• baner01
  • baner02
  • baner03
  • baner04
  • baner05
  • baner06
  • baner07
  • baner08
  • baner09
  • baner10
  • baner11

anna kłosTytuł magistra inżyniera zdobyła w 2012 roku na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej. W 2016 roku zdobyła stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie naukowej Geodezja i Kartografia, a jej rozprawa doktorska pt. „Badanie wiarygodności prędkości stacji permanentnych w regionalnych sieciach GNSS w kontekście analiz geodynamicznych”, napisana pod kierunkiem promotora prof. dra hab. inż. Janusza Bogusza, została wyróżniona na wniosek powołanej Komisji Doktorskiej. W 2019 roku przyznano jej stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie naukowej Geodezja i Kartografia za osiągnięcie naukowe pt. „Analiza modelu funkcjonalnego geodezyjnych szeregów czasowych z uwzględnieniem procesów stochastycznych”.

Dr hab. inż. Anna Kłos jest specjalistką z zakresu analiz geodezyjnych szeregów czasowych. Jej prace publikowane są w wiodących w dyscyplinie naukowej Geodezja i Kartografia pismach, takich jak Journal of Geodesy czy GPS Solutions. Jest laureatką prestiżowego stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej za 2018 rok oraz kierowniczką projektu Narodowego Centrum Nauki SONATA-12. Jest autorką lub współautorką ponad 40 publikacji naukowych z zakresu geodezji podstawowej, fizycznej i układów odniesienia. Uczestniczyła w 6 stażach międzynarodowych, praktykując w wiodących ośrodkach zagranicznych (Uniwersytet w Bonn, Uniwersytet w Luksemburgu czy Królewskie Obserwatorium Belgii). Obecnie jest również członkiem Komitetu Edytorów czasopisma GPS Solutions.

Otrzymała 15 nagród za działalność naukową, w tym 6 stypendiów międzynarodowych przyznanych przez Europejską Unię Geofizyki czy Międzynarodową Asocjację Geodezji. Była wykonawcą w 18 projektach badawczych, w tym w projekcie finansowanym przez Unię Europejską i realizowanym przez konsorcjum European Cooperation in Science and Technology (COST). Jest członkinią 7 organizacji międzynarodowych. W styczniu 2019 roku uzyskała prestiżową pozycję Visiting Professorship w ramach Mercator Fellows misji GRACE Follow-On. Do osiągnięć naukowych Anny Kłos zaliczyć należy również przedstawienie ponad 100 prezentacji na konferencjach naukowych, głównie w języku angielskim.

Z tematyką pracy badawczej związana jest również jej działalność dydaktyczna na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji oraz Instytucie Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej, gdzie prowadzi zajęcia w ramach geodezji podstawowej oraz układów odniesienia w geodezji.

Back to top