1. Baza techniczna - Katedra Budownictwa Ogólnego i Infrastruktury Wojskowej (KBI)

Dysponuje wyposażeniem laboratoryjnym pozwalającym prowadzić ćwiczenia laboratoryjne i prace badawcze na wysokim poziomie merytorycznym. Tematyka badawcza i laboratoryjna związana jest z identyfikacją i badaniami właściwości fizycznych kruszyw, projektowaniem betonu, oraz identyfikacją tworzyw sztucznych. Ponadto pracownia dysponuje aparaturą diagnostyczną dla potrzeb modelowania i analiz właściwości materiałów budowlanych.

W ramach umożliwienia w pracowni badań w zakresie właściwości cieplnych przegród budowlanych i środowiska wewnętrznego budynku wyposażono ją w rozbudowany miernik klimatu wewnętrznego. W przyszłości planowany jest zakup stanowiska do pomiaru współczynnika przenikania ciepła. Wyposażenie pracowni materiałów budowlanych obejmuje m.in.:

 1. Wilgotnościomierz do drewna - Przeznaczony jest do szybkiego, nieniszczącego bezinwazyjnego pomiaru wilgotności drewna (wszystkie rodzaje) i materiałów budowlanych (beton, cegła, tynk, jastrych, gips)
 2. Penetrometr do badania penetracji asfaltów - Badanie penetracji jest miara konsystencji asfaltów. Wartość ta stanowi podstawę do klasyfikacji asfaltów drogowych.
 3. Duktylometr - Badania ciągliwości asfaltu z pomiarem siły oraz do oznaczania nawrotu sprężystego i energii odkształcenia.
 4. Wiskozymetr wypływowy - Miernik lepkości kinematycznej. Pomiar polega na pomiarze czasu wypływu określonej objętości cieczy przez dyszę o ściśle określonej średnicy w określonej temperaturze.
 5. Aparat „pierścień i kula” - Służy do badania temperatury mięknienia asfaltów i produktów asfaltowych metodą „pierścień i kula”.
 6. Aparat Fraassa - Urządzenie służące do badania łamliwości asfaltu.
 7. Aparat Marcussona - Umożliwia oznaczenie temperatury zapłonu cieczy w tyglu otwartym.
 8. Aparat Vicata - Przeznaczony do określania początku i końca wiązania zaczynu cementowego oraz ilości wody wymaganej do uzyskania konsystencji normowej, zgodnie z normą PN-EN-196-3
 9. Termohigrometr

W zakresie fizyki budowli możliwe są badania mikroklimatu wewnętrznego pomieszczeń oraz diagnostyka ścian zewnętrznych pod kątem jakości cieplnej wykonania.

 1. Zintegrowany miernik klimatu - Mierzy jednocześnie cztery wielkości: wilgotność, temperaturę powietrza, temperaturę termometru kulistego oraz prędkość przepływu powietrza. Za pomocą tego miernika można określić normowe parametry komfortu wewnętrznego PMV i PPD.
 2. Kamera termowizyjna - Kamera termowizyjna znajdująca się na wyposażeniu pracowni pozwala na badanie umiejscowienia i intensywności mostków cieplnych w ścianach budynków. Zakres pomiarowy kamery wynosi od -20 do -100 oC. Czułość termiczna <0,07 oC przy 30oC, zakres widma podczerwieni od 7,5 mm do 14 mm.
 3. Automatyczne mierniki temperatury i wilgotności wyposażone w pamięć. Ich małe rozmiary umożliwiają umieszczenie w wybranym miejscu budynku i zbieranie serii pomiarów w czasie.

W planowaniu jest wyposażenie w aparaturę do badania parametrów cieplnych przegród budowlanych

 1. Miernik strumienia ciepła - Umożliwia badanie współczynnika przenikania ciepła przegród i przenikającego strumienia ciepła. Miernik strumienia ciepła wyposażony będzie w dwa czujniki strumienia ciepła. Na podstawie zmierzonych wartości strumienia oraz temperatury zewnętrznej i wewnętrznej możliwe jest obliczenie współczynnika przenikania ciepła przegrody.
Znajduje się w sali 104 w budynku 53. W pracowni znajdują się 23 stanowiska komputerowe dla studentów i jedno stanowisko prowadzącego zajęcia. Pracownia przynależy do Zakładu Budownictwa Ogólnego Instytutu Inżynierii Lądowej.

