<< powrót do Instytutu <<

 

Dane adresowe:
Wojskowa Akademia Techniczna Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
Zakład Hydrometeorologii Wojskowej i Geomatyki (ZHWG)
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2; 00-908 Warszawa (budynek 53 pok. 214)
tel. (+48) 261-83-99-22Kierownik Zakładu
dr inż. Janusz Jasiński


Nauczyciele akademiccy:

 1. dr inż. Janusz Jasiński - kierownik
 2. kpt. mgr inż. Jolanta Siewert
 3. prof. dr hab. inż. Janusz Bogusz
 4. prof. dr hab. inż. Ireneusz Winnicki
 5. prof. dr hab. inż. Wiesław Kosek
 6. dr hab. inż. Anna Kłos, prof. WAT
 7. dr hab. inż. Krzysztof Kroszczyński, prof. WAT
 8. dr inż. Sławomir Pietrek, prof. WAT
 9. dr inż. Dariusz Chaładyniak
 10. mgr inż. Michał Mierzwiak
 11. mgr inż. Wojciech Trześniak
 12. mgr inż. Leszek Kilanowski

Technik: w/w
Dane kontaktowe w/w osób w dziale - PRACOWNICY


Pracownia Systemów Informacji Geograficznej, w której prowadzone są zajęcia laboratoryjne związane z tworzeniem systemów informacji przestrzennej oraz baz danych topograficznych. W pracowni realizowane są prace dotyczące pozyskiwania i przetwarzania danych graficznych i opisowych, integrowania danych opisowych i graficznych pozyskiwanych z różnych źródeł, projektowania i opracowywania systemów informacji geograficznej, terenowych baz danych, tematycznych baz danych, sporządzania cyfrowych opracowań w zakresie analiz przestrzennych (3D), opracowywania, publikowania i aktualizowania opracowań kartograficznych. Pracownia wyposażona jest w stanowiska komputerowe i peryferyjne (skanery, drukarki), jak również niezbędne oprogramowanie (m.in. ArcGIS, MapInfo, WinKalk, MikroMapa, AutoCad, Surfer, SciLab, CGeo, EWMapa, GEO-MAP). Lokalizacja pracowni: budynek 58, p. 13 (20 stanowisk) oraz budynek 53, p. 107 (16 stanowisk).

Pracownia Systemów Pomiarowych w Meteorologii, w której realizowane są ćwiczenia i zajęcia laboratoryjne z przedmiotów: teledetekcyjne badanie atmosfery, meteorologia satelitarna, techniki pomiarów w meteorologii, meteorologia lotnicza, systemy informatyczne w meteorologii, meteorologiczne zabezpieczenie działań lotnictwa. Pracownia wyposażona jest w naziemną stację do bezpośredniego odbioru danych satelitarnych HRIT z satelity MSG-3, zestaw przyrządów do wykonywania bezpośrednich pomiarów elementów meteorologicznych realizowanych w specjalistycznym ogródku pomiarowym oraz automatyczny system pomiarów meteorologicznych MetNet. Do realizacji zajęć poligonowych wykorzystywany jest mobilny system pomiarowy AGAT-20 wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem MetNet.

Pracownia obejmuje dwa stanowiska badawcze. W skład stanowiska badawczego do odbioru i przetwarzania zdjęć satelitarnych wchodzi stacja odbioru i konwersji cyfrowych danych satelitarnych ze stacjonarnym systemem antenowym przeznaczonym do bezpośredniego odbioru danych z satelity MSG-3. Oprogramowanie stacji roboczej stanowiska badawczego zapewnia odbiór, rejestrację i podstawowe przetwarzanie danych satelitarnych z satelity MSG-3 oraz retransmitowanych przez MSG-3 danych z satelitów Meteosat7, GOES11, GOES13, MTSAT1R, MTSAT2 i GTS. Zdjęcia satelitarne odbierane w dwunastu zakresach spektralnych i przetwarzane do postaci obrazów różnicowych oraz kompozycji barwnych umożliwiają m.in. analizę struktur zachmurzenia, niestabilności atmosferycznych, temperatury górnych warstw rejestrowanych obiektów (zachmurzenia, wód, lądu), zawartości wody w środkowej i górnej części troposfery. Dane satelitarne gromadzone są w archiwum utworzonym na macierzach dyskowych, co umożliwia prowadzenie analiz dynamiki atmosfery w dłuższych okresach obserwacyjnych.

