dchaladyniakAbsolwent Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej, specjalność: meteorologia. Studia ukończone z wyróżnieniem (1993). 2002 r. – doktor nauk technicznych w dyscyplinie: geodezja i kartografia, specjalność: geoinformatyka, Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Inżynierii, Chemii i Fizyki Technicznej.

2003 r. – studia podyplomowe w zakresie telekomunikacji, informatyki i zarządzania, Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych. Zatrudniony w WAT od 1992 roku. Zainteresowania naukowe: pozyskiwanie i przetwarzanie danych teledetekcyjnych, obliczenia równoległe i klastry komputerowe, systemy i sieci teleinformatyczne, bezpieczeństwo informacji. Dr inż. Dariusz Chaładyniak jest autorem i współautorem ponad 50 publikacji w materiałach konferencyjnych krajowych i zagranicznych konferencji naukowych oraz referatów naukowych. Brał udział w kilku projektach badawczych, finansowanych ze środków KBN oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także z funduszy europejskich.