcia dydaktyczne prowadzi ponad 100 profesorów, doktorów habilitowanych i doktorów oraz magistrów o znaczącym dorobku zawodowym.

Kadra naukowa i dydaktyczna, złożona ze specjalistów uznawanych przez środowisko inżynierów budowlanych i geodetów za autorytety w nauce i dydaktyce, mająca także doświadczenie w działalności gospodarczej i społecznej, gwarantuje dobre przygotowanie absolwentów do wykonywania zawodu inżyniera. Nauczyciele akademiccy, poza pracą dydaktyczną, prowadzą badania naukowe finansowane przez Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej. Pracownicy naukowi Wydziału współpracują z liczącymi się krajowymi i zagranicznymi ośrodkami badawczymi oraz realizują projekty dla Ministerstwa Obrony Narodowej, które zwiększają potencjał obronny państwa. Kierunki studiów prowadzonych w Wydziale uzyskały akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Studia dla studentów cywilnych są studiami ogólnodostępnymi i bez żadnych zobowiązań wobec MON. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwenci uzyskują tytuł zawodowy- inżynier, a po studiach drugiego stopnia tytuł zawodowy- magister inżynier. Absolwenci jednolitych studiów magisterskich otrzymują tytuł zawodowy- magister inżynier oraz promowani są na stopień podporucznika. Na studia drugiego stopnia może być przyjęta wyłącznie osoba posiadająca tytuł zawodowy inżyniera uzyskany po ukończeniu studiów na kierunkach zgodnych z kierunkami studiów na Wydziale.

Najzdolniejsi studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania naukowe na studiach o indywidualnych programach oraz uczestniczyć w wymianie krajowej i międzynarodowej w ramach programów MOSTECH i ERASMUS+. Absolwenci studiów drugiego stopnia mogą kontynuować naukę w Szkole Doktorskiej WAT. Zasadniczym celem kształcenia jest przygotowanie absolwentów do kreatywnej pracy inżynierskiej, rozwiązywania problemów technicznych oraz pracy w zespole. Oferta edukacyjna Wydziału jest rozwijana zgodnie z potrzebami rynku pracy, innowacyjnej gospodarki i społeczeństwa obywatelskiego.

plakat informacyjny 2019

Plakat informacyjny - oferta wojskowych i cywilnych studiów
w Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji (kliknij w obrazek)

2. KIERUNKI STUDIÓW

a. wojskowe

Studia wojskowe na potrzeby MON.
Jednolite studia magisterskie - 10 semestrów.

Kandydaci na żołnierzy zawodowych mogą zdobywać kwalifikacje zawodowe i wojskowe w następujących specjalnościach:

 • inżynieria wojskowa;
 • infrastruktura wojskowa.

Studenci obu specjalności w trakcie studiów realizują zajęcia występujące w programie studiów cywilnych oraz zajęcia specjalistyczne przygotowujące ich do służby w jednostkach wojskowych. Studenci specjalności „inżynieria wojskowa” zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • prowadzenia prac minerskich i niszczeń;
 • rozbudowy inżynieryjnej terenu;
 • budowy przepraw i mostów tymczasowych oraz składanych;
 • wykorzystania wojskowych maszyn inżynieryjnych;
 • organizacji działań bojowych wojsk inżynieryjnych.

Studenci specjalności „infrastruktura wojskowa” zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • budowy oraz zasad użytkowania i eksploatacji infrastruktury wojskowej (lotniskowej, morskiej i szkoleniowej);
 • prowadzenia prac minerskich i niszczeń;
 • organizacji i zabezpieczenia logistycznego jednostek wojskowych;
 • budowy obiektów schronowych i fortyfikacyjnych.

Absolwenci jednolitych studiów magisterskich otrzymują tytuł zawodowy - magister inżynier oraz promowani są na stopień podporucznika.

Zobacz Plany studiów Budownictwo - studia wojskowe:

1.  folder Budownictwo (inżynieria woj. / infrastruktura woj.) - st. wojskowe

Studia wojskowe na potrzeby MON.
Jednolite studia magisterskie - 10 semestrów.

Studia przygotowują do służby wojskowej na stanowiskach związanych z pozyskiwaniem, przetwarzaniem i wizualizacją informacji o środowisku geograficznym na potrzeby działań wojsk. Ukończenie ciekawych i nowoczesnych studiów zapewnia stabilne zatrudnienie i służbę w wiodących jednostkach wykonujących priorytetowe zadania w Siłach Zbrojnych RP.