W skład stanowiska badawczego do wykonywania bezpośrednich pomiarów meteorologicznych wchodzi stacjonarny automatyczny system pomiarów meteorologicznych MetNet, mobilna stacja pomiarów meteorologicznych AGAT20, stanowisko do analogowych pomiarów meteorologicznych oraz stanowisko do wykonywania pomiarów gradientowych. W kilku miejscach i na różnych wysokościach wykonywane są pomiary temperatury i wilgotności względnej powietrza, ciśnienia atmosferycznego, prędkości i kierunku wiatru oraz wysokości opadów atmosferycznych. Rejestrowane dane pomiarowe wykorzystywane są głównie w ramach uczelnianego biura pogody do zabezpieczenia meteorologicznego realizowanego przez studentów specjalności meteorologia. Dane pomiarowe wykorzystywane są również przez studentów kierunku geodezja i kartografia na zajęciach z ćwiczeń terenowych. Lokalizacja pracowni: budynek 53 p. 212.

Pracownia Meteorologii Synoptycznej, w której prowadzone są ćwiczenia i zajęcia laboratoryjne z przedmiotów: meteorologia synoptyczna, meteorologia operacyjna, mezoskalowe prognozy pogody, meteorologiczne bazy danych, podstawy numerycznego prognozowania pogody, meteorologiczne zabezpieczenie działań bojowych lotnictwa. Pracownia wyposażona jest w komputerowe stacje robocze zapewniające dostęp do światowego systemu wymiany danych meteorologicznych oraz dodatkowo zestawione jest łącze dzierżawione VDSL z Dowództwem Operacyjnym SZRP, umożliwiające wymianę danych operacyjnych służby hydrometeorologicznej (sieć: „WAN METEO – RL”) w czasie rzeczywistym. Dzięki temu, w pracowni Meteorologii Synoptycznej wykorzystywane jest oprogramowanie specjalistyczne: "System wspomagania synoptyka – Mikołajek-meteo", pozwalające na określanie rzeczywistego stanu warunków meteorologicznych na lotniskach; podgląd, konfigurację i wydruk map przyziemnych oraz map górnych topografii barycznej względnej i bezwzględnej; podgląd i wydruk przekrojów pionowych atmosfery w postaci diagramów aerologicznych; analizę meteorologicznych zobrazowań radarowych oraz satelitarnych, w tym tworzenie animacji obrazujących ruch ech radarowych na zobrazowaniach radarowych oraz ewolucje systemów zachmurzenia na zobrazowaniach satelitarnych. Pracownia wyposażona jest również w przyrządy do cyfrowego przetwarzania i obrazowania grafik analogowych (digitalizer, tablet), rzutnik multimedialny, rzutnik do foliogramów, podświetlarkę do map, tablice poglądowe, schematy specjalistyczne. Lokalizacja pracowni: budynek 53 p.216.