W pracowni prowadzone są zajęcia laboratoryjne m. in. z przedmiotów takich jak budownictwo podziemne, budownictwo prefabrykowane, budownictwo specjalne, fakultet, fizyka budowli, konstrukcje budowlane i inżynierskie, konstrukcje drewniane murowe i zespolone, metody komputerowe, metody numeryczne w budownictwie, metody obliczeniowe. W ramach prowadzonych zajęć studenci korzystają z oprogramowania inżynierskiego: pakiet programów ABC, RM-WIN, ROBOT, PAKIET SPECBUD, oprogramowania matematycznego: wxMAXIMA oraz oprogramowania fizyki budowli: ARCADIA THERMO.

Oprogramowanie ABC jest pakietem programów w którym znajdują się cztery moduły obliczeniowe, ABC RAMA służący do modelowania i wymiarowania ustrojów prętowych płaskich wykonanych z dowolnego materiału (tj. drewno, stal żalbet), ABC PŁYTA służący do wymiarowania płyt żelbetowych zarówno na normie PN-B jak również wg Eurokodu 2, ABC TARCZA służący do wymiarowania elementów tarczowych ( ścian o konstrukcji żelbetowej) i ABC OBIEKT służący do modelowania i wymiarowania konstrukcji jako całości, w module tym możliwe jest modelowanie zarówno elementów powłokowych jak i tarczowych współpracujących ze sobą.

Oprogramowanie ROBOT jest uniwersalnym i szybkim systemem obliczeniowym. Zawierającym wyjątkowo efektywne narzędzia siatkowania, możliwość wykorzystania analizy liniowej i nieliniowej oraz szeroka baza narodowych norm wymiarujących, pozwalają na uzyskanie rezultatów obliczeń w bardzo krótkim czasie. W programie wykonać można modele 2D i 3D konstrukcji prętowych (kraty, ramy, ruszty), powierzchniowych (płyty, ściany powłoki) i mieszanych.

Program RM – WIN przeznaczony jest do analizy statycznej i wytrzymałościowej płaskich konstrukcji prętowych o dowolnym ich schemacie statycznym. W skład programu wchodzą moduły obliczeniowe: Moduł RM-STAL-32 do wymiarowania elementów stalowych, Moduł RM-ZELB-32 do wymiarowania elementów żelbetowych, Moduł RM-SPOL-32 do wymiarowania połączeń elementów stalowych, Moduł RM-DREW-32 do wymiarowania elementów drewnianych.

Pakiet SPECBUD to grupa kilkudziesięciu programów przeznaczonych do projektowania elementów i ustrojów budowlanych. Programy SPECBUD są przydatne przede wszystkim w projektowaniu powszechnych obiektów budowlanych, ale mogą także służyć zaawansowanej analizie konstrukcji. Pakiet SPECBUD PN v.11 zawiera 25 programów przeznaczonych do projektowania elementów i ustrojów budowlanych wg norm PN-B. Natomiast Pakiet SPECBUD EN v.11 zawiera aktualnie 5 programów ujętych w trzech grupach: STATYKA EN, DREWNO EN i MURY EN.

Program wxMAXIMA umożliwia nam przeprowadzenie różnego rodzaj działań matematycznych, wśród najważniejszych można wymienić: szereg Taylora, przekształcenie Laplace'a, różniczkowanie i całkowanie symboliczne, upraszczanie wyrażeń algebraicznych, układy równań liniowych, wielomiany, macierze, wykresy 2D i 3D. Aplikacja oferuje konfigurowalną precyzję obliczeń i umożliwia wykonywanie obliczeń metodą różnic skończonych oraz metodą elementów skończonych w sposób analityczny.