Kandydaci na żołnierzy zawodowych zdobywają kwalifikacje zawodowe i wojskowe w specjalnościach:

 • geoinformatyka;
 • rozpoznanie obrazowe;
 • meteorologia.

Program jednolitych studiów magisterskich składa się z przedmiotów wykładanych na cywilnych studiach politechnicznych na kierunkach geodezyjnych oraz z przedmiotów specjalistycznych przygotowujących do służby wojskowej w wybranej specjalności.

Studenci specjalności „geoinformatyka” zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • wykorzystania systemów informacji przestrzennej w procesie geograficznego wsparcia wojsk;
 • programowania i automatyzowania procesu przetwarzania danych przestrzennych oraz budowy geoportali;
 • oceny wpływu środowiska geograficznego na działania bojowe;
 • przetwarzania i analizowania danych geograficznych w dedykowanych systemach informatycznych;
 • opracowania wojskowych map topograficznych;
 • wykonywania specjalnych pomiarów geodezyjnych.

Studenci specjalności „rozpoznanie obrazowe” zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • wykorzystania zaawansowanych technologii do pozyskiwania oraz przetwarzania obrazów lotniczych i satelitarnych;
 • wykonywania misji rozpoznawczych z wykorzystaniem systemów bezzałogowych i śmigłowców rozpoznawczych;
 • tworzenia produktów rozpoznawczych dla obszaru działań bojowych.

Studenci specjalności „meteorologia” zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • prognozowania pogody metodami meteorologii synoptycznej;
 • badania atmosfery technikami radarowymi i satelitarnymi;
 • budowy i użytkowania meteorologicznych systemów pomiarowych i teleinformatycznych sieci wymiany danych;
 • wykorzystania i rozwijania numerycznych modeli prognoz pogody;
 • zabezpieczenia lotów statków powietrznych (komunikacyjnych i wojskowych) oraz żeglugi okrętów Marynarki Wojennej RP zgodnie z międzynarodowymi przepisami i procedurami.

Absolwenci jednolitych studiów magisterskich otrzymują tytuł zawodowy - magister inżynier oraz promowani są na stopień podporucznika.

b. cywilne

Studia dla studentów cywilnych (bez zobowiązań wobec MON).
Studia pierwszego stopnia (inżynierskie) - 7 semestrów.
Studia drugiego stopnia (magisterskie) - 3 semestry.

W programach studiów znajdują się zajęcia, które umożliwiają studentom uzyskanie niezbędnej wiedzy w zakresie budownictwa ogólnego i komunikacyjnego (drogi, mosty, lotniska). Absolwenci posiadają udokumentowany zasób wiedzy pozwalający na ubieganie się – po odbyciu wymaganej praktyki – o uprawnienia wykonawcze w zakresie budowy lub nadzoru budowlanego, a także uprawnienia projektowe. Absolwenci stają się certyfikowanymi inżynierami lub magistrami inżynierami zgodnie z europejską akredytacją posiadaną przez Wydział. Certyfikat ułatwia start zawodowy na europejskim rynku pracy.

Absolwenci przygotowani są do prowadzenia działalności zawodowej w zakresie:

 • projektowania obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania komputerowego;
 • procesów technologicznych i organizacji prac budowlanych oraz zarządzania w budownictwie;
 • rozwiązywania problemów związanych z eksploatacją obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich;
 • pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w wykonawstwie, projektowaniu i służbach nadzoru budowlanego;
 • technologii wytwarzania i doboru materiałów do różnych zastosowań w budownictwie, kontroli jakości materiałów i wyrobów budowlanych;
 • prawa budowlanego;
 • realizacji prac budowlanych przy zachowaniu wymogów prawnych i społecznych związanych z ochroną środowiska naturalnego oraz sposobów zapobiegania jego degradacji wynikającej z przebiegu procesów budowlanych i eksploatacji budowli.

Zobacz Plany studiów Budownictwo - studia cywilne:

folder 1. Budownictwo - st. cywilne

Zobacz Karty Informacyjne Przedmiotów:

folder 1. Budownictwo - I stopień (inżynierskie) studia cywilne

folder 2. Budownictwo - II stopień (magisterskie) studia cywilne

Studia dla studentów cywilnych (bez zobowiązań wobec MON).
Studia pierwszego stopnia (inżynierskie) - 7 semestrów.

