<< powrót dla kandydatów <<

1. OPIS KIERUNKU

Studia stacjonarne i niestacjonarne dla studentów cywilnych (bez zobowiązań wobec MON).
Studia pierwszego stopnia (inżynierskie) - 7 semestrów

W programie studiów znajdują się zagadnienia związane z budownictwem energooszczędnym, ochroną środowiska naturalnego, wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, eksploatacją i wyposażaniem budynków w nowoczesne instalacje umożliwiające minimalizację zużycia energii i wpływu na środowisko naturalne. Absolwenci posiadają udokumentowany zasób wiedzy pozwalający na ubieganie się – po odbyciu wymaganej praktyki – o uprawnienia wykonawcze w zakresie budowy lub nadzoru budowlanego, a także uprawnienia projektowe.

Rewitalizacja obiektów zabytkowych
Wykorzystanie materiałów naturalnych
Wykorzystanie materiałów naturalnych
Rozwiązania energooszczędne
W zgodzie z naturą
Realizacja budowy
Badania elementów i materiałów
Budownictwo zrównoważone
1 2 3 4 5 6 7 8

Absolwenci będą przygotowani m.in. do:

  • projektowania, wykonawstwa i eksploatacji nowoczesnych, energo-oszczędnych instalacji budowlanych, w tym ogrzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
  • kierowania robotami budowlanymi oraz oceny technologii budowy pod kątem wpływu na środowisko naturalne;
  • sporządzania analiz cieplno-wilgotnościowych przegród budowlanych oraz bilansu energetycznego budynku;
  • zarządzania utrzymaniem i eksploatacją obiektów infrastruktury posługując się nowoczesnymi modelami 3D i bazami danych zasilającymi BIM;
  • proponowania ulepszenia (usprawnienia) istniejących rozwiązań technicznych oraz uczestniczenia w procesach podejmowania decyzji w zakresie budownictwa energooszczędnego i energii odnawialnych;
  • modelowania numerycznego i symulacji procesów zachodzących w obiektach budowlanych przy zastosowaniu wybranych systemów komputerowego wspomagania obliczeń inżynierskich.

Zobacz Plany studiów Budownictwo zrównoważone:

  1. folder Budownictwo zrównoważone - st. cywilne