1. RODZAJE I KIERUNKI STUDIÓW

Uwaga: od roku akademickiego 2022/2023 zajęcia na studiach stacjonarnych I stopnia na semestrach V - VII oraz II stopnia na semestrach II - III, będą planowane jedynie trzy dni w tygodniu. Taki układ zajęć da studentom więcej czasu na naukę, przyswajanie wiedzy, rozwijanie pasji związanych ze studiowanym kierunkiem oraz może pozwolić na zdobycie praktyki zawodowej już w trakcie studiów.

 WIRTUALN Y SPACER WIG - LINK BEZPOŚREDNI PEŁNOEKRANOWY

Kliknij w odpowiednie przyciski graficzne, aby zapoznać się ze szczegółowym opisem każdego kierunku studiów

 STUDIA WOJSKOWE
(nabór październik 2024)
   STUDIA CYWILNE I-go ST.
(nabór październik 2024)
    STUDIA CYWILNE
jednolite magisterskie

(nabór październik 2024)
   STUDIA CYWILNE II-go ST.
(nabór luty 2024)
                   
  Budownictwo   Budowa dróg i mostów   Geoinformatyka   Budownictwo
                     
Geodezja i kartografia   Budownictwo     Budownictwo
i Inżynieria cyfrowa
  Geodezja i geoinformatyka
                     
     

Geodezja i Kataster

        Geodesy and Geoinformatics
                     
      satelita70 Inżynieria Geoprzestrzenna            
                     

WIRTUALN Y SPACER WIG - LINK BEZPOŚREDNI PEŁNOEKRANOWY

2. REKRUTACJA

Rejestracja kandydatów na studia przeprowadzana jest przez Wojskową Akademię Techniczną (centralnie), wyłącznie za pośrednictwem Internetowej Rejestracji Kandydatów, zwanej dalej "IRK", dostępnej pod adresem https://irk.wat.edu.pl/. Zasady rekrutacji są wspólne dla wszystkich wydziałów Wojskowej Akademii Technicznej. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na poszczególne kierunki studiów. W procesie rekrutacji na studia kandydat określa preferowane kierunki studiów. Kandydat ma prawo wybrać do 5 kierunków studiów. Kandydat przyjęty na kierunek wyższego priorytetu nie bierze udziału w rozpatrywaniu na kierunek o niższym priorytecie. Uruchomienie określonego kierunku i formy studiów uwarunkowane jest liczbą zakwalifikowanych kandydatów. Decyzję w sprawie przyjęcia na studia, w ramach ustalonego limitu miejsc, podejmuje komisja rekrutacyjna, kierując się miejscem kandydata na liście rankingowej określonego kierunku studiów. Szczegółowe informacje dotyczące oferty edukacyjnej oraz rekrutacji są dostępne na stronie głównej WAT (http://www.wat.edu.pl). Sekcja Rekrutacji WAT znajduje się w budynku głównym WAT, w Warszawie przy ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, tel.: (+48) 261 83 79 38; (+48) 261 83 79 39, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Punkty rankingowe dla kandydata ustala się na podstawie:

 • dla kandydatów ze świadectwem "nowej matury" - wyłącznie wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego z matematyki oraz dodatkowego przedmiotu: fizyki, informatyki, geografii lub chemii (przedmiot dodatkowy w zależności od kierunku studiów); lub
 • wyników części pisemnej lub ustnej egzaminu dojrzałości - dla kandydata ze świadectwem „starej matury” (czyli wystawionym przez szkołę).

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia zobowiązany jest dostarczyć:

 • ankietę osobową wydrukowaną z IRK
 • kopię świadectwa dojrzałości - oryginał lub odpis do wglądu, w celu poświadczenia kopii przez pracownika WAT
 • kopie dyplomów olimpiad i konkursów uwzględnianych w procesie rekrutacji

Dodatkowe wymagania rekrutacyjne dla kandydatów na „studia wojskowe”.

O przyjęcie na studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego może ubiegać się osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki formalne:

 • posiada obywatelstwo polskie;
 • nie jest karana/y sądownie;
 • ma zdaną maturę;
 • posiada odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej;
 • zna język angielski na odpowiednim poziomie - minimum 30% na maturze na poziomie podstawowym;
 • ma ukończone 18 lat w dniu powołania do zawodowej służby wojskowej pełnionej w czasie studiów.

Na „studia wojskowe” dodatkowe punkty doliczane są za:

 • ocenę ze sprawdzianu sprawności fizycznej;
 • wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

Punkty rankingowe z matury studia cywilne i wojskowe
Punkty rankingowe z matury na studia cywilne i wojskowe - 45 pkt za przedmiot podstawowy, 30 pkt za przedmiot dodatkowy, 20 pkt za język obcy oraz 5 pkt za język polski

RECRUITMENT PROCEDURES IN ENGLISH

3. ZASADY WNOSZENIA OPŁAT ZA USŁUGI EDUKACYJNE

Na podstawie decyzji nr 61/RKR/2023 z dnia 24 lutego 2023 r. Rektora Wojskowej Akademii Technicznej student na podstawie zawartych umów jest zobowiązany wnieść jednorazowo opłatę przed rozpoczęciem semestru. Na wniosek studenta dopuszcza się możliwość wnoszenia opłat w ratach. Wnoszenie opłaty w ratach (max. 4) powoduje zwiększenie jej wysokości o 5%. Decyzję zawierającą zgodę na wnoszenie opłaty w ratach wraz z określeniem ich wysokości i terminów wpłat podejmuje kierownik jednostki organizacyjnej prowadzącej określony kierunek studiów. Za datę wniesienia opłaty, uznaje się dzień wpływu środków na rachunek Akademii lub dzień płatności gotówkowej dokonanej w kasie WAT.

