pdelisAbsolwentka Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji, kierunek: geodezja i kartografia, specjalność: geoinformatyka (2010). Zatrudniona na stanowisku asystenta naukowo - dydaktycznego od października 2010 roku. Zainteresowania naukowe: fotogrametria i teledetekcja, fotogrametria bliskiego zasięgu, modelowanie 3D obiektów ze zdjęć, zastosowanie wideo w fotogrametrii

afryskowska_skibinskaAbsolwentka Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, specjalność geoinformatyka (2007). 2013 r. - dr nauk technicznych w zakresie fotogrametria i teledetekcja. Zatrudniona na stanowisku adiunkta naukowo-dydaktycznego od 2013 roku. Zainteresowania naukowe: fotogrametria cyfrowa, skanowanie laserowe, fotogrametria bliskiego zasięgu, fotogrametria niskiego pułapu, modelownie 3D.

tgolosAbsolwent Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej, na kierunku geodezja i kartografia, specjalność geodezja wojskowa (1991r.). Studia podyplomowe w WAT oraz Instytucie nauk Społecznych Edukacja. Uprawnienia zawodowe z zakresu 1 – geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne (1998r.)

mjachołDr inż. Mariusz Stanisław Jachoł (płk rez.) jest absolwentem Wydziału Mechanicznego WAT 1983. Po kilku letniej służbie w JW. 1021 podjął studia doktoranckie na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT i w 1990 roku uzyskał dyplom dr nauk technicznych w zakresie geodezji i kartografii, specjalność teledetekcja.

jjasinskiKierownik Zakładu Systemów Informacji Geograficznej Absolwent specjalności meteorologia wojskowa w Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej (1986). Stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia, specjalność teledetekcja uzyskał w WAT w 1991 r. Zatrudniony w WAT od 1991 r. Zainteresowania naukowe: teledetekcyjne metody badania atmosfery, sprzęt i systemy pomiarowe w meteorologii.

no_foto_wigAbsolwentka Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji, Wojskowej Akademii Technicznej, kierunku geodezja i kartografia, specjalność geoinformatyka. Uczestniczka studiów doktoranckich Wojskowej Akademii Technicznej na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji. W 2012 roku ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Katedra Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska, w zakresie: Lotniczy i naziemny skaning laserowy.

rkaczynskiAbsolwent Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT (Mgr. inż. 1967 r.). 1977 r. - Dr nauk technicznych w dziedzinie Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii. 1993 r. - dr hab. nauk technicznych w dziedzinie Geodezji i Kartografii. Wydział Inżynierii Lądowej I Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej. 2002 r. - profesor nauk technicznych. Zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego w WAT od 2005 roku.

pkaminskiW roku 1999 ukończył Wojskową Akademię Techniczną na Wydziale Fizyki Technicznej o specjalności „Metody numeryczne w meteorologii”. Po roku pracy jako dowódca plutonu wrócił na uczelnię i rozpoczął pracę na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji, gdzie pracuje do dziś.

Back to top