Z dniem 01.09.2008 utworzone zostało Laboratorium Geodezji zabezpieczające realizacje programu studiów na kierunkach geodezja i kartografia. Wyposażenie laboratorium spełnia wymagania sprawnego prowadzenia ćwiczen i ćwiczen laboratoryjnych dla studentów specjalności: pomiary geodezyjne i systemy informacji terenowej, geoinformatyka i meteorologia. Zaplecze dydaktyczno-techniczne Laboratorium Geodezji stanowią: pracownie, magazyn sprzetu dydaktycznego oraz warsztat.

Ćwiczenia i laboratoria realizowane są w pracowniach należących do poszczególnych zakładów Instytutu Geodezji:

1. Zakład Geodezji i Nawigacji (ZGN)

Kierownik: mgr inż. Dorota Latos

Pracownia geodezyjna przeznaczona jest do realizacji wybranych ćwiczeń laboratoryjnych z takich przedmiotów jak geodezyjna technika pomiarowa, geodezyjne pomiary szczegółowe, geodezja inżynieryjna itp. W pracowni znajduje się 8 stanowisk pomiarowych dla 8 zespołów ćwiczących. Stanowiska te są przystosowane do bezpiecznego i stabilnego ustawienia statywów geodezyjnych nad trwale zastabilizowanymi punktami. Pracownia wyposażona jest w nowoczesny sprzęt audiowizualny (wizualizer, projektor multimedialny, ekran automatyczny). Na ścianach i słupkach laboratoryjnych rozmieszczono 40 tarcz celowniczych z naklejoną folią dalmierczą oraz 20 reperów ściennych i 5 reperów ziemnych.

W wydzielonej części pracowni znajdują się 4 stanowiska do transmisji danych wyposażone w zestawy komputerowe z zainstalowanymi następującymi programami geodezyjnymi: WinKalk, EWMAPA, C-Geo, MapInfo, Sprinter Data Loader. W pracowni znajduje się profesjonalny kolimator firmy Sokkia stosowany do sprawdzania i rektyfikacji instrumentów geodezyjnych (tachimetrów, niwelatorów, teodolitów itp.), jak również baza komparacyjna (testowa) wykorzystywana do wyznaczania poprawki dodawania (stałej dodawania) w tachimetrach elektronicznych.

Pracownia wyposażona jest w TermoHigroBarometr mikroprocesorowy (model THB - 201 L) służący do pomiaru temperatury, ciśnienia atmosferycznego oraz wilgotności względnej powietrza (posiadający świadectwo wzorcowania). Wyposażenie dodatkowe pracowni stanowią: katedra z pulpitem do ustawienia sprzętu audiowizualnego oraz 8 ławek do siedzenia. W celach edukacyjnych i dydaktycznych w pracowni umieszczono przeszkloną gablotę z zabytkowymi instrumentami geodezyjnymi, zaś na ścianach zawieszono prospekty ze współczesnymi, nowoczesnymi instrumentami różnych firm. Pracownia geodezyjna umożliwia wykorzystanie instrumentów geodezyjnych znajdujących się na stanie magazynu geodezyjnego. Są to między innymi: tachimetry elektroniczne Topcon GTS-212, GTS-226, GTS-4, GTS-105N, GPT-3005, niwelatory elektroniczne kodowe Leica Sprinter 150M i 250M oraz Topcon DL-101C, teodolity Zeiss Theo 010, Theo 015, Theo 020; Niwelatory Topcon ATG-4, ATG-2; niwelatory Zeiss Ni 025, Koni 007, pionownik PZL 100.

Podstrona w budowie...

 

2. Zakład Systemów Informacji Geoprzestrzennej (ZSG)

Sala 105/58 – Pracownia pomiarów GNSS (opiekun: dr inż Andrzej Araszkiewicz)

Opis sali i wyposażenia:
Sala przeznaczona do pracy doktorantów Zakładu Geomatyki Stosowanej. Stanowisko komputerowe do zastosowań graficznych podłączone do wielkoformatowej drukarki przeznaczonej m.in. do drukowania prezentacji wyników badań. Cztery stanowiska komputerowe dla doktorantów Zakładu Geomatyki Stosowanej (podstawowe wyposażenie Pracowni). Na komputerach zainstalowane jest oprogramowanie służące do opracowania i analizy obserwacji GNSS (TBC, RTKLib, gLAB). Każdy z komputerów podłączony jest do sieci, dzięki czemu możliwe jest korzystanie z klastra komputerowego będącego na wyposażeniu Zakładu Geomatyki Stosowanej. Wyposażenie służące do wykonywania pomiarów GNSS jest dostępne dla użytkowników Pracowni. Znajduje się ono w magazynie (06/58). W sali zapewnione jest bezpośrednie połączenie z Internetem, umożliwiające korzystanie z bazy uczelnianej E-źródła i pracę własną doktorantów.