ArCADia-TERMO to najpopularniejszy na polskim rynku program przeznaczony do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej wymaganych do otrzymania pozwolenia na użytkowanie, a także przy transakcjach najmu oraz sprzedaży budynków lub lokali oraz do obliczeń zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń. Można też wykonywać audyty energetyczne i remontowe głównie dla celów otrzymania premii modernizacyjnej lub remontowej. Dzięki prostej i intuicyjnej obsłudze, bogatej bazie podpowiedzi użytkownik programu w łatwy i szybki sposób opracowuje konieczne dokumenty zgodnie z wymogami prawnymi.

Na wyposażeniu pracowni znajduje się również ploter wielkoformatowy oraz projektor multimedialny, który umożliwia łatwy przekaz informacji przez osoby prowadzące zajęcia. Zainstalowane oprogramowanie umożliwia modelowanie i wymiarowanie różnego rodzaju konstrukcji. Sala laboratoryjna jest dostępna dla studentów w wyznaczonych terminach również poza zajęciami laboratoryjnymi pod opieką nauczyciela akademickiego odpowiedzialnego za dany przedmiot lub pod opieką kierownika pracowni.

Pracownia powstała w latach 1967-70 do realizacji pracy badawczej pod kryptonimem „Barbakan” obejmującej kompleksowo zagadnienia ochrony przed skutkami działania broni jądrowej. Znajduje się ona na terenie obiektu zwanego „mikropoligon fortyfikacyjno-minerski”.

Tematyka badawcza realizowana w pracowni związana jest z:

- badaniem propagacji fal naprężeń w gruntach,

- badaniem elementów konstrukcji ochronnych poddanych działaniu fal uderzeniowych, takich jak drzwi schronowe, zawory przeciwwybuchowe i inne,

- badaniem wpływu dynamiki obiektu na elementy, zespoły i urządzenia stanowiące wyposażenie budowli ochronnych.

Obciążenia dynamiczne, o regulowanych czasach oddziaływania, generowane są wybuchami mieszanin paliwowo-powietrznych, procesami spalania prochów o zmiennych parametrach uziarnienia oraz wybuchami ładunków konwencjonalnych.

Na wyposażeniu pracowni znajdują się między innymi: dwie komory wybuchowe typu RKP-2000, stanowisko do obserwacji procesu zginania belek żelbetowych, stanowisko do badania zaworów przeciwwybuchowych wraz z zaworem przeciwwybuchowym.

lab_budo_05
 lab_budo_08  lab_budo_01
Komory wybuchowe typu RKP-2000 Zawór przeciwwybuchowy przymocowany
do króćca komory
Stanowisko do obserwacji ciągłej
procesu zginania belek żelbetowych

W Pracowni realizowane są zajęcia laboratoryjne z przedmiotów Wytrzymałość Materiałów, Materiały Budowlane oraz badania w ramach prac dyplomowych, doktorskich i innych z zakresu wytrzymałości materiałów budowlanych.

Główne typy badań prowadzonych w pracowni:

- badania niszczące materiałów (betonu, stali, drewna, tworzyw sztucznych itp.),

- badania takich wielkości fizycznych jak wydłużenie, siła, odkształcenie, naprężenie w funkcji czasu,

- badania elementów konstrukcji poddanych rozciąganiu, ściskaniu i zginaniu zgodnie z obowiązującymi normami,

- badania stanu odkształceń i naprężeń, wyznaczenia stałych materiałowych z zastosowaniem techniki tensometrii rezystancyjnej lub ekstensometrów elektronicznych,

- badania przy obciążeniu dynamicznym, pulsacyjnym.

Wyposażenie laboratorium:

 • Maszyna wytrzymałościowa QC–TECH – maszyna o napędzie mechanicznym ze sterowaną prędkością przemieszczenia i maksymalnym obciążeniu 50 kN. Pozwala na badanie właściwości fizycznych stali, betonu, drewna, folii, gumy, plastiku, itp.
 lab_budo_06
 • Maszyna wytrzymałościowa ZDM - 10 - maszyna o napędzie mechanicznym ze sterowaną prędkością przemieszczenia i maksymalnym obciążeniu 100 kN. Przeznaczona do badań (rozciąganie, ściskanie, ścinanie, zginanie) materiałów takich jak drewno, tworzywa sztuczne, stal.
 lab_budo_09
 • Maszyna wytrzymałościowa ZD - 40 - maszyna o napędzie hydraulicznym ze sterowaną prędkością przemieszczenia lub prędkością narastania siły i maksymalnym obciążeniu 400 kN. Przeznaczona do badań (rozciąganie, ściskanie, zginanie) materiałów takich jak stal, beton, tworzywa sztuczne. Dodatkowo maszyna pozwala na przeprowadzanie badań dynamicznych i pulsacyjnych. Dołączone stanowisko komputerowej akwizycji wyników umożliwia automatyczny odczyt i analizę wartości sił, naprężeń, odkształceń w funkcji czasu. Stanowisko pozwala też na pomiar odkształceń próbek z zastosowaniem ekstensometrów firmy Epsilon.
 lab_budo_04
 • Prasa hydrauliczna WK–2 o maksymalnym obciążeniu 1500 kN – przeznaczona do badań próbek betonowych na ściskanie.
lab_budo_02
 • Sprzęt do pomiaru odkształceń – dokładna analiza deformacji próbek i wyznaczanie stałych materiałowych może być realizowane z wykorzystaniem zestawu elektronicznych ekstensometrów firmy Epsilon, tensometrii rezystancyjnej, przetworników przemieszczeń liniowych firmy Peltron.
lab_budo_03
 • Twardościomierz uniwersalny TH - 140 - wykorzystywany do określania twardości metali metodą dynamiczną.
 • Kamera Phantom Miro LC310 z wyposażeniem i oprogramowaniem TEMA Motion 2D służąca do rejestracji i analizy procesów szybkozmiennych.
lab_budo_07

 

2. Baza techniczna - Katedra Budownictwa Komunikacyjnego i Inżynierii Wojskowej (KKI)


Pracownia Diagnostyki Nawierzchni została uruchomiona w październiku 2011r. Przeznaczona jest do celów dydaktycznych, odbywają się w niej zajęcia dla studentów pierwszego jak i drugiego stopnia zarówno na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. W ramach zajęć studenci zostają zapoznani z podstawowymi badaniami stanu nawierzchni drogowych tj. równość poprzeczna, podłużna, współczynnik tarcia, pomiar tekstury, badanie przyczepności mieszanki mineralno asfaltowej. W dalszym cyklu nauki studenci zapoznają się z metodą projektowania i wytwarzania mieszanek mineralno asfaltowych oraz ich podstawowymi właściwościami mającymi wpływ na stan nawierzchni oraz okres ich eksploatacji. Pracownia Diagnostyki Nawierzchni umożliwia również zapoznanie studentów ze szczegółowymi badaniami asfaltów oraz kruszyw niezbędnych do poprawnego zaprojektowania składu mieszanki mineralno asfaltowej. Na studiach drugiego stopnia odbywają się zajęcia z badania trwałości i jakości mieszanek wytworzonych lub na podstawie próbek pobranych z odwiertów.

W Pracowni Diagnostyki Nawierzchni przygotowane są stanowiska do następujących badań:

 • Pomiar równości poprzecznej metodą łaty i klina
 • Pomiar współczynnika tarcia nawierzchni drogowych
 • Pomiar tekstury nawierzchni drogowych
 • Badanie MMA na odrywanie
 • Badanie odporności kruszyw drogowych na rozdrabnianie
 • Wytwarzanie mieszanek MCE
 • Badanie wytrzymałości mieszanek MCE
 • Badanie wodoprzepuszczalności asfaltu
 • Badanie przyczepności emulsji asfaltowych
 • Badanie penetracji igłą
 • Badanie temperatury mięknienia asfaltu
 • Oznaczenie gęstości objętościowej MMA
 • Oznaczenie zawartości asfaltu
 • Badanie przyczepności oznakowania poziomego
 • Badanie Marshalla
 • Badanie sztywności MMA
 • Badanie wiązania między warstwowego
 • Badanie wpływu ilości emulsji na związanie warstw

 

 Obraz_20  Obraz_21 Obraz_22 
Ubijak do przygotowywania
próbek Marshalla
Stanowisko do badania gęstości
objętościowej mieszanek mineralno asfaltowych

