W pracowni prowadzone są badania w zakresie:

 • hydrostatyki i właściwości cieczy,
 • badań przepływu w otwartych kanałach przepływowych,
 • hydrologii i symulacji opadów,
 • zjawisk nagłego wzrostu ciśnienia oraz uderzenia hydraulicznego w rurociągu,
 • oddziaływania strumienia cieczy na wybrane powierzchnie,
 • wizualizacji przepływu wokół wybranych modeli w dwuwymiarowej przestrzeni,
 • charakterystyki pracy pompy odśrodkowej,
 • zmian ciśnienia wzdłuż zwężki Venturiego oraz w przykładowych instalacjach wodociągowych.

Pracownia mieści się w pomieszczeniu nr 13 w budynku 53, zasadnicze wyposażenie pracowni stanowi:

 • stanowisko do symulacji przepływu w kanale otwartym wraz z kompletem dedykowanych modeli badawczych,
 • stanowisko do przeprowadzania doświadczeń z zakresu hydrologii i symulacji opadów deszczu,
 • stanowisko do badania zjawiska uderzenia hydraulicznego,
 • stanowisko do badania oddziaływania strumienia cieczy,
 • stanowisko do obserwacji zjawiska kawitacji w zwężce Venturiego,
 • stanowisko do badania dwuwymiarowego przepływu laminarnego Hele - Shaw’a,
 • stanowisko do badania pomp odśrodkowych,
 • stanowiska do badania prawa Bernoullego oraz metod pomiaru natężenia przepływu,
 • stanowisko do badania przepływu laminarnego i turbulentnego,
 • moduły do badań w zakresie hydrostatyki i właściwości cieczy,
 • stanowisko do badania start hydraulicznych.

Pracownia oferuje szkolenia obejmujące zajęcia teoretyczne, obliczeniowe i praktyczne w zakresie:

 • formowania się podłoża, mechaniki przemieszczania się osadu, w tym dynamiki wypłukiwania się podłoża wokół filarów mostowych, a także doświadczeń z wybranymi typami budowli hydrotechnicznych,
 • symulacji opadów wielokrotnych lub przemieszczających się, przesiąkania wody opadowej przez grunt, pomiaru rozkładu ciśnienia, a także symulacji dynamiki przepływu wody w zlewni,
 • demonstracji oraz analizy zjawisk nagłego wzrostu ciśnienia w rurociągu oraz zjawiska uderzenia hydraulicznego w rurociągu, a także określenia strat ciśnienia spowodowanych oporami tarcia czy wyprowadzenia profili ciśnień,
 • oddziaływania strumienia cieczy na powierzchnię płaską prostopadłą lub ustawioną pod kątem, półsferyczną lub stożkową,
 • równania Bernoullego oraz obserwacji zjawisk wywołanych zwężką Venturiego, w tym zjawiska kawitacji,
 • wizualizacji przepływu w dwuwymiarowej przestrzeni z uwzględnieniem występowania punktów dopływu i odpływu oraz przepływu wokół modeli, w tym między innymi przez model przepływu przez kryzę i dyfuzor czy wymiennik ciepła,
 • charakterystyki pracy pompy odśrodkowej, w tym zależności ciśnienia od natężenia przepływu i sprawności od natężenia przepływu, a także zależności wydajności pompy od ciśnienia wlotowego bądź prędkości obrotowej,
 • strat ciśnienia występujących w przykładowych instalacjach wodociągowych,
 • hydrostatyki i właściwości cieczy.

Wyposażenie pracowni pozwala na zdobycie wiedzy z zakresu:

 • rzeźbotwórczej działalności rzek,
 • zjawisk hydrologicznych,
 • zjawiska uderzenia hydraulicznego,
 • działania turbiny wodnej Peltona,
 • praktycznego zastosowania równania Bernoullego,
 • zmian ciśnienia przy przepływie przez instalacje, zwężkę Venturiego oraz kryzę pomiarową,
 • zjawiska kawitacji, w tym przyczyn jej powstawania i możliwych do przewidzenia skutków,
 • obserwacji linii prądu w laminarnym przepływie ustalonym,
 • charakterystyki pompy odśrodkowej,
 • hydrostatyki i właściwości cieczy.