<< powrót dla kandydatów <<

1. OPIS KIERUNKU

Studia stacjonarne i niestacjonarne dla studentów cywilnych (bez zobowiązań wobec MON).
Studia pierwszego stopnia (inżynierskie) - 7 semestrów.

Kliknij i przejdź do Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)

W programie studiów znajdują się zagadnienia związane z inżynierią lądową, geografią i gospodarką przestrzenną, architekturą i urbanistyką, inżynierią środowiska, naukami o Ziemi i środowisku oraz informatyką. Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu współczesnych metod badania i modelowania kształtu i własności fizycznych Ziemi, obserwacji ich zmian w czasie i w przestrzeni oraz numerycznego opracowywania i prezentacji wyników pomiarów geodezyjnych, teledetekcyjnych, fotogrametrycznych i satelitarnych.

 

Studia cywilne - Geodezja i kataster
Studia cywilne - Geodezja i kataster
Studia cywilne - Geodezja i kataster
Studia cywilne - Geodezja i kataster
Studia cywilne - Geodezja i kataster
Studia cywilne - Geodezja i kataster
Studia cywilne - Geodezja i kataster
Studia cywilne - Geodezja i kataster
1 2 3 4 5 6 7 8

 

Studia cywilne: Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
Nowe kierunki SPOT

Dzień Otwarty WAT 2020
Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji

 
Studia cywilne: Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
Nowe kierunki SPOT 2023/2024
 

Absolwenci posiadają udokumentowany zasób wiedzy umożliwiający ubieganie się – po odbyciu wymaganej praktyki - o uprawnienia w zakresie prowadzenia samodzielnej działalności geodezyjnej.

Absolwenci będą przygotowani m.in. do:

 • wykonywania prac geodezyjnych na wszystkich etapach planowania i realizacji inwestycji;
 • wykonywania prac związanych z geodezyjnymi pomiarami szczegółowymi na terenach o różnym pokryciu i użytkowaniu;
 • zakładania i prowadzenia katastru;
 • posługiwania się systemami odniesienia i układami współrzędnych stosowanymi w geodezji, geodynamice, geodezji satelitarnej i astronomii;
 • korzystania z programów specjalistycznych do prac geodezyjnych oraz użytkowania sieci i systemów teletechnicznych;
 • wykorzystywania metod matematycznych w naukach o Ziemi;
 • wykonywania projektów z wykorzystaniem programów CAD;
 • udziału w opracowaniu planów zagospodarowania przestrzennego.

 

Absolwenci po ukończeniu studiów pierwszego stopnia będą mogli kontynuować studia drugiego stopnia także na kierunkach związanych z:

 • geodezją i kartografią;
 • pomiarami hydrograficznymi;
 • fotogrametrią i teledetekcją;
 • systemami informacji geograficznej - GIS;
 • geoinformatyką;
 • kształtowaniem obszarów wiejskich.

 

Zobacz Plany studiów Geodezja i Kataster:

1. folder Geodezja i Kataster - st. cywilne I st. inżynierskie

Zobacz Karty Informacyjne Przedmiotów:

1.  folder Geodezja i Kataster - I stopień (inżynierskie)