aklos2Tytuł magistra inżyniera zdobyła w 2012 roku na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej. W 2016 roku zdobyła stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie naukowej Geodezja i Kartografia, a jej rozprawa doktorska pt. „Badanie wiarygodności prędkości stacji permanentnych w regionalnych sieciach GNSS w kontekście analiz geodynamicznych”, napisana pod kierunkiem promotora prof. dra hab. inż. Janusza Bogusza, została wyróżniona na wniosek powołanej Komisji Doktorskiej. W 2019 roku przyznano jej stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie naukowej Geodezja i Kartografia za osiągnięcie naukowe pt. „Analiza modelu funkcjonalnego geodezyjnych szeregów czasowych z uwzględnieniem procesów stochastycznych”.

Dr hab. inż. Anna Kłos zajmuje się analizą geodezyjnych szeregów czasowych. Jest laureatką prestiżowego stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej za 2018 rok oraz kierowniczką projektu Narodowego Centrum Nauki SONATA-12. Jest autorką lub współautorką ponad 40 publikacji naukowych z zakresu geodezji podstawowej, fizycznej i układów odniesienia. Uczestniczyła w 9 stażach międzynarodowych, praktykując w wiodących ośrodkach zagranicznych (Uniwersytet w Bonn, Deutsche GeoForschungsZentrum GFZ, Uniwersytet w Luksemburgu czy Królewskie Obserwatorium Belgii). Obecnie jest edytorem w czasopismach Journal of Geodesy, GPS Solutions i GEM - International Journal on Geomathematics. Jest również zastępcą redaktora naczelnego w czasopiśmie Geodesy and Cartography.

Otrzymała 15 nagród za działalność naukową, w tym 6 stypendiów międzynarodowych przyznanych przez Europejską Unię Geofizyki czy Międzynarodową Asocjację Geodezji. Była wykonawcą w 18 projektach badawczych, w tym w projekcie finansowanym przez Unię Europejską i realizowanym przez konsorcjum European Cooperation in Science and Technology (COST). Jest członkinią 10 organizacji międzynarodowych. W styczniu 2019 roku uzyskała prestiżową pozycję Visiting Professor w ramach Mercator Fellows misji GRACE Follow-On na Uniwersytecie w Bonn. Do osiągnięć naukowych Anny Kłos zaliczyć należy również przedstawienie ponad 140 prezentacji na konferencjach naukowych, głównie w języku angielskim.

Z tematyką pracy badawczej związana jest również jej działalność dydaktyczna na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji oraz Instytucie Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej, gdzie prowadzi zajęcia w ramach geodezji podstawowej oraz układów odniesienia w geodezji.