<< powrót dla kandydatów <<

1. OPIS KIERUNKU

Studia stacjonarne i niestacjonarne dla studentów cywilnych (bez zobowiązań wobec MON).
Studia drugiego stopnia (magisterskie) - 3 semestry.

W programach studiów znajdują się zajęcia, które umożliwiają studentom uzyskanie niezbędnej wiedzy w zakresie budownictwa, z dwiema ścieżkami wyboru przedmiotów specjalistycznych. Pierwsza dla budownictwa ogólnego, druga dla budownictwa komunikacyjnego. Niezależnie od ścieżki wyboru absolwenci posiadają udokumentowany zasób wiedzy pozwalający na ubieganie się - po odbyciu wymaganej praktyki – o uprawnienia wykonawcze w zakresie budowy lub nadzoru budowlanego, a także uprawnienia projektowe. Absolwenci stają się certyfikowanymi magistrami inżynierami zgodnie z europejską akredytacją posiadaną przez Wydział. Certyfikat ułatwia start zawodowy na europejskim rynku pracy.

Absolwenci przygotowani są do prowadzenia działalności zawodowej w zakresie:

  • projektowania obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania komputerowego;
  • procesów technologicznych i organizacji prac budowlanych oraz zarządzania w budownictwie;
  • rozwiązywania problemów związanych z eksploatacją obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich;
  • pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w wykonawstwie, projektowaniu i służbach nadzoru budowlanego;
  • technologii wytwarzania i doboru materiałów do różnych zastosowań w budownictwie, kontroli jakości materiałów i wyrobów budowlanych;
  • prawa budowlanego;
  • realizacji prac budowlanych przy zachowaniu wymogów prawnych i społecznych związanych z ochroną środowiska naturalnego oraz sposobów zapobiegania jego degradacji wynikającej z przebiegu procesów budowlanych i eksploatacji budowli.

Uwaga! Zajęcia praktyczne (laboratoria, projekty) na I semestrze studiów niestacjonarnych drugiego stopnia (semestr letni 2020/2021) będą prowadzone na uczelni tylko na 4 zjazdach (sobota, niedziela), a na pozostałych 8 zjazdach - wykłady, ćwiczenia i seminaria - realizowane będą w trybie zdalnym.

Zobacz Plany studiów Budownictwo - studia cywilne:

1.  folder Budownictwo - st. cywilne

Zobacz Karty Informacyjne Przedmiotów:

1.  folder Budownictwo - II stopień (magisterskie) studia cywilne