Studenci uzyskają wiedzę z zakresu transportu lądowego, kolejowego, lotniczego, morskiego i śródlądowego oraz zasad ich łączenia poprzez centra przeładunkowe i logistyczne. W programie studiów znajdują się zagadnienia związane m. in. z:

 • modelowaniem zarządzania elementami infrastruktury komunikacyjnej;
 • analizą i oceną procesów i zjawisk społeczno-gospodarczych towarzyszących transportowi;
 • budową maszyn, urządzeń i pojazdów używanych w transporcie multimodalnym.

Absolwenci przygotowani będą do prowadzenia działalności zawodowej w zakresie:

 • projektowania obiektów infrastruktury komunikacyjnej i obiektów kubaturowych;
 • kierowania robotami budowlanymi;
 • opracowania optymalnego sposobu transportowania towarów i surowców różnego rodzaju środkami transportu w zależności od dostępnych sieci transportowych;
 • pozyskiwania i opracowania danych z baz geoinformacyjnych;
 • wykonywania zaawansowanych przestrzennych analiz urbanistycznych;
 • modelowania numerycznego i symulacji procesów zachodzących w elementach infrastruktury komunikacyjnej;
 • projektowania i wytwarzania pojazdów, maszyn i urządzeń wykorzystywanych w transporcie multimodalnym.

Absolwenci kształceni w zróżnicowanych obszarach (technicznych i menedżerskich) staną się cennymi kandydatami dla regionalnego, krajowego lub europejskiego rynku pracy. Absolwenci znajdą zatrudnienie w firmach budowlanych, przedsiębiorstwach transportowych i komunikacyjnych oraz w instytucjach samorządowych i rządowych zajmujących się funkcjonowaniem infrastruktury.

Absolwenci po ukończeniu studiów pierwszego stopnia będą mogli kontynuować studia drugiego stopnia na kierunkach:

 • budownictwo;
 • logistyka;
 • mechanika i budowa maszyn;
 • transport.

Zobacz Plany studiów Infrastruktura Komunikacyjna i Transport Multimodalny - studia cywilne:

folder 1. Infrastruktura Komunikacyjna i Transport Multimodalny - st. cywilne

Zobacz Karty Informacyjne Przedmiotów:

folder 1. Infrastruktura Komunikacyjna i Transport Multimodalny - I stopień (inżynierskie) studia cywilne

Studia dla studentów cywilnych (bez zobowiązań wobec MON).
Studia pierwszego stopnia (inżynierskie) - 7 semestrów.
Studia drugiego stopnia (magisterskie) - 3 semestry.

W programie studiów znajdują się zagadnienia związane z inżynierią lądową, geodezją i kartografią, architekturą i urbanistyką, informatyką oraz geografią. Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu pozyskiwania i przetwarzania geodanych (teledetekcyjnych i fotogrametrycznych), które wykorzystywane są w Bazach Danych Obiektów Topograficznych, Systemach Informacji Geograficznej, Systemach Informacji Rzecznej (RIS) oraz do tworzenia Numerycznych Modeli Terenu i jego Pokrycia, ortofotomap oraz do modelowania informacji o budynkach (BIM). Nabędą wiedzę i umiejętności operowania bezzałogowymi systemami latającymi oraz przygotowanie do egzaminu państwowego.

Absolwenci posiadają udokumentowany zasób wiedzy pozwalający na ubieganie się – po odbyciu wymaganej praktyki – o uprawnienia w zakresie prowadzenia samodzielnej działalności geodezyjnej. Absolwenci będą przygotowani m.in. do:

 • projektowania współczesnych systemów geoinformacyjnych;
 • opracowania aplikacji w środowiskach: Python, MATLAB, C++ itp.;
 • pozyskiwania i opracowania danych obrazowych z dronów (BSP);
 • pozyskiwania i opracowania danych obrazowych z systemów satelitarnych;
 • pozyskiwania i opracowania danych w postaci chmur punktów z systemów skanowania laserowego;
 • budowania modeli 3D miast i pojedynczych obiektów;
 • wykonywania zaawansowanych analiz przestrzennych.

Absolwenci po ukończeniu studiów pierwszego stopnia będą mogli kontynuować studia drugiego stopnia także na kierunkach związanych z:

 • geodezją i kartografią;
 • pomiarami hydrograficznymi;
 • fotogrametrią i teledetekcją;
 • systemami informacji geograficznej - GIS;
 • geoinformatyką;
 • rolnictwem.