2008
Publikacje w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports (JCR)

1. Jasiński J., Kroszczyński, K., Pietrek S., Winnicki, I., Investigation of aerosols spreading conditions in atmosphere using remote sensing data and non-hydrostatic meteorological numerical models data, The International Archives of the Photogrametry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, 2008, XXXVII, Part B8-2, pp. 549 - 554., materiały The XXI Congress of the International Society for Photogrammetry and Remote Sensing, 3-11 July 2008, Beijing China.
2. Jasiński J., Kroszczyński, K., Pietrek S., Winnicki, I., Application of non-hydrostatic numerical models and meteorological satellites image to investigation of aircraft flight conditions within cloud systems, The International Archives of the Photogrametry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, 2008, XXXVII, Part B8-2, pp. 567 - 570., materiały The XXI Congress of the International Society for Photogrammetry and Remote Sensing, 3-11 July 2008, Beijing China.
3. Jasiński J., Kroszczyński, K., Pietrek S., Winnicki, I., Hazardous meteorological phenomena forecasting using remote sensing data and products of numerical weather prediction models, The International Archives of the Photogrametry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, 2008, XXXVII, Part B8-2, pp. 571 - 576., materiały The XXI Congress of the International Society for Photogrammetry and Remote Sensing, 3-11 July 2008, Beijing China.
4. Figurski M., Kroszczyński K., Winnicki I., System of the gas pollution transport analysis, Polish Journal of Environmental Studies, 2008, Vol. 17, No. 1C, pp. 5-8.
5. Jasiński J., Pietrek S.: Application of Mesoscale weather forecasting models data to airborne., Polish Journal of Environmental Studies, 2008, Vol. 17, No. 1C, pp. 9-11.
6. Chaładyniak D., Jasiński J.: Vertical air currents assessment for meteorological support of airborne missions of data acquisition for GIS., Polish Journal of Environmental Studies, 2008, Vol. 17, No. 1C, pp. 19-22.
7. Bielecka E., Data quality principles and measures Corine Land cover data quality evolution, Polish Journal of Environmental Studies, 2008, Vol. 17, No. 1C, pp. 50-53.
8. Pietrek S., Jasiński J., Weather conditions determination for airborne imaging of terrain using remote sensing data, Polish Journal of Environmental Studies, 2008, Vol. 17, No. 1C, pp. 54-56.
9. Chaładyniak D., Jasiński J., Investigating atmospheric instabilities posing threat to maritime navigation by means of Q-vectors and to frontogenetic function, Transport Problems, International Scientific Journal, vol. 3, Issue 2, Gliwice 2008, pp. 5 - 10

Rozdziały w monografii

1. Figurski M., Kroszczyński, K., Pietrek S., Winnicki, I., Rola modeli meteorologicznych we wsparciu działań wojskowych, Nowoczesne technologie systemów uzbrojenia (pod red. Z. Mierczyka), WAT, Warszawa 2008, str. 616 - 630.
2. Jasiński J., Pietrek S., Pozyskiwanie danych o stanie warunków atmosferycznych dla potrzeb meteorologicznego zabezpieczenia działań wojsk, Nowoczesne technologie systemów uzbrojenia (pod red. Z. Mierczyka), WAT, Warszawa 2008, str. 631 - 641.

Wykaz referatów wygłoszonych na konferencjach n-t

1. Pietrek S., Jasiński J., Kroszczyński K., Badanie pola wiatru dla obszarów morskich na podstawie danych teledetekcyjnych i modeli numerycznych, Materiały V Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej EXPLO-SHIP 2008 nt. "Problemy eksploatacji obiektów pływających i urządzeń portowych", 28 - 31.05.2008, Kołobrzeg (materiały na płycie CD).
2. Jasiński J., Chaładyniak D., Analyzing and forecasting of atmospheric fronts development and dissipation areas for meteorological support of maritime navigation, Materiały V Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej EXPLO-SHIP 2008 nt. "Problemy eksploatacji obiektów pływających i urządzeń portowych", 28 - 31.05.2008, Kołobrzeg (materiały na płycie CD).

