<< powrót dla kandydatów <<

1. OPIS KIERUNKU

Studia stacjonarne i niestacjonarne dla studentów cywilnych (bez zobowiązań wobec MON).
Studia pierwszego stopnia (inżynierskie) - 7 semestrów

W programie studiów znajdują się zagadnienia związane z infrastrukturą drogową, kolejową, lotniskową, morską i śródlądową oraz planowaniem i zarządzaniem siecią komunikacyjną kraju. Absolwenci posiadają udokumentowany zasób wiedzy pozwalający na ubieganie się - po odbyciu wymaganej praktyki - o uprawnienia wykonawcze w zakresie budowy lub nadzoru budowlanego, a także uprawnienia projektowe.

1 2 3 4 5 6 7 8

Absolwenci będą przygotowani m.in. do:

  • projektowania obiektów infrastruktury komunikacyjnej i obiektów kubaturowych jej towarzyszących, w tym budowania modeli dla BIM;
  • optymalnego planowania i kierowania robotami budowlanymi oraz zarządzania utrzymaniem i eksploatacją obiektów infrastruktury komunikacyjnej;
  • wykonywania zaawansowanych przestrzennych analiz drożności systemu komunikacyjnego, posługiwania się nowoczesnymi modelami 3D i bazami danych zasilającymi BIM;
  • właściwego interpretowania, szczegółowego analizowania i oceny stanu technicznego elementów sieci komunikacyjnej kraju w celu zapewnienia jej niezawodności oraz proponowania ulepszeń (usprawnień) istniejących rozwiązań technicznych;
  • modelowania numerycznego i symulacji procesów zachodzących w elementach infrastruktury komunikacyjnej przy zastosowaniu wybranych systemów komputerowego wspomagania obliczeń inżynierskich.

 

Zobacz Plany studiów Eksploatacja infrastruktury komunikacyjnej:

  1. folder Eksploatacja infrastruktury komunikacyjnej - st. cywilne