Zobacz Plany studiów Inżynieria Geoprzestrzenna:

  folder 1. Inżynieria Geoprzestrzenna - st. cywilne

Zobacz Karty Informacyjne Przedmiotów:

folder 1. Inżynieria Geoprzestrzenna - I stopień (inżynierskie)

folder 2. Inżynieria Geoprzestrzenna - II stopień (magisterskie)

Studia dla studentów cywilnych (bez zobowiązań wobec MON).
Studia pierwszego stopnia (inżynierskie) - 7 semestrów.
Studia drugiego stopnia (magisterskie) - 3 semestry.

W programie studiów znajdują się zagadnienia związane z inżynierią lądową, geografią i gospodarką przestrzenną, architekturą i urbanistyką, inżynierią środowiska, naukami o Ziemi i środowisku oraz informatyką. Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu współczesnych metod badania i modelowania kształtu i własności fizycznych Ziemi, obserwacji ich zmian w czasie i w przestrzeni oraz numerycznego opracowywania i prezentacji wyników pomiarów geodezyjnych, teledetekcyjnych, fotogrametrycznych i satelitarnych.

Absolwenci posiadają udokumentowany zasób wiedzy pozwalający na ubieganie się – po odbyciu wymaganej praktyki – o uprawnienia w zakresie prowadzenia samodzielnej działalności geodezyjnej.

Absolwenci będą przygotowani m.in. do:

 • wykorzystywania metod matematycznych w naukach o Ziemi;
 • wykonywania projektów z wykorzystaniem programów CAD;
 • korzystania z programów specjalistycznych do prac geodezyjnych oraz użytkowania sieci i systemów teletechnicznych;
 • posługiwania się systemami odniesienia i układami współrzędnych stosowanymi w geodezji, geodynamice, geodezji satelitarnej i astronomii;
 • organizowania i wykonywania prac związanych z geodezyjnymi pomiarami szczegółowymi na terenach o różnym pokryciu i użytkowaniu;
 • wykonywania prac geodezyjnych na etapach planowania i realizacji inwestycji;
 • zakładania i prowadzenia katastru;
 • wykonywania wyceny nieruchomości;
 • udziału w opracowaniu planów zagospodarowania przestrzennego.

Absolwenci po ukończeniu studiów pierwszego stopnia będą mogli kontynuować studia drugiego stopnia także na kierunkach związanych z:

 • geodezją i kartografią;
 • pomiarami hydrograficznymi;
 • fotogrametrią i teledetekcją;
 • systemami informacji geograficznej - GIS;
 • geoinformatyką;
 • kształtowaniem obszarów wiejskich.

Zobacz Plany studiów Geodezja i Kataster:

  folder 1. Geodezja i Kataster - st. cywilne

Zobacz Karty Informacyjne Przedmiotów:

folder 1. Geodezja i Kataster - I stopień (inżynierskie)

folder 2. Geodezja i Kataster - II stopień (magisterskie)

3. REKRUTACJA

Rejestracja kandydatów na studia przeprowadzana jest przez Wojskową Akademię Techniczną (centralnie), wyłącznie za pośrednictwem Internetowej Rejestracji Kandydatów, zwanej dalej "IRK", dostępnej pod adresem https://wat-irk.wat.edu.pl/. Zasady rekrutacji są wspólne dla wszystkich wydziałów Wojskowej Akademii Technicznej. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na poszczególne kierunki studiów. Uruchomienie określonego kierunku i formy studiów uwarunkowane jest liczbą zakwalifikowanych kandydatów. Decyzję w sprawie przyjęcia na studia, w ramach ustalonego limitu miejsc, podejmuje komisja rekrutacyjna, kierując się miejscem kandydata na liście rankingowej określonego

kierunku studiów. Szczegółowe informacje dotyczące oferty edukacyjnej oraz rekrutacji są dostępne na stronie głównej WAT (http://www.wat.edu.pl). Sekcja Rekrutacji WAT znajduje się w budynku głównym WAT, w Warszawie przy ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, tel.: (+48) 261 83 79 38; (+48) 261 83 79 39, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Punkty rankingowe dla kandydata ustala się na podstawie:

 • wyników części pisemnej egzaminu maturalnego z matematyki, fizyki z astronomią (fizyki), nowożytnego języka obcego i języka polskiego - dla kandydata ze świadectwem „nowej matury” z lat 2007 - 2020; lub
 • wyników części pisemnej lub ustnej egzaminu dojrzałości - dla kandydata ze świadectwem „starej matury” (czyli wystawionym przez szkołę).

