irewiakAbsolwent Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, specjalność fotogrametria (1992). Od 2004 roku doktor nauk technicznych w zakresie geodezji i kartografii (Instytut Geodezji i Kartografii), a od 2013 roku doktor habilitowany nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia (Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej). Zatrudniony na stanowisku profesora Wojskowej Akademii Technicznej od 2014 roku.

Zainteresowania naukowe: fotogrametria lotnicza i satelitarna, opracowania sytuacyjno-wysokościowe w technologii fotogrametrii cyfrowej średniego i niskiego pułapu, modelowanie przestrzenne, opracowania wieloczasowe z wykorzystaniem archiwalnych materiałów fotogrametrycznych, integracja metod fotogrametrycznych z metodami geodezji inżynieryjnej oraz urządzeniowo-rolnej, wykorzystanie fotogrametrii w środowiskach niezwiązanych z geodezją.

Dr hab. Ireneusz Ewiak jest autorem szeregu prac naukowych opublikowanych w recenzowanych czasopismach znajdujących się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i materiałach konferencyjnych o zasięgu krajowym i międzynarodowym bardzo dobrze rozpoznawalnych w środowisku fotogrametrycznym. Jest uczestnikiem ponad 30 konferencji naukowych krajowych i zagranicznych, na których prezentował wyniki swoich badań prowadzonych w ramach realizacji ponad 20 projektów badawczych, finansowanych z budżetu państwa oraz funduszy europejskich, w tym 5 w charakterze kierownika. Jest recenzentem wielu artykułów w czasopismach polskich i międzynarodowych, a także wniosków składanych w ramach konkursów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest również autorem szeregu dokumentacji prac badawczych oraz ekspertyz naukowo-technicznych, głównie ekspertyz sądowych. Brał udział w realizacji zadań badawczych 2 dużych naukowych programów europejskich, a także uczestniczył w pracach kilkunastu zespołów eksperckich, w jednym z nich powołanym przez Komisją Europejską w roli kluczowego eksperta. Jest doskonałym przykładem możliwości łączenia pracy naukowo-badawczej z działalnością wdrożeniową.

Brał udział w ponad 100 dużych projektach komercyjnych realizowanych dla podmiotów zagranicznych i krajowych, w tym 4 strategicznych. W kilku z nich realizowanych poza granicami kraju, jako kierownik. Za działalność naukowo-badawczą i wdrożeniową był 3 krotnie wyróżniony nagrodą państwową. Od 2011 roku jest sekretarzem naukowym Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk, a od 2014 roku członkiem komisji egzaminacyjnej ds. uprawnień zawodowych nadawanych przez Głównego Geodetę Kraju.