2007
Publikacje w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports (JCR)

1. Chaładyniak D., A Method of Frontogenesis and Frontolysis Analyzing and Forecasting by Means of Applying Remote Sensing and Numerical Methods to Satellite images and Meteorological Elements Charts, Materiały II Konferencji n-t Wykorzystanie współczesnych zobrazowań satelitarnych, lotniczych i naziemnych dla potrzeb obronności kraju i gospodarki narodowej i VII Konferencji użytkowników oprogramowania Erdas Imagine, LPS ie, Podlesice 14-15.06.2007, Polish Journal of Environmental Studies Vol.16, No 2B, str. 12-14, 2007.
2. Chaładyniak D., Jasiński J., Q-vectors and Frontogenetic Function Application to Investigating Atmospheric Instabilities, Materiały II Konferencji n-t Wykorzystanie współczesnych zobrazowań satelitarnych, lotniczych i naziemnych dla potrzeb obronności kraju i gospodarki narodowej i VII Konferencji użytkowników oprogramowania Erdas Imagine, LPS ie, Podlesice 14-15.06.2007, Polish Journal of Environmental Studies Vol.16, No 2B, str. 15-17, 2007.
3. Chaładyniak D., Winnicki I., Some Elements of the Q-vectors Theory from Foreca-sting the Frontogenesis and Frontolysis Process, Materiały II Konferencji n-t Wyko-rzystanie współczesnych zobrazowań satelitarnych, lotniczych i naziemnych dla po-trzeb obronności kraju i gospodarki narodowej i VII Konferencji użytkowników opro-gramowania Erdas Imagine, LPS ie, Podlesice 14-15.06.2007, Polish Journal of Envi-ronmental Studies Vol.16, No 2B, 2007, str. 18-21.
4. Jasiński J., Pietrek S., Remote Sensing of Wind in Troposphere by Means of Meteoro-logical Doppler Radar, Materiały II Konferencji n-t Wykorzystanie współczesnych zo-brazowań satelitarnych, lotniczych i naziemnych dla potrzeb obronności kraju i go-spodarki narodowej i VII Konferencji użytkowników oprogramowania Erdas Imagine, LPS ie, Podlesice 14-15.06.2007, Polish Journal of Environmental Studies Vol.16, No 2B, 2007, str. 22-24.
5. Jasiński J., Pietrek S., Measurement Results Analysis of Vertical Wind Profiles Obta-ined by Means of Meteorological Doppler Radar, Materiały II Konferencji n-t Wyko-rzystanie współczesnych zobrazowań satelitarnych, lotniczych i naziemnych dla po-trzeb obronności kraju i gospodarki narodowej i VII Konferencji użytkowników opro-gramowania Erdas Imagine, LPS ie, Podlesice 14-15.06.2007, Polish Journal of Envi-ronmental Studies Vol.16, No 2B, 2007, str. 25-26.
6. Figurski M.,. Kroszczyński K, Winnicki I., Meteorological Models Role in Support, Materiały II Konferencji n-t Wykorzystanie współczesnych zobrazowań satelitarnych, lotniczych i naziemnych dla potrzeb obronności kraju i gospodarki narodowej i VII Konferencji użytkowników oprogramowania Erdas Imagine, LPS ie, Podlesice 14-15.06.2007, Polish Journal of Environmental Studies Vol.16, No 2B, 2007, str. 32-35
7. Dębski W., Jasiński J., Walczykowski P., Selected Issues of Geometrical Quality Assessment of Thermal Images Acquired by Means of Whiskbroom Scanner, Materiały II Konferencji n-t Wykorzystanie współczesnych zobrazowań satelitarnych, lotniczych i naziemnych dla potrzeb obronności kraju i gospodarki narodowej i VII Konferencji użytkowników oprogramowania Erdas Imagine, LPS ie, Podlesice 14-15.06.2007, Polish Journal of Environmental Studies Vol.16, No 2B, 2007, str. 61-65
8. Figurski M., Kroszczyński K., Winnicki I., Military Operations Support Module, Materiały II Konferencji n-t Wykorzystanie współczesnych zobrazowań satelitarnych, lotniczych i naziemnych dla potrzeb obronności kraju i gospodarki narodowej i VII Konferencji użytkowników oprogramowania Erdas Imagine, LPS ie, Podlesice 14-15.06.2007, Polish Journal of Environmental Studies Vol.16, No 2B, 2007, str. 66-68

2006
Publikacje w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports (JCR)

1. Chaładyniak D., Some Aspects of Paralel Computing In Geodesic and Cartographic Applications, Materiały konferencyjne I Konferencji naukowo-technicznej Wykorzystanie współczesnych zobrazowań satelitarnych, lotniczych i naziemnych dla potrzeb obronności kraju i gospodarki narodowej i VI Konferencji użytkowników oprogramowania Erdas Imagine, LPS ieCognition, Zakopane, str. 27-28, maj 2006. Polish Journal of Environmental Studies, vol. 15, No. 3c, str. 27-28.
2. Chaładyniak D., Anallysis and Forecasting of Frontogenesis and Frontolysis by Means of Q-Vector Diagnostics Combined with Satellite Images Materiały konferencyjne I Konferencji naukowo-technicznej Wykorzystanie współczesnych zobrazowań satelitarnych, lotniczych i naziemnych dla potrzeb obronności kraju i gospodarki narodowej i VI Konferencji użytkowników oprogramowania Erdas Imagine, LPS ieCognition, Zakopane, str. 29-31, maj 2006. Polish Journal of Environmental Studies, vol. 15, No. 3c, str. 29-31.