Wysokość opłat za kształcenie na studiach niestacjonarnych na WIG:

 • Studia I stopnia - 3000 zł
 • Studia II stopnia - 3000 zł

4. MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Najpierw zarejestruj się w systemie rekrutacyjnym IRK

Sekcja ds. Rekrutacji Wojskowej Akademii Technicznej
Budynek Główny WAT, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 261-83-79-38, 261-83-79-39, 261-83-79-56, fax 261-83-79-38, 261-83-91-59

Rekrutacja na studia II stopnia od semestru letniego:

 1. na studia cywilne - trwa od 1 grudnia 2022r. do 14 lutego 2023r.

Rekrutacja na studia I stopnia i Jednolite Studia Magisterskie od semestru zimowego:

 1. na studia wojskowe - trwa od 1 marca 2024r. (termin może ulec zmianie)
 2. na studia cywilne - trwa od 1 kwietnia 2024r.

5. INFORMACJE OGÓLNE

Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji jest jednym z siedmiu wydziałów akademickich WAT. Powstał 1 września 2006 na mocy uchwały Senatu Wojskowej Akademii Technicznej Nr 63/II/2006 z dnia 18 maja 2006 roku w wyniku przekształcenia Wydziału Inżynierii, Chemii i Fizyki Technicznej. Obecnie na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji studiuje ponad 1000 studentów na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Studia prowadzone są w dwóch formach: studia stacjonarne(bezpłatne) i studia niestacjonarne (odpłatne). Od 2019 roku uruchomione zostały również jednolite studia magisterskie dla kandydatów na żołnierzy zawodowych. Zajęcia dydaktyczne prowadzi ponad 100 profesorów, doktorów habilitowanych i doktorów oraz magistrów o znaczącym dorobku zawodowym.

Kadra naukowa i dydaktyczna, złożona ze specjalistów uznawanych przez środowisko inżynierów budowlanych i geodetów za autorytety w nauce i dydaktyce, mająca także doświadczenie w działalności gospodarczej i społecznej, gwarantuje dobre przygotowanie absolwentów do wykonywania zawodu inżyniera. Nauczyciele akademiccy, poza pracą dydaktyczną, prowadzą badania naukowe finansowane przez Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej. Pracownicy naukowi Wydziału współpracują z liczącymi się krajowymi i zagranicznymi ośrodkami badawczymi oraz realizują projekty dla Ministerstwa Obrony Narodowej, które zwiększają potencjał obronny państwa. Kierunki studiów prowadzonych w Wydziale uzyskały akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Studia dla studentów cywilnych są studiami ogólnodostępnymi i bez żadnych zobowiązań wobec MON. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwenci uzyskują tytuł zawodowy- inżynier, a po studiach drugiego stopnia tytuł zawodowy magister inżynier. Absolwenci jednolitych studiów magisterskich otrzymują tytuł zawodowy magister inżynier, przy czym studenci wojskowi dodatkowo promowani są na stopień podporucznika. Na studia drugiego stopnia może być przyjęta wyłącznie osoba posiadająca tytuł zawodowy inżyniera uzyskany po ukończeniu studiów na kierunkach zgodnych z kierunkami studiów na Wydziale lub kierunkami pokrewnymi (LINK)

Najzdolniejsi studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania naukowe na studiach o indywidualnych programach oraz uczestniczyć w wymianie krajowej i międzynarodowej w ramach programów MOSTECH i ERASMUS+. Absolwenci studiów drugiego stopnia mogą kontynuować naukę w Szkole Doktorskiej WAT. Zasadniczym celem kształcenia jest przygotowanie absolwentów do kreatywnej pracy inżynierskiej, rozwiązywania problemów technicznych oraz pracy w zespole. Oferta edukacyjna Wydziału jest rozwijana zgodnie z potrzebami rynku pracy, innowacyjnej gospodarki i społeczeństwa obywatelskiego.

POBIERZ - ZOBACZ:

1. ULOTKA - REKRUTACJA NA STUDIA CYWILNE
2. ULOTKA - REKRUTACJA NA STUDIA WOJSKOWE
3. pdf FOLDER INFORMACYJNY WIG (18.05 MB)  
4. Prezentacja - Życie studenckie na studiach cywilnych i wojskowych
5. Prezentacja - Rekrutacja na studia cywilne i wojskowe


PRZECZYTAJ:

1. pdf Zasady i kryteria sporządzania listy rankingowej kandydatów na studia II stopnia w Wydziale WIG (46 KB)

2. pdf Wykaz zajęć i projektów przejściowych uwzględnianych w procesie rekrutacji na studia II stopnia w Wydziale WIG (41 KB)


7. KONTAKT Z WYDZIAŁEM INŻYNIERII LĄDOWEJ I GEODEZJI

00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
tel. 261-83-90-15
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.wig.wat.edu.pl