W dniu 30.09.2020 r. w Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji odbyło się pożegnanie Pana prof. dr. hab. inż. Jana Marszałka w związku z zakończeniem pracy w Wojskowej Akademii Technicznej. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz Wydziału oraz żołnierze i pracownicy Instytutu Inżynierii Lądowej.

Na wstępie Dziekan Wydziału Pan płk prof. dr hab. inż. Michał Kędzierski podsumował przebieg kariery Pana prof. Marszałka, podkreślił jego wkład w rozwój specjalności lotniskowej i drogowo-mostowej, oraz wręczył pamiątkowy ryngraf WAT i odczytał list z podziękowaniami od Rektora-Komendanta Pana płk. prof. dr. hab. inż. Przemysława Wachulaka. Następnie Dziekan podziękował Panu prof. Marszałkowi za długoletnią pracę w Wydziale i wręczył pamiątkową statuetkę Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji.

Pan prof. dr hab. inż. Jan Marszałek jest absolwentem Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej (1971 r.). W 1980 r. uzyskał stopień naukowy doktora inżyniera nauk technicznych w zakresie budownictwa komunikacyjnego. W 1989 r. obronił rozprawę habilitacyjną pt. Analiza dynamiczna inżynierskich obiektów drogowych z belek składanych na sztywnych podporach.

W latach 1991 -1994 kierował Katedrą Inżynierii i Komunikacji. W 1994 r. został mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego WAT. W 2002 r. uzyskał tytuł profesora zwyczajnego. Jego zainteresowania naukowe w dziedzinie szeroko pojętej inżynierii komunikacyjnej obejmują specyfikę potrzeb wojska dotyczącą drogowo-lotniskowych nawierzchni składanych, oraz mostów i wiaduktów składanych na podporach stałych i pływających.

Prof. dr hab. inż. Jan Marszałek jest autorem kilkudziesięciu prac naukowych opublikowanych w recenzowanych czasopismach, głownie w Archiwum Inżynierii Lądowej, Archiwum Transportu oraz Biuletynie WAT. Posiada wiele publikowanych materiałów na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Kierował 3 grantami i był głównym wykonawcą w 2-ch finansowanych ze środków KBN. Jest autorem lub współautorem 4 rozdziałów monografii dotyczących zastosowania mostów składanych w sytuacjach kryzysowych.

Wydał 5 skryptów oraz 5 podręczników zabezpieczających proces dydaktyczny. Wypromował 5-ciu doktorów nauk technicznych. Wykonał wiele recenzji doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich. Był członkiem Sekcji Inżynierii Komunikacyjnej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk.

Back to top