2005
Publikacje w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych

1. Jasiński J., Brojewski R., Jakubiak B., Dynamics of a 2L-baroclinic model of the troposphere. Part 1: Thermal bifurcation and blocking, Journal of Technical Physics, Polish Academy of Sciences,, 46, 3, str.129-145, Warsaw 2005.
2. Jasiński J., Brojewski R., Jakubiak B., Dynamics of a 2L-baroclinic model of the troposphere. Part 2: Impact of the zonal drift on bifurcations in the model, ", Journal of Technical Physics, Polish Academy of Sciences, 46, 4, str. 203-218, Warsaw 2005.
3. Kroszczyński K., Pietrek S., Winnicki I., Rola modeli meteorologicznych w wsparciu działań wojskowych, Systemy Logistyczne Wojsk, Instytut Logistyki, Systemów Dowodzenia i Wsparcia WAT, Warszawa, 30, str. 219 - 226, 2005.
4. Kroszczyński K., Pietrek S., Winnicki I., Moduł meteorologicznego wsparcia dowodzenia działaniami lotnictwa, Systemy Logistyczne Wojsk, Instytut Logistyki, Systemów Dowodzenia i Wsparcia WAT, 30, str. 227 - 242, Warszawa, 2005.

Wykaz referatów wygłoszonych na konferencjach n-t

1. Jasiński J., Pietrek S., Investigation of Meteorological Conditions of Flight During Emergencies, European Conference on Applications of Meteorology ECAM 2005, Utrecht Holandia, 12-16.09.2005.
2. Jasiński J., Pietrek S., Usage of Weather Data by Emergency Commissions, European Conference on Applications of Meteorology ECAM 2005, Utrecht, Holandia, 12-16.09.2005.
3. Jasiński J., Pietrek S., Meteorological Conditions of Aircraft Icing - A Guide for Air and Ground Crews, European Conference on Applications of Meteorology ECAM 2005, Utrecht, Holandia, 12-16.09.2005.
4. Jasiński J., Brojewski R., Boundary Layer of the Atmosphere Research Project, European Conference on Applications of Meteorology ECAM 2005, Utrecht, Holandia, (pełny tekst na CD),12-16.09.2005.
5. Jasiński J., Kumoch L., Meteorological Measurement Systems with Dispersed Intelligence, European Conference on Applications of Meteorology ECAM 2005, Utrecht, Holandia, (pełny tekst na CD), 12-16.09.2005.

2004
Publikacje w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych

1. Jasiński J., Brojewski R., Jakubiak B., Impact of the surface temperature and the zonal drift on the orographic bifurcation and blocking in 2L-baroclinic model of the troposphere, Journal of Technical Physics, Polish Academy of Sciences, Warsaw, 45, 3, str. 217-235, 2004.

