• giswig_baner

Sample image

Nowy Budynek KRO

Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzone są w nowoczesnym budynku Katedry Rozpoznania Obrazowego, najmłodszej jednostki organizacyjnej Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT. Inwestycja powstała ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej, a jej budowa trwała dwa lata.

Praca końcowa

Praca końcowa

Słuchacze, w ramach studiów podyplomowych wykonują pracę końcową, w trakcie której doskonalą poznane umiejętności pod kierunkiem nauczycieli akademickich - ekspertów z dziedziny GIS, Teledetekcji i Fotogrametrii. Przykładowe tematy pracy końcowych znajdują się w zakładce  Pliki do Pobrania.

Sample image

Rekrutacja na studia

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa poprzez System Internetowej Rejestracji Kandydatów, w terminie do 30.09.2023 r. Liczba miejsc: 40. Informacje o wymaganych kwalifikacjach i płatnościach znajdują się w zakładce Studia. W razie pytań zapraszamy do kontaktu!

Sample image

Programy studiów

Zachęcamy do zapoznania się z  Programem Studiów. Nasze studia to 76 godzin wykładów i aż 128 godzin zajęć praktycznych z zakresu GIS, przetwarzania obrazów satelitarnych i z BSP, a także danych z naziemnego i lotniczego skanowania laserowego.

Wykład (6 godz.):
1. Podstawy formowania i pozyskiwania zobrazowań satelitarnych - 2 godz.
2. Opracowanie fotogrametryczne zobrazowań satelitarnych. Metody orientacji, generowania. Numerycznego Modelu Terenu ze stereogramu zdjęć satelitarnych oraz metodą interferometrii radarowej. Generowanie ortoobrazów - 4 godz.
Laboratorium (12 godz.):
1. Ocena dokładności opracowania fotogrametrycznego (orientacja, NMT, ortofotomapa) z obrazów satelitarnych stereo / 8 godz.
2. Opracowanie Numerycznego Modelu Terenu z obrazów radarowych metodą interferometrii radarowej / 4 godz

Wykład (8 godz.):
1. Wprowadzenie do relacyjnych baz danych/ 2 godz
2. Podstawy języka SQL / 2 godz
3. Wprowadzenie do przestrzennych baz danych / 2 godz
4. Przetwarzanie danych w systemach informacji przestrzennej. Prezentacja danych atrybutowych i przestrzennych w Internecie / 2 godz.
Laboratorium (14 godz.):
1. Podstawy języka SQL / 4 godz.
2. Przetwarzanie danych przestrzennych w bazie danych PostgreSQL / 4 godz.
3. Przetwarzanie danych przestrzennych w systemach informacji przestrzennej (na przykładzie GeoMedia) / 3 godz.
4. Przetwarzanie danych przestrzennych w systemach informacji przestrzennej (na przykładzie QGIS) / 3 godz.

Wykład (8 godz.):
1. Pojęcie kryzysu - podstawy prawne - 2 godz.
2. Zagrożenia powodujące zaistnienie sytuacji kryzysowych - 2 godz.
3. System reagowania kryzysowego. - 2 godz.
4. Wsparcie geoinformatyczne w procesie monitorowania środowiska bezpieczeństwa w trakcie operacji reagowania kryzysowego - 2 godz.
Laboratorium (10 godz.):
1. Praktyczne zastosowanie ArcGIS w zarządzaniu kryzysowym - 10 godz.

Wykład (8 godz.):
1. Infrastruktury danych przestrzennych - 1 godz.
2. Normalizacja w dziedzinie informacji geograficznej (normy ISO, CEN, PN) - 1 godz.
3. Ontologie - 1 godz.
4. Web mapping i modelowanie przestrzenne - 1 godz.
5. Sieci semantyczne - 1 godz.
6. Rozszerzona rzeczywistość - 1 godz.
7. BIM i GIS - 1 godz.
8. Sztuczna inteligencja - 1 godz.
Laboratorium (12 godz.):
1. Podstawy pracy z oprogramowaniem ArcGIS; Wyszukiwanie obiektów spełniających określone
warunki dotyczące lokalizacji lub wartości atrybutów - 4 godz.
2. Przykładowe analizy przestrzenne wspomagające ocenę atrakcyjności inwestycyjnej obszaru,
dostępności komunikacyjnej oraz dostępności czasowej - 8 godz.

Wykład (8 godz.):
1. Podstawy teledetekcji / 1 godz.
2. Terenowa zdolność rozdzielcza / 1 godz.
3. Interpretacja zobrazowań /2 godz.
4. Teledetekcja obszarów miejskich i wiejskich /1 godz.
5. Teledetekcyjne badanie wody /1 godz.
6. Teledetekcja gleb / 1 godz.
7. Teledetekcyjne badanie roślinności / 1 godz
Laboratorium (14 godz.):
1. Analizy terenu, detekcja zmian / 6 godz.
2. Pozyskiwanie spektralnych charakterystyk odbicia z danych hiperspektralnych / 4 godz.
3. Analizy roślinności z wykorzystaniem wskaźników wegetacyjnych / 4 godz.

