wtrzesniakAbsolwent Wydziału Chemii i Fizyki Technicznej Wojskowej Akademii Technicznej, specjalność meteorologia wojskowa (1977). Zatrudniony na stanowisku starszego wykładowcy WAT od 1997 roku. Prowadzi zajęcia w grupach przedmiotowych: meteorologia synoptyczna, meteorologia operacyjna, mezoskalowe prognozy pogody, ochrona środowiska przyrodniczego, hydrologia.

pwalczykowskiAbsolwent Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej, specjalność: geodezja wojskowa (1993). 2003 r. - doktor nauk technicznych w dyscyplinie: geodezja i kartografia, specjalność: teledetekcja, Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Inżynierii, Chemii i Fizyki Technicznej. Zainteresowania naukowe: wykrywanie obiektów (w tym maskowanych), fotografia wielo i hiperspektralna.

por.mwalkowiakAbsolwent studiów wojskowych Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT, specjalność rozpoznanie obrazowe (2018). Zatrudniony jako pracownik naukowo-techniczny od września 2018r. Autor i współautor publikacji naukowych o tematyce rozpoznania obrazowego, bezpieczeństwa i obronności.

dwierzbiski2020Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT, specjalność: fotogrametria, teledetekcja i systemy informacji geograficznej. Studia ukończone z wyróżnieniem (2012). Doktorat (2015). Uzyskanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport (2019). Zatrudniony na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego od 2015 roku. Zainteresowania naukowe: fotogrametria cyfrowa, fotogrametria niskiego pułapu, cyfrowe przetwarzanie obrazu, naziemny skaning laserowy, teledetekcja

wwilkowskiProf. dr hab. inż. Wojciech Wilkowski zatrudniony jest w WAT Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji na stanowisku profesora zwyczajnego. Posiada uprawnienia zawodowe Nr 27 do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii oraz uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości.

iwinnickiProf. dr hab. inż. Ireneusz Winnicki, absolwent Wojskowej Akademii Technicznej z 1978 roku, jest uznanym autorytetem w zakresie meteorologii synoptycznej, satelitarnej, przetwarzania obrazów cyfrowych oraz modelowania matematycznego.

twojciechowskiAbsolwent Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, specjalność geodezja inżynieryjno - gospodarcza (1997) 1997 r. - studia podyplomowe z zakresu szacowania i wyceny nieruchomości, Politechnika Warszawska 2007 r. - dr inż. nauk technicznych w zakresie geodezji i kartografii, Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii. Zatrudniony na stanowisku starszego wykładowcy WAT od 2001 r.

no_foto_wigAbsolwent studiów wojskowych kierunku Geodezja i Kartografia, Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej (2012 r.), o specjalności: Pomiary geodezyjne systemy informacji przestrzennej. W 2012 roku ukończył studia podyplomowe w zakresie Wyceny nieruchomości na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Od 2012 roku zatrudniony w Wojskowej Akademii Technicznej, odbył praktykę dowódczą na stanowisku dowódcy plutonu.

Back to top