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia zobowiązany jest w ustalonym terminie - osobiście, przez inną osobę lub za pośrednictwem poczty - dostarczyć do WAT:

 • kserokopię świadectwa dojrzałości - oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości do wglądu;
 • kolorową fotografię w formie cyfrowej (poprzez IRK).

Dodatkowe wymagania rekrutacyjne dla kandydatów na „studia wojskowe”.

O przyjęcie na studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego może ubiegać się osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki formalne:

 • posiada obywatelstwo polskie;
 • nie jest karana sądownie;
 • posiada odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej orzeczoną przez wojskową komisję lekarską oraz wojskową pracownię psychologiczną;
 • zna język angielski na odpowiednim poziomie - minimum 30% na maturze na poziomie podstawowym;
 • ma co najmniej 18 lat.

Na „studia wojskowe” dodatkowe punkty doliczane są za:

 • ocenę ze sprawdzianu sprawności fizycznej;
 • wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

4. WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydat zobowiązany jest do dostarczenia następujących dokumentów:
- kopię świadectwa dojrzałości - oryginał lub odpis do wglądu, celem poświadczenia kopii przez WAT;
- kopie dokumentów potwierdzające osiągnięcia uzyskane w szkole ponadgimnazjalnej uwzględniane w procesie rekrutacji (dyplomy olimpiad) - oryginały do wglądu;
- aktualną fotografię kolorową w formie cyfrowej (przesłaną poprzez IRK);
- przesłanie poprzez IRK wyników egzaminu maturalnego/dojrzałości zamieszczonych na świadectwie dojrzałości oraz innych osiągnięć, będących podstawą naliczenia punktów rankingowych.
- kopię świadectwa dojrzałości – oryginał lub odpis do wglądu, celem poświadczenia kopii przez WAT.
- kandydat na studia II stopnia zobowiązany jest dostarczyć do WAT kopii dyplomu uprzednio ukończonych studiów – oryginał lub odpis do wglądu, celem poświadczenia kopii przez WAT – lub oryginału innego dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów zawierającego wynik ukończenia.
- suplementu do dyplomu albo indeksu lub innego dokumentu potwierdzającego przebieg uprzednio ukończonych studiów.
- Kandydat legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym poza granicami Polski składa dodatkowo zaświadczenie nostryfikujące potwierdzające równoważność świadectwa uzyskanego za granicą z polskim świadectwem dojrzałości, wydane przez kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata, a w przypadku kiedy kandydat nie mieszka w Polsce - kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę WAT (nie dotyczy świadectw uzyskanych w krajach, z którymi Polska ma podpisane umowy o uznawalności wykształcenia) oraz tłumaczenie świadectwa dojrzałości sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

5. ZASADY WNOSZENIA OPŁAT ZA USŁUGI EDUKACYJNE

Na podstawie decyzji Nr 91/RKR/2020 z dnia 28 lutego 2020r. Rektora Wojskowej Akademii Technicznej student jest zobowiązany wnieść jednorazowo przed rozpoczęciem semestru. Na wniosek studenta dopuszcza się możliwość wnoszenia opłat w ratach. Wnoszenie opłaty w ratach powoduje zwiększenie jej wysokości o 5%. Decyzję zawierającą zgodę na wnoszenie opłaty w ratach wraz z określeniem ich wysokości i terminów wpłat podejmuje kierownik jednostki organizacyjnej prowadzącej określony kierunek studiów. Za datę wniesienia opłaty, uznaje się dzień wpływu środków na rachunek Akademii lub dzień płatności gotówkowej dokonanej w kasie WAT.

6. MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Sekcja ds. Rekrutacji Wojskowej Akademii Technicznej
Budynek Główny WAT, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 261-83-79-38, 261-83-79-39, 261-83-79-56, fax 261-83-79-38, 261-83-91-59

Rekrutacja na studia II stopnia od semestru letniego - trwa od 4 stycznia 2021r. do 12 lutego 2021r., a kończy 17 lutego 2021r. ogłoszeniem listy kandydatów przyjętych na studia.

7. KONTAKT Z WYDZIAŁEM INŻYNIERII LĄDOWEJ I GEODEZJI

00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
tel. 261-83-90-76, fax 261-83-95-69
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.wig.wat.edu.pl

Back to top