Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył 17 maja nominacje profesorskie 55 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Tytuł naukowy profesora nauk technicznych otrzymał płk dr hab. inż. Michał Kędzierski, dyrektor Instytutu Geodezji Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej. Uroczystość odbyła się w Pałacu Prezydenckim.

17 maja 1999 roku do Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej po 2.5 letniej służbie w Wojskowym Ośrodku Geodezji i Teledetekcji stawił się do służby por. mgr inż. Michał Kędzierski. 20 lat później z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy odebrał nominację profesorską.

Płk prof. dr hab. inż. Michał Kędzierski realizuje badania w następujących dziedzinach: fotogrametria, teledetekcja, cyfrowe przetwarzanie obrazów, a na niwie wojskowej: rozpoznanie obrazowe i geoprzestrzenne. Studia ukończył w 1996 r. na Wydziale Inżynierii, Chemii i Fizyki Technicznej WAT. Stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia uzyskał w 2004 r. na tym samym wydziale, natomiast stopień doktora habilitowanego, otrzymał w roku 2010 na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Górniczej AGH.

Prof. Michał Kędzierski jest członkiem Amerykańskiego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji, uczestniczy również w pracach wielu polskich stowarzyszeń. Jako invited professor przeprowadził cykl wykładów na Uniwersytecie Technicznym im. Giedymina w Wilnie z zakresu fotogrametrii cyfrowej. Stale recenzuje publikacje w wielu czasopismach naukowych z listy JCR. Jest częstym ekspertem i doradcą instytucji wojskowych w sprawach związanych z rozpoznaniem satelitarnym i rozpoznaniem z niskiego pułapu. Jest współautorem/autorem ponad 150 publikacji, wśród których są liczne prelekcje i wystąpienia konferencyjne, publikacje z listy A i B MNiSW oraz rozdziały w opracowaniach zbiorowych, a także cztery wydawnictwa o charakterze monograficznym. Jego indeks bibliometryczny według bazy Scopus wynosi: indeks Hirsha 9 i xxx cytowań. Profesor jest/był członkiem komitetów naukowych ponad 10 konferencji krajowych i międzynarodowych. Wypromował 4 doktorów i prowadzi opiekę naukową w kolejnych 2 postępowaniach doktorskich. Był recenzentem 13 rozpraw doktorskich i wniosków habilitacyjnych.

Nowo mianowany profesor uczestniczył w badaniach, w których przeważająca tematyka dotyczyła implementacji zaawansowanych metod cyfrowego przetwarzania obrazów w systemach rozpoznawczych. Jego ostatnie prace dotyczyły poprawy zobrazowań pozyskanych z bezzałogowych statków powietrznych w niekorzystnych warunkach atmosferycznych. natomiast Jego wcześniejsze prace były związane z przetwarzaniem obrazów satelitarnych. Wykształcił wielu oficerów Służby Geograficznej WP i Rozpoznania Geoprzestrzennego, którzy zajmują już kierownicze stanowiska w służbie. W zakresie rozpoznania obrazowego jest niekwestionowanym autorytetem.

Back to top