Stanowisko do badań wytrzymałościowych
mieszanek mineralno asfaltowych

     
 Obraz_23  Obraz_24  
Stanowisko do badania
wodoprzepuszczalności asfaltu porowatego
Urządzenie do badania współczynnika
tarcia nawierzchni drogowych
 

Pracownia Mechaniki Gruntów jest wraz ze stanowiskiem do badań właściwości dynamicznych materiałów budowlanych, w tym gruntów i zachowania modeli konstrukcji pod obciążeniem uderzeniowym (pręt Hopkinsona). W pracowni mechaniki gruntów możliwe są do realizacji następujące badania i oznaczenia:

- określanie rodzaju gruntów poprzez analizę sitową dla gruntów niespoistych oraz analizę areometryczną dla gruntów spoistych,

- określanie cech fizycznych gruntów, w tym badania makroskopowe, badanie granic konsystencji gruntów spoistych,

- wyznaczanie wskaźnika i stopnia zagęszczenia gruntów niespoistych,

- wyznaczanie cech mechanicznych gruntów, w tym badanie kąta tarcia wewnętrznego i kohezji w aparacie trójosiowego ściskania oraz w aparacie bezpośredniego ścinania, określenie edometrycznego modułu ściśliwości gruntów w edometrze,określenie wskaźnika filtracji gruntów, wyznaczenie wilgotności optymalnej, określenie wskaźnika nośności gruntu CBR,

- polowe badania geotechniczne, w tym określanie profilu geotechnicznego w otworach badawczych (wiercenia, odkrywki i wykopy badawcze), określanie stanu gruntów za pomocą sondowania sondą SL-10, badanie modułu odkształcalności podłoża gruntowego i nawierzchni aparatem VSS, badanie dynamicznego modułu podłoża gruntowego płytą dynamiczną SL-10.

 Obraz_14 Obraz_15 

Pracownia mieści się w sali 101/57. W pracowni znajduje się 17 stanowisk komputerowych wyposażonych w specjalistyczne oprogramowanie przeznaczone do prowadzenia zajęć w zakresie kosztorysowania (Norma Expert, Norma Pro Edu) i harmonogramowania (Microsoft Project 2010, Planista BD 2008), analizy ryzyka w przedsięwzięciach budowlanych oraz optymalizacji czasu i kosztów realizacji budowy (Microsoft Excel 2013 z dodatkiem solver). Pracownia dysponuje również autorskimi programami eksperckimi do diagnostyki nawierzchni kolejowych (SOKON, SOHRON, DIMO, UNIP). W pracowni prowadzone są laboratoria z przedmiotów: Organizacja produkcji budowlanej, Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi, Ekonomika budownictwa, Budowa i eksploatacja dróg kolejowych,  Budowa dróg kolejowych, Wspomaganie decyzji i bezpieczeństwo w drogach kolejowych.

 Obraz_16 Obraz_17

Treść opisu i charakterystyki pracowni w opracowaniu.

Pracownia Konstrukcji Nawierzchni działa w Katedrze Budownictwa Komunikacyjnego i Inżynierii Wojskowej. Pracownia powstała w wyniku realizacji projektu pt:”Wyposażenie stanowiska laboratoryjnego do wytwarzania polimeru siarkowego” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet I – Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu, Działanie 1.1 – Wzmocnienie sektora badawczo – rozwojowego. Pracownia przeznaczona jest do prowadzenia prac naukowo - badawczych. W pracowni konstrukcji nawierzchni przeprowadza się badania właściwości fizycznych materiałów przeznaczonych do nawierzchni drogowych oraz lotniskowych. Zakupiony sprzęt umożliwia przeprowadzenie badań wytrzymałościowych betonu cementowego i asfaltowego, wpływu niekorzystnych warunków klimatycznych na trwałość nawierzchni oraz utratę nośności w trakcie eksploatacji nawierzchni drogowej. Wyposażenie pracowni umożliwia prowadzenie badań doświadczalnych na odcinkach drogowych obciążonych ruchem samochodowym. Link do strony PKNWIG