Sala 108/58 – Pracownia geodezji zintegrowanej (opiekun: dr inż. Karolina Szafranek)

Opis sali i wyposażenia:

Sala przeznaczona jest do prowadzenia wykładów, ćwiczeń (na specjalności Techniki Kosmiczne i Satelitarne w Geodezji) oraz laboratoriów. 20 stanowisk komputerowych wraz z oprogramowaniem specjalistycznym do przetwarzania obserwacji GNSS (m.in. TGO, G-LAB, RTKlib, TEQC). Wykorzystywane podczas zajęć laboratoryjnych. Bezpośrednie połączenie 20 stanowisk z klastrem komputerowym Fenix w pomieszczeniu 104/58 do prowadzenia prac w środowisku Linux – w grupach laboratoryjnych. Dla doktorantów udostępniane są aplikacje specjalistyczne zaimplementowane na maszynach o dużej mocy obliczeniowej. Wyposażenie służące do wykonywania pomiarów jest dostępne dla użytkowników Pracowni. Znajduje się ono w magazynie (06/58).

 

3. Zakład Hydrometeorologii Wojskowej i Geomatyki (ZHWG)

Pracownia Systemów Informacji Geograficznej, w której prowadzone są zajęcia laboratoryjne związane z tworzeniem systemów informacji przestrzennej oraz baz danych topograficznych. W pracowni realizowane są prace dotyczące pozyskiwania i przetwarzania danych graficznych i opisowych, integrowania danych opisowych i graficznych pozyskiwanych z różnych źródeł, projektowania i opracowywania systemów informacji geograficznej, terenowych baz danych, tematycznych baz danych, sporządzania cyfrowych opracowań w zakresie analiz przestrzennych (3D), opracowywania, publikowania i aktualizowania opracowań kartograficznych. Pracownia wyposażona jest w stanowiska komputerowe i peryferyjne (skanery, drukarki), jak również niezbędne oprogramowanie (m.in. ArcGIS, MapInfo, WinKalk, MikroMapa, AutoCad, Surfer, SciLab, CGeo, EWMapa, GEO-MAP). Lokalizacja pracowni: budynek 58, p. 13 (20 stanowisk) oraz budynek 53, p. 107 (16 stanowisk).

zig_baza_lab1 zig_baza_lab2

Pracownia Meteorologii Synoptycznej, w której prowadzone są ćwiczenia i zajęcia laboratoryjne z przedmiotów: meteorologia synoptyczna, meteorologia operacyjna, mezoskalowe prognozy pogody, meteorologiczne bazy danych, podstawy numerycznego prognozowania pogody, meteorologiczne zabezpieczenie działań bojowych lotnictwa. Pracownia wyposażona jest w komputerowe stacje robocze zapewniające dostęp do światowego systemu wymiany danych meteorologicznych oraz dodatkowo zestawione jest łącze dzierżawione VDSL z Dowództwem Operacyjnym SZRP, umożliwiające wymianę danych operacyjnych służby hydrometeorologicznej (sieć: „WAN METEO – RL”) w czasie rzeczywistym. Dzięki temu, w pracowni Meteorologii Synoptycznej wykorzystywane jest oprogramowanie specjalistyczne: "System wspomagania synoptyka – Mikołajek-meteo", pozwalające na określanie rzeczywistego stanu warunków meteorologicznych na lotniskach; podgląd, konfigurację i wydruk map przyziemnych oraz map górnych topografii barycznej względnej i bezwzględnej; podgląd i wydruk przekrojów pionowych atmosfery w postaci diagramów aerologicznych; analizę meteorologicznych zobrazowań radarowych oraz satelitarnych, w tym tworzenie animacji obrazujących ruch ech radarowych na zobrazowaniach radarowych oraz ewolucje systemów zachmurzenia na zobrazowaniach satelitarnych. Pracownia wyposażona jest również w przyrządy do cyfrowego przetwarzania i obrazowania grafik analogowych (digitalizer, tablet), rzutnik multimedialny, rzutnik do foliogramów, podświetlarkę do map, tablice poglądowe, schematy specjalistyczne. Lokalizacja pracowni: budynek 53 p.216.

