jbogusz2021Profesor nauk technicznych w dyscyplinie „geodezja i kartografia”. Ukończył jednolite studia magisterskie w 1995 roku na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej na specjalności geodezyjne pomiary podstawowe. Praca dyplomowa nt. "Wyznaczanie metodą GPS pozycji obiektów znajdujących się w ruchu" została napisana pod kierownictwem prof. Jerzego B. Rogowskiego (PW), rozprawa doktorska (2000, Politechnika Warszawska) nt. "Badanie wpływu atmosfery na wyniki obserwacji grawimetrycznych pływów ziemskich" pod kierunkiem prof. Tadeusza Chojnickiego (Centrum Badań Kosmicznych PAN).

Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał w 2012 roku na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim za cykl publikacji nt. "Zastosowanie krótko-czasowych rozwiązań GPS do badania rezydualnych zmian deformacyjnych o charakterze dynamicznym w częstotliwościach pływowych". Tytuł naukowy otrzymał z rąk prezydenta Andrzeja Dudy 7.12.2017 roku.
W latach 1995-2000 doktorant, a następnie w latach 2001-2009 pracownik naukowy Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Pełnił funkcję zastępcy Dyrektora Instytutu Geodezji Wyższej i Astronomii Geodezyjnej, początkowo ds. dydaktycznych, następnie ds. Obserwatorium w Józefosławiu. W latach 2009-2012 adiunkt, w latach 2013-2017 profesor nadzwyczajny, a od 2017 roku profesor zwyczajny na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej, obecnie zatrudniony na etacie profesora badawczo-dydaktycznego.

Specjalista w zakresie geodezji fizycznej i geodynamiki. W latach 1995-2009 odpowiedzialny za funkcjonowanie laboratorium pływowego w Astronomiczno-Geodezyjnym Obserwatorium w Józefosławiu. Laureat 2 nagród indywidualnych i 4 zespołowych Rektora Politechniki Warszawskiej, 3 nagród zespołowych Rektora Wojskowej Akademii Technicznej za osiągnięcia naukowe, prace naukowo-badawcze lub działalność organizacyjną, stypendium Rektora-Komendanta WAT za wyróżniający dorobek publikacyjny w roku 2018 oraz nagrody Rektora-Komendanta WAT za uzyskanie oceny wyróżniającej w ocenie okresowej nauczyciela akademickiego za lata 2015-2016 na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji.

Promotor w trzech przewodach doktorskich (wszystkie wyróżnione), opiekun ponad 30 magisterskich oraz ponad 20 inżynierskich prac dyplomowych. Recenzent w 1 postępowaniu o nadaniu tytułu naukowego, 3 przewodach habilitacyjnych i 4 przewodach doktorskich, w tym jednym zagranicznym.

Od samego początku swojej działalności naukowo-badawczej uczestniczy w tematycznych konferencjach związanych z dyscypliną „geodezja i kartografia” biorąc udział w ponad 70 zagranicznych i ponad 30 krajowych sympozjach naukowych. Tę część jego działalności podsumowuje ponad 170 prezentacji przedstawionych głównie w języku angielskim prezentacji na konferencjach międzynarodowych. Jego dorobek naukowy to 13 publikacji samodzielnych oraz ponad 140 we współautorstwie, ogromna większość w języku angielskim. Pełni również funkcję recenzenta w renomowanych czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports. Ponadto jest edytorem naukowym monografii nt. „Modelowanie numeryczne odkształceń litosfery z wykorzystaniem obserwacji GNSS”.

Kierował 7 projektami badawczymi, w 21 uczestniczył jako główny wykonawca lub wykonawca. Przewodniczący komitetów organizacyjnych 4 międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych, członek komitetu organizacyjnego lub naukowego 13 spotkań naukowych. Recenzent Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Latvian Council of Science.

Działalność na rzecz międzynarodowej i krajowej społeczności naukowej można zawrzeć w pełnieniu obowiązków:
• prezydenta komisji 3 „Earth Rotation and Geodynamics” Międzynarodowej Asocjacji Geodezji (IAG – International Association of Geodesy) w kadencji 2019-2023,
• członka panelu naukowego organizacji GGOS (Global Geodetic Observing System Science Panel),
• członka Komitetu Wykonawczego IAG (Executive Committee),
• członka-założyciela Międzynarodowego Serwisu ds. Geodynamiki i Pływów Ziemi IAG (IGETS – International Geodynamics and Earth Tides Service),
• członka Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2015-2019 oraz 2020-2024,
• przewodniczącego Sekcji “Geodezja i Geodynamika” Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2015-2019,
• członka Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej (od 2019 roku),
• członka Europejskiego Towarzystwa Geofizycznego (EGS – European Geophysical Society), poźniej Europejskiej Unii Nauk o Ziemi (EGU – European Geosciences Union) (od 1997 roku),
• członka Amerykańskiego Towarzystwa Geofizycznego (AGU - American Geophysical Union) (od 2012 roku),
• członka Komisji Konkursowej Konkursu na najlepsze prace dyplomowe inżynierskie i magisterskie organizowanego przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich pod patronatem Głównego Geodety Kraju w latach 2015-2019,
• koordynatora sieci naukowej „Krajowe Centrum Inżynierii Kosmicznej i Satelitarnej” – projektu uwzględnionego na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej (od 2013 roku),
• przewodniczącego Kolegium Redakcyjnego międzynarodowego wydawnictwa „Reports on Geodesy” (w latach 2008-2009),
• edytora tematycznego działu „Geodynamika” pisma „Geodesy and Cartography” wydawanego przez Polską Akademię Nauk (od 2014 roku),
• edytora tematycznego pisma „Acta Geodynamica et Geomaterialia” wydawanego przez Czeską Akademię Nauk (od 2017 roku),
• współedytora raportów narodowych na posiedzenie Międzynarodowej Unii Geodezji i Geofizyki (Polish National Report: 2011-2014, 2015-2019),
• Prodziekana ds. nauki i rozwoju Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT (od 2019 roku);
• zastępcy Przewodniczącego Rady Dyscypliny Naukowej „Inżynieria Lądowa i Transport” WAT (od 2019 roku);
• pełnomocnika Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT ds. oceny parametrycznej i jakości badań naukowych w kadencji 2016-2019,
• członka Rady Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT w kadencjach 2013-2016 i 2016-2019,
• członka Rady Dyscypliny Naukowej „Inżynieria Lądowa i Transport) WAT (od 2019 roku),
• członka Senatu Wojskowej Akademii Technicznej i przewodniczącego Senackiej Komisji ds. Rozwoju i Współpracy w kadencji 2016-2020.

W 2015 r. został odznaczony przez Ministra Obrony Narodowej brązowym medalem „Za zasługi dla obronności kraju”. W tym samym roku w uznaniu międzynarodowej działalności naukowo-organizacyjnej Międzynarodowa Asocjacja Geodezji uczyniła go swoim członkiem honorowym (IAG Fellow).

www.researcherid.com/rid/F-8636-2011
https://orcid.org/0000-0002-0424-7022
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7006818929
https://www.researchgate.net/profile/Janusz_Bogusz
http://nauka-polska.pl/#/profile/scientist?id=92537&_k=ozpsu6
https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/persons/1102346/Janusz_Bogusz