Pracownia systemów osłony hydrometeorologicznej prowadzi działalność naukowo-badawczą oraz dydaktyczną w zakresie meteorologii oraz przetwarzania danych numerycznych na potrzeby analiz procesów pogodowych.

Do zadań pracowni należy:

 • odbiór danych satelitarnych HRIT z satelity MSG-3;
 • pomiar stanu atmosfery radiometrem mikrofalowym RPG HATPRO G4;
 • prowadzenie bezpośrednich pomiarów elementów meteorologicznych;
 • prowadzenie meteorologicznych pomiarów przy użyciu mobilnych stacji AGAT-20 oraz AGAT-30.

Pracownia składa się z wydzielonych stanowisk wyposażonych w:

 • stację odbioru danych satelitarnych z satelity MSG-3 wraz z systemem antenowym,
 • przenośny automatyczny system pomiarów meteorologicznych AGAT-20 oraz AGAT-30,
 • stację do obsługi radiometru mikrofalowego,
 • moduł do odbioru danych meteorologicznych w czasie rzeczywistym,
 • mobilną stację do wykonywania sondaży aerologicznych,

 • System EUMETCast DVB-S2 do odbioru danych z satelity MSG-3 wraz z dedykowanym oprogramowaniem;
 • Mobilne stacje pomiarów meteorologicznych AGAT20 oraz AGAT30;
 • Stanowisko do analogowych pomiarów meteorologicznych;
 • Radiometr mikrofalowy RPG HATPRO G4;
 • System wspomagania synoptyka – System Wymiany, Wizualizacji i Wspomagania Analizy Danych Meteorologicznych i  Oceanograficznych (SW3ADM) Cirrus;
 • Mobilny system do wykonywania sondaży aerologicznych SR10 Meteomodem;
 • Specjalistyczny ogródek pomiarowy

Wyposażenie pracowni umożliwia realizację szkoleń oraz kursów doskonalących w formie zajęć o charakterze teoretycznym, praktycznym i  obliczeniowym, w zakresie:

 • Meteorologii: lotniczej, synoptycznej, operacyjnej, satelitarnej i radarowej,
 • Mezoskalowego prognozowania pogody, prognozowania sytuacji synoptycznej oraz elementów i zjawisk atmosferycznych, aerologii oraz numerycznego prognozowania pogody,
 • Przetwarzania i analizy danych meteorologicznych, funkcjonowania systemów informatycznych w meteorologii,
 • Podstaw klimatologii i hydrologii,
 • Fizyki atmosfery,
 • Teledetekcyjnego badania atmosfery,

Zasoby pracowni systemów osłony hydrometeorologicznej pozwalają na zdobycie specjalistycznej wiedzy na temat:

 • Prognozowania pogody metodami synoptycznymi,
 • Interpretacji i wykorzystania numerycznych modeli prognoz pogody,
 • Teledetekcyjnego badania atmosfery (technikami radarowymi, satelitarnymi),
 • Budowy oraz użytkowania meteorologicznych systemów pomiarowych oraz teleinformatycznych sieci wymiany danych,
 • Zabezpieczania lotów statków powietrznych, BSP, skoków spadochronowych i desantowania oraz żeglugi okrętów Marynarki Wojennej RP (zgodnie z międzynarodowymi przepisami WMO, ICAO oraz procedurami NATO).

Pracownia systemów osłony hydrometeorologicznej, w której realizowane są ćwiczenia i zajęcia laboratoryjne z przedmiotów (m.in.): teledetekcyjne badanie atmosfery, meteorologia satelitarna, techniki pomiarów w meteorologii, meteorologia synoptyczna, meteorologia operacyjna, mezoskalowe prognozy pogody, numeryczne prognozowanie pogody, przetwarzanie i analiza danych meteorologicznych, pomiary terenowe z geodezji?. Wyposażenie pracowni obejmuje:

 • naziemną stację do bezpośredniego odbioru danych satelitarnych HRIT z satelity MSG-3,
 • radiometr mikrofalowy RPG HATPRO G4,
 • zestaw przyrządów do wykonywania bezpośrednich pomiarów elementów meteorologicznych realizowanych w specjalistycznym ogródku pomiarowym oraz automatyczny system pomiarów meteorologicznych MetNet.
 • mobilny system pomiarowy AGAT-20 i AGAT-30 wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem MetNet oraz system do pomiarów aerologicznych SR10 do realizacji zajęć poligonowych.

