Warszawskie Centrum Postępu Techniczno-Organizacyjnego Budownictwa współpracuje z Wydziałem Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT. W dniu 13.03.2014 odbyło się spotkanie sygnatariuszy umowy ramowej o współpracy między Warszawskim Centrum Postępu Techniczno-Organizacyjnego Budownictwa WACETOB i Wydziałem Inżynierii Lądowej i Geodezji. Spotkaniu przewodniczył Dziekan WIG prof. dr hab. inż. Ireneusz Winnicki. WACETOB reprezentowali: prezes dr inż. Olgierd Sielewicz i dr inż. Tomasz Wojtkiewicz. W dyskusji uczestniczyli również prof. dr hab. inż. Adam Stolarski, dr hab. inż. Zbigniew Szcześniak – dyrektor Instytutu Inżynierii Lądowej WIG oraz dr hab. inż. Wojciech Dornowski – kierownik Zakładu Inżynierii Wojskowej.

 


Celem spotkania było uściślenie obszaru współpracy i wyznaczenie pełnomocników stron porozumienia. Pełnomocnikiem ze strony WACETOB został dr inż. Tomasz Wojtkiewicz, a ze strony WIG dr hab. inż. Zbigniew Szcześniak.

Porozumienie WACETOB

Prezes WACETOB dr inż. Olgierd Sielewicz oraz prof. Ireneusz Winnicki
wymieniają podpisane porozumienie o współpracy.


Z racji długotrwałej, niesformalizowanej, współpracy wyrażającej się konkretnym wsparciem logistycznym i finansowym przy organizacji Jubileuszu 60.-lecia Wydziału, zjazdu dziekanów kierunku budownictwo oraz innych przedsięwzięć wydziałowych (w tym letnich praktyk studenckich) warto bliżej się przyjrzeć firmie, z którą WIG podpisał porozumienie.

WACETOB – jako jednostka gospodarcza wspierająca działalność statutową stowarzyszenia – powstało w 1982 roku z inicjatywy Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB). Głównymi kierunkami pracy firmy są: nadzory inwestorskie, ekspertyzy i opinie dotyczące stanu technicznego budynków i budowli, wyceny nieruchomości, projektowanie i kosztorysowanie, wydawnictwa specjalistyczne z dziedziny kosztorysowania i wyceny nieruchomości, świadectwa charakterystyki energetycznej, opinie prawne dotyczące umów o roboty budowlane, zamówień publicznych oraz przepisów wykonawczych Prawa Budowlanego. Centrum organizuje również szkolenia, kursy, i studia podyplomowe w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego i zarządzania nieruchomościami. Jak widzimy, w znacznej części obszar działalności Centrum pokrywa się z dotychczasową pracą kadry Instytutu Inżynierii Lądowej WIG.

W latach 1985-1989 w WACETOB przygotowywano pod względem merytorycznym materiały do programu telewizyjnego „Wszechnica Budowlana”, który popularyzował i uczył sztuki budowania. Spektakularnym sukcesem Centrum na arenie międzynarodowej było uczestnictwo w Światowym Salonie Wynalazków EUREKA 86’ w Brukseli, gdzie za rozwiązanie „pianka krylaflo” przyznano mu srebrny medal.

Przekształcenia własnościowe w Warszawskim Centrum doprowadziły do utworzenia w 1992 r. spółki WACETOB, której głównym udziałowcem jest Oddział Warszawski PZITB. Została utworzona również Spółka WACETOB-u pod nazwą CTB – Centrum Techniczne Budownictwa z Prezesem Zarządu – Tomaszem Wojtkiewiczem. Rada Nadzorcza z początkiem 2002 r. na stanowisko Prezesa Zarządu powołała Olgierda Sielewicza. W 2006 r. do WACETOB-u została włączona spółka – Centrum Techniczne Budownictwa.