Wykład (8 godz.):
1. Dane statystyczne obrazów monochromatycznych i wielospektralnych. Operacje na histogramie. Metody korekcji i wzmocnienia obrazu cyfrowego. Binaryzacja i pseudokolorowanie obrazu cyfrowego / 2 godz.
2. Konwolucja dwóch funkcji dyskretnych. Rodzaje filtrów stosowanych w cyfrowym przetwarzaniu obrazu. Złożone techniki filtracji obrazów / 2 godz.
3. Charakterystyka obrazów radarowych. Eliminacja szumów i filtracja obrazów radarowych / 2 godz.
4. Integracja danych teledetekcyjnych o różnych rozdzielczościach. Metody wyostrzania obrazów satelitarnych / 2 godz.
Laboratorium (14 godz.):
1. Zaawansowane techniki analiz danych statystycznych obrazu monochromatycznego. Analiza operacji wykonywanych na histogramie / 2 godz.
2. Integracja satelitarnych danych teledetekcyjnych o różnych rozdzielczościach. Metody wyostrzania obrazów satelitarnych / 4 godz
3. Zastosowanie różnych rodzajów filtrów wykorzystywanych w przetwarzaniu obrazów. Złożone techniki filtracji obrazów / 4 godz.
4. Filtracja obrazów radarowych / 4 godz.

Wykład (8 godz.):
1. Zaawansowane metody modelowania danych geoprzestrzennych - 2 godz.
2. Analizy skupień i rozkładów przestrzennych - 2 godz.
3. Modelowanie rozmieszczenia ludności - 2 godz.
4. Grupowanie i klasyfikacja danych wektorowych - 2 godz.
Laboratorium (14 godz.):
1. Klasyfikacja jako narzędzie do tworzenia mapy pokrycia terenu - 4h
2. Wyznaczanie stref lądowań dla śmigłowców - 4h
3. Wirtualny rekonesans terenu - 6h

Wykład (6 godz.):
1. Podstawy budowy skanera, zasada działania, wykorzystanie / 1 godz.
2. Zasady pomiaru NSL / 1 godz.
3. Pozyskanie danych z wykorzystaniem naziemnego skanera laserowego / 1 godz.
4. Orientacja chmur punktów, metody oraz dokładności / 2 godz.
5. Modelowanie danych NSL / 1 godz.
Laboratorium (14 godz.):
1. Opracowanie danych naziemnego skaningu laserowego – orientacja danych / 8 godz.
2. Opracowanie danych naziemnego skaningu laserowego – modelowanie danych / 6 godz.

Wykład (6 godz.):
1. Teledetekcyjne badanie roślinności. Indeksy wegetacyjne / 2 godz.
2. Wyróżnianie obiektów sztucznych z tła naturalnego / 1 godz.
3. Teledetekcyjne badanie wody / 1 godz.
4. System reagowania kryzysowego. / 1godz.
5. Wsparcie geoinformatyczne w procesie monitorowania środowiska bezpieczeństwa w trakcie
operacji reagowania kryzysowego / 1 godz
Laboratorium (14 godz.):
1. Wykorzystanie danych hiperspektralnych w monitoringu środowiska / 4 godz.
2. Wykorzystanie wysokorozdzielczych danych obrazowych do analizy zmian obszaru zurbanizowanego / 4 godz.
3. Synergia danych optycznych i radarowych w badaniach środowiska - analiza wilgotności gleb, analiza obszarów powodziowych / 6 godz.

Wykład (4 godz.):
1. Systemy bezzałogowe - charakterystyka - 1 godz.
2. Pozyskiwanie danych fotogrametrycznych za pomocą platform BSP / 1 godz.
3. Podstawy prawne wykonywania nalotów - 1 godz.
4. Planowanie misji, pozyskania i zasady opracowania danych z BSP / 1 godz.
Laboratorium (10 godz.):
1. Opracowanie bloku obrazów pozyskanych z platformy BSP / 8 godz.
2. Analiza dokładności produktów fotogrametrycznych opracowanych na podstawie danych pozyskanych z niskiego pułapu / 2 godz.

Wykład (4 godz.):
1. Struktura systemu obronnego RP - 1 godz.
2. Klasyfikacja zadań obronnych ze względu na rodzaj i etap realizacji - 1 godz.
3. Zagrożenia systemu obronnego państwa - 1 godz.
4. Wykorzystanie geodanych w systemach obronnych RP - 1 godz.

Wykład (2 godz.):
Rola zajęć seminaryjnych i promotora w tworzeniu pracy. Precyzowanie obszaru zainteresowań dyplomantów. Sposoby zbierania materiałów źródłowych. Układ pracy dyplomowej. Konstrukcja poszczególnych rozdziałów i ich rola w całości pracy. Znaczenie analizy i syntezy w postępowaniu badawczym. Rola wnioskowania w pracy badawczej. Wymogi edytorskie – układ tekstu na stronie, typografia tekstu, pisownia nazw obcych i skrótów, składnia i ortografia. Dyskusja nad metodyką postępowania w przygotowaniu pracy. Podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego - 2 godz.

Siatka godzin

Blok Godziny
1-2 08.00 - 09.35
3-4 09.50 - 11.25
5-6 11.40 - 13.15
7-8 13.30 - 15.05
9-10 15.45 - 17.20
11-12 17.35 - 19.10
13-14 19.25 - 21.00

Ważne telefony

Sekretariat:
tel./fax 261-83-90-21
 
Kierownik studiów:
tel. (+48) 601-284-280