Pracownia prowadzi badania gruntów w zakresie:

 • makroskopowych cech fizycznych (rodzaj i nazwa gruntu, barwa, stan, wilgotność, skala pH, zawartość węglanów wapnia);
 • analizy sitowej dla gruntów niespoistych;
 • analizy areometrycznej dla gruntów spoistych;
 • wskaźnika i stopnia zagęszczenia gruntów niespoistych;
 • granic konsystencji gruntów spoistych;
 • kąta tarcia wewnętrznego i kohezji gruntów;
 • edometrycznego modułu ściśliwości gruntów;
 • wskaźnika filtracji gruntów;
 • wilgotności optymalnej;
 • wskaźnika nośności gruntu CBR;
 • polowych badania geotechnicznych (profil geotechniczny w otworach badawczych, sondowanie dynamiczne - stopień zagęszczenia gruntu, sondowanie statyczne - DMT i CPT(u), moduł odkształcalności podłoża gruntowego).

Pracownia mieści się w pomieszczeniu nr 104 w budynku 53, zasadnicze wyposażenie pracowni stanowi:

 • zestaw do badania makroskopowych cech fizycznych gruntów;
 • zestaw do analizy sitowej (komplet sit gruntowych z wstrząsarką);
 • areometr sedymentacyjny;
 • aparat Casagrande’a i stożek Atterberga;
 • aparat bezpośredniego ścinania i aparat trójosiowego ściskania;
 • stanowisko edometru;
 • stanowisko współczynnika filtracji gruntu;
 • laserowy analizator wielkości cząstek – moduły suchy i mokry;
 • aparat Proctora;
 • prasa CBR;
 • zestaw sprzętów do badań polowych (SD-10, świder ręczny, lekka płyta dynamiczna, płyta VSS);
 • sondy statyczne - dylatometr płaski DMT i stożek Begemanna CPT(u).

Pracownia oferuje szkolenia obejmujące zajęcia teoretyczne, obliczeniowe oraz praktyczne w następujących obszarach:

 • określanie cech fizycznych gruntów, w tym badania makroskopowe;
 • badanie granic konsystencji gruntów spoistych, wyznaczanie wskaźnika i stopnia zagęszczenia gruntów niespoistych;
 • określanie rodzaju gruntów poprzez analizę sitową dla gruntów niespoistych oraz analizę areometryczną dla gruntów spoistych;
 • wyznaczanie cech mechanicznych gruntów, w tym badanie kąta tarcia wewnętrznego i kohezji w aparacie trójosiowego ściskania oraz w aparacie bezpośredniego ścinania;
 • określenie edometrycznego modułu ściśliwości gruntów w edometrze;
 • określenie wskaźnika filtracji gruntów;
 • wyznaczenie wilgotności optymalnej;
 • określenie wskaźnika nośności gruntu CBR;
 • polowe badania geotechniczne, w tym określanie profilu geotechnicznego w otworach badawczych (wiercenia, odkrywki i wykopy badawcze);
 • określanie parametrów gruntów za pomocą sondowania sondą dynamiczną SL-10 oraz sondami statycznymi DMT i CPT, badanie modułu odkształcalności podłoża gruntowego i nawierzchni aparatem VSS.

Pracownia umożliwia zdobycie wiedzy w zakresie:

 • laboratoryjnego określania cech fizycznych gruntów;
 • laboratoryjnego wyznaczania cech mechanicznych gruntów;
 • prowadzenia polowych badań geotechnicznych wraz z interpretacja wyników badań.