Wykaz referatów wygłoszonych na konferencjach n-t

1. Winnicki I.: The numerical schemes on the base of Hermitian approximations., Symposium on the 50 Anniversary of Operational Numerical Weather Prediction, Univer-sity of Maryland, June 14 - 17 2004, College Park, USA.
2. Pietrek S., Jasiński J., Kroszczyński K., Prognoza oblodzenia statków powietrznych na podstawie danych z modelu mezoskalowego. Materiały VII Konferencji Morskiej "Aspekty bezpieczeństwa nawodnego i podwodnego oraz lotów nad morzem", str. 99-108, Gdynia 6-7.04.2004.
3. Jasiński J., Pietrek S., Kroszczyński K., Wind field over sea analysis and forecast based on NWP model data and digital satellite imagery. Materiały XIV th Interna-tional Scientific and Technical Conference, 102 (pełny tekst na CD), Gdynia, 18-19 listopada 2004.
4. Pietrek S., Jasiński J., Trześniak W., Hydro-meteorogical support of sailing regatta during 2004 Athens Olympic Games. Materiały XIV th International Scientific and Technical Conference, 102 (pełny tekst na CD), Gdynia, 18-19 listopada 2004.
5. Chaładyniak D., Analysis and forecasting of frontogenesis and frontolysis processes by means of Q-vectors method, materiały XIV th International Scientific and Techni-cal Conference, 93 (pełny tekst na CD), Gdynia, 18-19 listopada 2004.
6. Chaładyniak D., The role of the cluster serves in parallel computing of hydrometeo-rological data. Materiały XIV th International Scientific and Technical Conference, 98 (pełny tekst na CD), Gdynia, 18-19 listopada 2004.
7. Pietrek S., Jasiński J., Współczesne systemy pomiarów parametrów meteorologicznych w warstwie granicznej atmosfery. Materiały konferencyjne XIII Międzynarodowej Konferencji N-T "Eksploatacja infrastruktury w sytuacjach kryzysowych", tom 1, str.151-158, Rynia k/Warszawy, 18-20 października 2004.
8. Jasiński J., Brojewski R., Jakubiak B., Impact of the surface temperature and the zonal drift on the orographic bifurcation and blocking. Materiały Europen Geosciences Union, 1-st General Assembly Nice, France, 286 (pełny tekst na CD), 25-30 04.2004.

Przewodniczenie lub członkostwo w Komitetach Naukowych oraz organizowanie lub współorganizowanie:

 • V Konferencji naukowo-technicznej Wykorzystanie Współczesnych Zobrazowań Satelitarnych, Lotniczych i Naziemnych Dla Potrzeb Obronności Kraju i Gospodarki Narodowej, Zielonka k. Warszawy, 9-11 Czerwca 2010,
 • XI Ogólnopolskiego Seminarium Problemy Techniczno-Prawne Utrzymania Obiektów Budowlanych na Terenach Zamkniętych i Obszarach Kolejowych, GUNB, Warszawa, 18-19 Listopada 2010,
 • Konferencji naukowo-technicznej ARCHBUD 2011 Problemy Współczesnej Architektury i Budownictwa, Zakopane, 13-16 września 2011,
 • Konferencji jubileuszowej: Wiedza-Ambicja-Technologia, WAT, Warszawa, 25-26 października 2011,
 • I Ogólnopolskiej Konferencji Problemy Techniczno-Prawne Utrzymania Obiektów Budowlanych, GUNB, 17-18 stycznia 2012,
 • Konferencji naukowo-technicznej ARCHBUD 2012 Problemy Współczesnej Architektury i Budownictwa, Zakopane, 3-6 września 2012,
 • II Ogólnopolskiej Konferencji Problemy Techniczno-Prawne Utrzymania Obiektów Budowlanych Przeglądy obiektów budowlanych jako podstawowy aspekt oceny ich dalszej przydatności do użytkowania, GUNB, 15-16 stycznia 2013,
 • Konferencji naukowo-technicznej ARCHBUD 2013 Problemy Współczesnej Architektury i Budownictwa, Zakopane, 10-12 września 2013,
 • III Ogólnopolskiej Konferencji Problemy Techniczno-Prawne Utrzymania Obiektów Budowlanych Utrzymanie obiektów budowlanych a oszczędność energii, GUNB, 16-17 stycznia 2014,
 • XXVIII Konferencji naukowo-technicznej Ekomilitaris 2014, - Rady Programowej III Forum nt. Nowe wyzwania w kształceniu i doskonaleniu zawodowym geodetów i kartografów, 23-24 października 2014,
 • GISDAY na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT (2011r., 2012r.),
 • Seminarium pt. "System Zarządzania Nieruchomościami Policji" (WAT - 2012 r.),
 • VII Ogólnopolskiego konkursu prac dyplomowych z zakresu kartografii i geoinformacji dla studentów wyższych uczelni (29 maja 2015 r. w Wojskowej Akademii Technicznej)
 • VI Ogólnopolskiego Seminarium naukowego „Modelowanie informacji geograficznej dla potrzeb budowy infrastruktury informacji przestrzennej”, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej (17 września 2013 r.),
 • Scientific & Technical Conference, NATO/PfP MC & G Workshop, 16-18 września 2014 Warszawa,