W skład pracowni wchodzi 10 stanowisk komputerowych, wyposażonych w oprogramowanie pozwalające na realizację prac związanych z niżej opisanymi stanowiskami badawczymi – pozyskiwanie danych, ich przygotowanie, a następnie opracowanie i analiza wyników. Jednostki posiadają zainstalowany numeryczny model prognoz pogody Weather Research and Forecasting model (WRF), który wykorzystywany jest zarówno do prac badawczych prowadzonych przez Zakład jak i w celach dydaktycznych – studenci poznają praktyczną stronę funkcjonowania modeli prognoz pogody.

W pracowni działa pięć stanowisk badawczych:

 • Stanowisko do odbioru i  przetwarzania zdjęć satelitarnych - stacja odbioru i konwersji cyfrowych danych satelitarnych ze stacjonarnym systemem antenowym przeznaczonym do bezpośredniego odbioru danych z satelity MSG-3. Oprogramowanie stanowiska badawczego zapewnia: odbiór, rejestrację i  podstawowe przetwarzanie danych satelitarnych z satelity MSG-3 oraz retransmitowanych przez nią danych z innych satelitów m.in.: Meteosat8-10, GOES16, MTSAT2. Dane gromadzone są w archiwum utworzonym na macierzach dyskowych, co umożliwia prowadzenie analiz dynamiki atmosfery w  dłuższych okresach obserwacyjnych.
 • Bezpośrednie pomiary meteorologiczne wykonywane są przez stacjonarny automatyczny system pomiarów meteorologicznych MetNet, mobilne stacje pomiarów meteorologicznych AGAT20 oraz AGAT30, stanowisko do analogowych pomiarów meteorologicznych. Rejestrowane dane (m.in.: temperatura i wilgotność względna powietrza, ciśnienie atmosferyczne, prędkość i kierunek wiatru) wykorzystywane są głównie w ramach uczelnianego biura pogody do zabezpieczenia meteorologicznego realizowanego przez studentów specjalności meteorologia.
 • Stacja robocza odbierająca dane bezpośrednio z radiometru mikrofalowego umieszczonego na dachu budynku nr 53. Urządzenie wykonuje pomiary stanu atmosfery obejmujące m.in.: pionowe profile: temperatury (TPC), wilgotności (HPC), zawartości wody w troposferze (LPR), wysokości podstawy chmur (CBH). Radiometr pracuje w pasmach K oraz L na 14 zakresach częstotliwości (od 22,24 do 58,0 GHz). Wysoka rozdzielczość pionowa pozyskiwanych danych pozwala na otrzymanie precyzyjnych informacji na temat aktualnego stanu fizycznego atmosfery. Wyniki pomiarów są gromadzone na dyskach i wykorzystywane w pracach badawczych Zakładu, podczas zajęć ze studentami oraz na potrzeby prac dyplomowych.

Wyniki pomiarów z dwóch powyższych stanowisk są wyświetlane w czasie rzeczywistym na monitorach znajdujących się w Zakładzie (bud. 53, 2 piętro). Dane z bezpośrednich pomiarów meteorologicznych są wyświetlane również w Magazynie geodezyjnym (p. 26 bud. 58).

 • Stacje robocze z dostępem do światowego systemu wymiany danych meteorologicznych oraz łącze, umożliwiające wymianę danych operacyjnych służby hydrometeorologicznej w czasie rzeczywistym (MILNET-I). W  pracowni wykorzystywane jest specjalistyczne oprogramowanie: "System wspomagania synoptyka – System Wymiany, Wizualizacji i Wspomagania Analizy Danych Meteorologicznych i  Oceanograficznych (SW3ADM) Cirrus", pozwalające na określanie rzeczywistego stanu warunków meteorologicznych na lotniskach, podgląd, konfigurację i wydruk map przyziemnych oraz map górnych topografii barycznej względnej i  bezwzględnej, analizę meteorologicznych zobrazowań radarowych oraz satelitarnych.
 • Mobilna stacja do wykonywania sondaży aerologicznych SR10 (Meteomodem), składająca się z odbiornika sygnału (antena), sond, urządzenia do kalibracji, oprogramowania komputerowego oraz balonów meteorologicznych. Zestaw do pomiarów aerologicznych pozwala na pozyskanie informacji na temat stanu fizycznego atmosfery w profilu pionowym. Dane pozyskane z wykonanych sondaży są wykorzystywane w trakcie zajęć praktycznych do prognozowania warunków atmosferycznych oraz do badań prowadzonych przez Instytut.