Na podstawie decyzji Nr 15/RKR/2014 z dnia 27 lutego 2014r. Rektora Wojskowej Akademii Technicznej, oraz uchwały Nr 59/WAT/2014 Senatu Wojskowej Akademii Technicznej z dnia 27 listopada 2014r. czesne za semestr w roku akad. 2014/2015 student jest zobowiązany wnieść jednorazowo przed rozpoczęciem semestru.

Studenci I roku wnoszą opłaty w przeciągu 7 dni od podpisania umowy

Na wniosek studenta dopuszcza się możliwość wnoszenia opłat czesnego w ratach. Wysokość rat dla poszczególnych roczników normują tabele wywieszone w gablotach informacyjnych Wydziału. Wnoszenie opłaty w ratach powoduje zwiększenie jej wysokości o 5%.

Przekroczenie terminu opłat o okres powyżej 30 dni, skutkuje skreśleniem z listy studentów. Za datę wniesienia opłaty, uznaje się dzień wpływu środków na rachunek Akademii lub dzień płatności gotówkowej dokonanej w kasie WAT.

Informujemy, że od początku roku akademickiego 2010-2011 wpłaty za czesne i ich raty nie będą przyjmowane w Dziekanacie Wydziału. W/w wpłaty należy dokonywać za pośrednictwem indywidualnych studenckich kont bankowych. Pozostałe płatności (karty poprawkowe, dyplomy, powtarzanie przedmiotu) będą przyjmowane bez zmian w pokojach nr 2 i 6 budynku 58. Studenci rozpoczynający studia (1 rok) otrzymają numery indywidualnych kont bankowych wraz z podpisaniem umowy. Podpisywanie umów rozpocznie się od 1 października.

Generowanie indywidualnych rachunków bankowych

Informujemy, że każdy student naszego wydziału może osobiście na stronie https://trans.wat.edu.pl wygenerować sobie swój indywidualny rachunek bankowy. Po wejściu na w/w stronę należy wybrać jako tytuł płatności nazwę wydziału - WIG, a następnie podać swój dokładny numer PESEL i przycisnąć przycisk Generuj. Po tej czynności pojawią się wygenerowane indywidualne rachunki bankowe na poszczególne rodzaje studiów.