zig_baza_lab5 zig_baza_lab4

Pracownia Systemów Pomiarowych w Meteorologii, w której realizowane są ćwiczenia i zajęcia laboratoryjne z przedmiotów: teledetekcyjne badanie atmosfery, meteorologia satelitarna, techniki pomiarów w meteorologii, meteorologia lotnicza, systemy informatyczne w meteorologii, meteorologiczne zabezpieczenie działań lotnictwa. Pracownia wyposażona jest w naziemną stację do bezpośredniego odbioru danych satelitarnych HRIT z satelity MSG-3, zestaw przyrządów do wykonywania bezpośrednich pomiarów elementów meteorologicznych realizowanych w specjalistycznym ogródku pomiarowym oraz automatyczny system pomiarów meteorologicznych MetNet. Do realizacji zajęć poligonowych wykorzystywany jest mobilny system pomiarowy AGAT-20 wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem MetNet.

zig_baza_lab3

Pracownia obejmuje dwa stanowiska badawcze. W skład stanowiska badawczego do odbioru i przetwarzania zdjęć satelitarnych wchodzi stacja odbioru i konwersji cyfrowych danych satelitarnych ze stacjonarnym systemem antenowym przeznaczonym do bezpośredniego odbioru danych z satelity MSG-3. Oprogramowanie stacji roboczej stanowiska badawczego zapewnia odbiór, rejestrację i podstawowe przetwarzanie danych satelitarnych z satelity MSG-3 oraz retransmitowanych przez MSG-3 danych z satelitów Meteosat7, GOES11, GOES13, MTSAT1R, MTSAT2 i GTS. Zdjęcia satelitarne odbierane w dwunastu zakresach spektralnych i przetwarzane do postaci obrazów różnicowych oraz kompozycji barwnych umożliwiają m.in. analizę struktur zachmurzenia, niestabilności atmosferycznych, temperatury górnych warstw rejestrowanych obiektów (zachmurzenia, wód, lądu), zawartości wody w środkowej i górnej części troposfery. Dane satelitarne gromadzone są w archiwum utworzonym na macierzach dyskowych, co umożliwia prowadzenie analiz dynamiki atmosfery w dłuższych okresach obserwacyjnych.

W skład stanowiska badawczego do wykonywania bezpośrednich pomiarów meteorologicznych wchodzi stacjonarny automatyczny system pomiarów meteorologicznych MetNet, mobilna stacja pomiarów meteorologicznych AGAT20, stanowisko do analogowych pomiarów meteorologicznych oraz stanowisko do wykonywania pomiarów gradientowych. W kilku miejscach i na różnych wysokościach wykonywane są pomiary temperatury i wilgotności względnej powietrza, ciśnienia atmosferycznego, prędkości i kierunku wiatru oraz wysokości opadów atmosferycznych. Rejestrowane dane pomiarowe wykorzystywane są głównie w ramach uczelnianego biura pogody do zabezpieczenia meteorologicznego realizowanego przez studentów specjalności meteorologia. Dane pomiarowe wykorzystywane są również przez studentów kierunku geodezja i kartografia na zajęciach z ćwiczeń terenowych. Lokalizacja pracowni: budynek 53 p. 212.

 

4. Zakład Teledetekcji, Fotogrametrii i Rozpoznania Obrazowego (ZTFR)

Podstrona w budowie...
Podstrona w budowie...

 

5. Instytut Geodezji

Magazyn sprzętu geodezyjnego wyposażony jest w niezbędne instrumenty oraz sprzęt do realizacji zadań dydaktycznych. Są to między innymi: tachimetry elektroniczne Topcon GTS-212, GTS-226, GTS-4,GTS-105N, GPT-3005, niwelatory elektroniczne kodowe Leica Sprinter 150M i 250M oraz Topcon DL-101C, teodolity Zeiss Theo 010, Theo 015, Theo 020; Niwelatory Topcon ATG-4, ATG-2; niwelarory Zeiss Ni 025, Koni 007, Pionownik PZL 100 . Lokalizacja magazynu: budynek 58 p.26.

  folder REGULAMIN POBIERANIA SPRZĘTU GEODEZYJNEGO

Warsztat naprawczy wyposażony w niezbędny sprzęt i elektronarzędzia przystosowany jest do przeprowadzania drobnych napraw i bieżącej konserwacji sprzętu dydaktycznego. Lokalizacja: budynek 58 p.27. Pracownicy inżynieryjno-techniczni: st.tech. Jan Jakubiak i tech. Tomasz Jundziłł