dwierzbiski2020Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT, specjalność: fotogrametria, teledetekcja i systemy informacji geograficznej. Studia ukończone z wyróżnieniem (2012). Doktorat (2015). Uzyskanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport (2019). Zatrudniony na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego od 2015 roku. Zainteresowania naukowe: fotogrametria cyfrowa, fotogrametria niskiego pułapu, cyfrowe przetwarzanie obrazu, naziemny skaning laserowy, teledetekcja

iwinnickiProf. dr hab. inż. Ireneusz Winnicki, absolwent Wojskowej Akademii Technicznej z 1978 roku, jest uznanym autorytetem w zakresie meteorologii synoptycznej, satelitarnej, przetwarzania obrazów cyfrowych oraz modelowania matematycznego.

twojciechowskiAbsolwent Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, specjalność geodezja inżynieryjno - gospodarcza (1997) 1997 r. - studia podyplomowe z zakresu szacowania i wyceny nieruchomości, Politechnika Warszawska 2007 r. - dr inż. nauk technicznych w zakresie geodezji i kartografii, Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii. Zatrudniony na stanowisku starszego wykładowcy WAT od 2001 r.

mwyszynski ppłkAbsolwent studiów wojskowych kierunku Geodezja i Kartografia, Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej (2012 r.), o specjalności: Pomiary geodezyjne systemy informacji przestrzennej. W 2012 roku ukończył studia podyplomowe w zakresie Wyceny nieruchomości na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Od 2012 roku zatrudniony w Wojskowej Akademii Technicznej, odbył praktykę dowódczą na stanowisku dowódcy plutonu.

azwirowiczAbsolwentka Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, specjalność geodezja i systemy informacji przestrzennej (2004). 2007 r. - dr nauk technicznych w dyscyplinie geodezji i kartografii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej. 2017 r. – dr hab. nauk technicznych w dyscyplinie geodezji i kartografii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa. Zatrudniona na stanowisku profesora WAT od 2018 r.