Zmiany rynku budowlanego spowodowały w WACETOB-ie potrzebę dostosowania działalności, której obecny charakter można określić jako ekspercko-doradczy. Oprócz szkoleń oraz prowadzenia Studium Podyplomowego Szacowania Nieruchomości, w poszczególnych Ośrodkach wykonywane są opinie, ekspertyzy i inne opracowania na zlecenia podmiotów gospodarczych. Opracowano i wydano szereg Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR).

WACETOB współpracuje już z Politechniką Warszawską oraz Instytutem Techniki Budowlanej. Ostatnio podpisane zostało porozumienie o współpracy z Wydziałem Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT.

Uczestnictwo w wielu konferencjach naukowo-technicznych, i ścisłe powiązania z kadrą inżynieryjno-techniczną PZITB, pozwala na ciągłe aktualizowanie oferty, tak by wychodziła ona naprzeciw rzeczywistym potrzebom rynku.

Funkcjonująca od 32 lat firma WACETOB jest dowodem na potrzebę eksperckiego wspomagania procesów budowlanych, wdrażania osiągnięć naukowo-technicznych i rozwiązań innowacyjnych. Studenci i kadra WIG z tych doświadczeń korzystali i będą nadal korzystać, ponieważ Centrum jest instytucją otwartą na młodych ludzi i w nich widzi również swoją przyszłość.

Od roku 2008 WACETOB posiada Certyfikat potwierdzający, że wdrożony System Zarządzania Jakością spełnia wymagania normy EN ISO 9001:2008.

W Porozumieniu ustalono, że współpraca między WACETOB i WIG dotyczyć będzie następujących obszarów:

  1. Uczestnictwa w opracowywaniu i badaniu nowych rozwiązań technicznych i technologii.
  2. Rozwiązywania problemów technologiczno-realizacyjnych występujących w procesie budowy.
  3. Prowadzenia badań, nadzorów naukowych oraz opracowywania ekspertyz przez pracowników naukowych WIG na potrzeby WACETOB na ustalanych zasadach.
  4. Organizowania praktyk i wizyt zawodowych studentów WIG z wykorzystaniem potencjału organizacyjnego WACETOB.
  5. Organizowania i udziału w warsztatach, seminariach oraz konferencjach naukowo-technicznych.
  6. Fundowania stypendiów oraz nagród za wybitne prace dyplomowe i osiągnięcia naukowo-techniczne, w których uwzględnione zostały opracowania WACETOB.
  7. Prezentacji WACETOB oraz realizowanych przez WACETOB projektów na forum WIG.
  8. Przygotowywania i prowadzenia przez WIG szkoleń, kursów oraz studiów podyplomowych na zasadach obowiązujących w WAT.
  9. Sponsorowania przez WACETOB wybranych imprez studenckich organizowanych przez WIG.
  10. Innych zamierzeń ustalonych przez strony umowy w oddzielnych porozumieniach.

WACETOB to firma otwarta na współpracę z uczelniami. Świadczy o tym zobowiązanie się do przekazywania studentom WIG wydawnictw periodycznych wspomagających proces kształcenia, np. zeszytów „Ceny, Zamówienia i Kosztorysowanie Robót Budowlanych”.

Sorry, you have not enough rights to view this image.  Sorry, you have not enough rights to view this image.  Sorry, you have not enough rights to view this image.  Sorry, you have not enough rights to view this image.

Prezes WACETOB
dr inż. Olgierd Sielewicz

Dr inż. Tomasz Wojtkiewicz
podczas nadzorowania Ekspertyzy dot. odwodnienia murawy Stadionu Narodowego
Realizacja rozwiązań w zakresie modernizacji Falochronu portu Gdynia

Wydawnictwa WACETOB-u z zakresu Budownictwa

Więcej zdjęć z wydarzenia w naszej FOTOGALERII

Zbigniew Szcześniak
Ireneusz Winnicki
Fot. Andrzej Szypulski