• baner01
  • baner02
  • baner03
  • baner04
  • baner05
  • baner06
  • baner07
  • baner08
  • baner09
  • baner10
  • baner11

lkruszka1992 r. - Dr nauk technicznych w zakresie mechaniki, Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk (IPPT PAN). Zainteresowania naukowe: dynamiczne badania doświadczalne materiałów i elementów konstrukcyjnych, w tym modeli belek i płyt z wykorzystaniem techniki pręta Hopkinsona w różnych konfiguracjach eksperymentalnych. W okresach grudzień 2016 r. - marzec 2017 r. i listopad - grudzień 2018 r. przebywał w Fraunhofer Ernest Mach Institute (Niemcy) prowadząc badania gruntów budowlanych w trójosiowym stanie naprężenia na unikalnym stanowisku badawczym - pręcie Hopkinsona o dużej średnicy z wykorzystaniem specjalnie zaprojektowanego segmentowego pręta uderzeniowego, pod niemonotonicznym obciążeniem uderzeniowym na potrzeby wzmacniania podłoża gruntowego za pomocą mikrowybuchów w ramach prowadzonej współpracy naukowej w tym zakresie z Politechniką Gdańską i Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim.

Był kierownikiem dwóch projektów badawczych Komitetu Badań Naukowych (KBN) oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW), w tym habilitacyjnego. Kierował dwiema pracami badawczymi własnymi w WAT oraz dwoma projektami NATO. Był głównym wykonawcą i wykonawcą sześciu projektów badawczych KBN i MNiSW w WAT, WITU, SGGW i w IPPT PAN. Laureat w 2016 r. nagrody zespołowej I stopnia Ministra Obrony Narodowej w konkursie za najlepszą pracę naukową i wdrożenia z obszaru obronności.

Był stypendystą międzynarodowych programów TEMPUS na Uniwersytecie w Metz (Francja), ERASMUS i ERASMUS+ na Uniwersytetach w Lugano (Szwajcaria), w Bratysławie (Słowacja) i w Valenciennes (Francja) oraz profesorem wizytującym na uniwersytetach w Metz (Francja), Yamaguchi (Japonia) i w Tomsku (Rosja). Wygłaszał wykłady z zakresu dynamicznych badań eksperymentalnych materiałów konstrukcyjnych oraz elementów konstrukcji ochronnych na zaproszenie zagranicznych uniwersytetów: w Oksfordzie i w Cambridge (Anglia), w Niżnym Nowgorodzie (Rosja), w Charkowie (Ukraina), w Ningbo (Chiny), w Kongju (Korea Południowa) w Lugano (Szwajcaria), w Tomsku (Rosja) oraz na Politechnicznej Szkole Wojskowej w Algierze (Algieria). Prowadził zajęcia dydaktyczne na Politechnikach Warszawskiej i Poznańskiej. Jest wykładowcą na międzyuczelnianych studiach podyplomowych z zakresu inżynierii pożarowej budynków (Politechnika Poznańska i Szkoła Główna Służby Pożarniczej).

Przewodniczył komitetom organizacyjnym międzynarodowych konferencji w Polsce: International Symposium on Impact Engineering (ISIE2010) i Light-Weight Armour for Defence and Security Symposium (LWAG2014). Współprzewodniczący minisympozjum Dynamic Failure and Crashworthiness podczas siódmej międzynarodowej konferencji naukowej Mechanics and Materials in Design (M2D2017) w Portugalii. Członek komitetów naukowych i organizacyjnych wielu międzynarodowych konferencji naukowych.

Jako wybrany członek uczestniczy od kilku kadencji w pracach komitetu sterującego międzynarodowego stowarzyszenia naukowego DYMAT promującego dynamiczne badania materiałów konstrukcyjnych i jest oficjalnym członkiem – korespondentem tej organizacji w Polsce. Został wybrany jako associated member of American Society of Civil Engineers (ASCE). Był członkiem Sekcji Mechaniki Ciała Stałego Komitetu Mechaniki PAN, zaś od 2011 r. jest członkiem Sekcji Mechaniki Konstrukcji i Materiałów Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, a także Komitetu Nauki PZITB. Rzeczoznawca budowlany w zakresie wykonawstwa i projektowania obiektów budowlanych. Posiada licencję II stopnia pracownika zabezpieczeń technicznych obiektów budowlanych.

Jest biegłym sądowym z zakresu budownictwa i zabezpieczeń technicznych obiektów budowlanych oraz ekspertem budowlanym MNiSW. Członek rad wydawniczych dwóch międzynarodowych czasopism naukowych: International Journal of Protective Structures i Problems of Strength and Plasticity. Autor i współautor ponad 180 artykułów naukowych i rozdziałów w monografiach, współautor skryptu akademickiego WAT z zakresu własności statycznych i dynamicznych gruntów oraz książki dotyczącej umów budowlanych w zamówieniach publicznych wydanej przez Wolters Kluwer i współedytor tomu materiałów konferencyjnych ATC NATO z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej wydanej przez IOS Press.

 

Back to top