Sympozjum organizowane pod patronatem Wojskowej Agencji Mieszkaniowej przez Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji z udziałem pracowników z Wydziałów Budownictwa: Politechniki Łódzkiej, Opolskiej, Wydziału Geodezji Politechniki Warszawskiej. W Sympozjum uczestniczyli przedstawiciele AON, GUNB i WACETOB. Tematyka wykładów obejmowała główne problemy analizy efektywności systemów realizacji i eksploatacji w rozproszonym budownictwie wielorodzinnym. Najważniejsze z nich to charakterystyka energetyczna budynków i doskonalenie standardów energetycznych w warunkach budownictwa rozproszonego. Rozważano możliwości zastosowania kolektorów słonecznych i pomp ciepła z inwestycji własnych i wykorzystaniu dotacji. W dyskusjach z uczestnikami dyskutowano warunki wykorzystania instalacji sieciowych i autonomicznych.

Seminarium organizowane pod patronatem Przewodniczącego Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk, w dn. 17.09.2013 r., w Klubie WAT. Tematyka seminarium obejmowała podstawy metodyczne oraz praktyczne zastosowania modelowania informacji geograficznej dla potrzeb harmonizacji i wymiany danych w ramach infrastruktury informacji przestrzennej. Seminarium było okazją do wymiany doświadczeń naukowych w zakresie najnowszych rozwiązań metodycznych i technologicznych w zakresie modelowania informacji geograficznej na poziomie krajowym i europejskim, ze szczególnym uwzględnieniem znormalizowanej metodologii w zakresie harmonizacji i wymiany danych. Uczestnicy seminarium mieli okazję wysłuchać referatów zaproszonych oraz wygłoszenia krótkich komunikatów naukowych dotyczących prowadzonych badań. W seminarium uczestniczyło ok. 40 osób, z 6 uczelni wyższych, administracji publicznej i firm.

W dniach 6-9.IX.2013 roku w Zakopanem odbyła się XXVII Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu EKOMILITARIS pt. „Inżynieria bezpieczeństwa – ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń”. Głównym organizatorem konferencji była Wojskowa Akademia Techniczna, a współorganizatorami Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojskowa Agencja Mieszkaniowa. Honorowy patronat nad konferencją objął szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego prof. Stanisław Koziej.