<< powrót do Instytutu <<

  Dane adresowe:
Wojskowa Akademia Techniczna Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
Zakład Teledetekcji, Fotogrametrii i Rozpoznania Obrazowego (ZTFR)
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2; 00-908 Warszawa (budynek 58 pok. 21)
tel. (+48) 261-83-90-21
Kierownik Zakładu
dr inż. Piotr Walczykowski, prof. WAT

Nauczyciele akademiccy:

 1. dr inż. Piotr Walczykowski, prof. WAT - kierownik
 2. płk prof. dr hab. inż. Michał Kędzierski
 3. ppor. mgr inż. Marcin Walkowiak
 4. prof. dr hab. inż. Romuald Kaczyński
 5. dr hab. inż. Ireneusz Ewiak, prof. WAT
 6. dr hab. inż. Anna Fryśkowska, prof. WAT
 7. dr hab. inż. Damian Wierzbicki, prof. WAT
 8. dr inż. Mariusz Jachoł
 9. dr inż. Agata Orych
 10. dr inż. Paulina Deliś
 11. dr inż. Aleksandra Sekrecka
 12. mgr inż. Klaudia Onyszko
 13. mgr inż. Agnieszka Jenerowicz
 14. Ppor. mgr inż. Kinga Reda - doktorant

Dane kontaktowe w/w osób w dziale - PRACOWNICY


W zakres prac naukowo-badawczych Zakładu wchodzą następujące zagadnienia :

 • wykonywanie modeli 3D obiektów architektonicznych i inżynieryjnych, modeli miast itp.
 • przetwarzanie danych z Lotniczego Skaningu Laserowego - opracowywanie Numerycznych Modeli Pokrycia Terenu oraz Numerycznych Modeli Terenu
 • przetwarzanie danych z Naziemnego Skaningu Laserowego: rejestracja danych, wykonywanie pomiarów, przekroi, modelowania rzeźby terenu, opracowywanie trójwymiarowych modeli obiektów (architektonicznych – budowle zabytkowe, kościoły, rzeźby etc. oraz inżynieryjnych takich jak: drogi, mosty, tunele, wiadukty, itp.)
 • analiza ruchu obiektu (oraz jego śledzenie) na podstawie danych z UAV
 • „chwilowe” modele 3D oraz wysokorozdzielcze ortofotomapy z niskiego pułapu
 • zaawansowane analizy z wykorzystaniem metod cyfrowego przetwarzania obrazów oraz specjalistycznych systemów informatycznych;
 • wykorzystanie algorytmów uczenia maszynowego wspomagających i przyspieszających procesy detekcji
 • rozpoznawanie obiektów na obrazach
 • wyróżnianie obiektów maskowanych z tła
 • automatyczna detekcja zmian
 • integracja danych mikrofalowych i optycznych na potrzeby rozpoznania obrazowego
 • przygotowanie danych teledetekcyjnych do analiz rozpoznawczych
 • ocena jakości radiometrycznej, geometrycznej oraz spektralnej danych obrazowych

Projekty realizowane w latach 2010 - 2020

 • Grant badawczy MON: GB/1/2018/205/2018/DA ,Ministerstwo Obrony Narodowej pt.: „Korekcja radiometryczna zdjęć pozyskanych z niskiego pułapu”. Okres realizacji 2018-2022. 
 • PBS3/B9/39/2015 pt. „Opracowanie technologii precyzyjnego pomiaru stanu pierwotnego granic katastralnych z wykorzystaniem archiwalnych zdjęć lotniczych oraz metod fotogrametrii cyfrowej”
 • DNiSW/U/2/BN/2.6/2013/625, Badanie możliwości wykorzystania optycznych sensorów obrazujących znajdujących się na wyposażeniu SZ RP do realizacji misji rozpoznawczych, w tym zabezpieczających proces targetingu
 • PBS1/B9/8/2012, NCBiR „IRAMSWATER – Innowacyjny system teledetekcyjnego monitoringu zanieczyszczeń rzek, wód stref przybrzeżnych i na obszarach powodziowych”. Okres realizacji 2013–2015

Zakład Teledetekcji, Fotogrametrii i Rozpoznania Obrazowego posiada bardzo dobrze wyposażone pracownie oraz stanowiska do pozyskiwania i przetwarzania informacji obrazowej i danych przestrzennych. Pozyskane dane przetwarzane są w wysoce specjalistycznych Systemach Informacji Przestrzennej. Wyniki tych opracowań mogą być wykorzystane w zakresie rozpoznania wojskowego i szeroko rozumianej geoinformatyki.

 • Bezzałogowe statki latające

Na wyposażeniu Zakładu znajduje się szereg Bezzałogowych Statków Latających, które wykorzystywane są jako nośniki sensorów teledetekcyjnych, w tym:

 • 3 BSP wykonane w konwencji stałego płata nośnego
 • 2 BSP wykonane w konwencji wirującego płata nośnego
 • platforma pionowego startu i lądowania WINGTRA
 • bezzałogowy samolot z silnikiem spalinowym
 • Stanowisko Naziemnego Skaningu Laserowego

Zbudowane jest na bazie nowoczesnych skanerów: impulsowego Leica P40 oraz fazowego Faro Focus 3D. W skład wyposażenia wchodzą również komputery sterujące pracą skanerów oraz specjalistyczne oprogramowanie do przetwarzania danych: Leica Cyclone, Faro Scene, Cloud Compare, Autodesk REVIT

 • Stanowisko do kalibracji skanerów laserowych

Stanowisko do wyznaczania dokładności geometrycznej i parametru intensywności odbicia promienia lasera składające się z szeregu testów (3D, barwnych, skalnych, materiałowych)

 • Stanowisko do pozyskiwania wielospektralnych danych obrazowych

Wyposażone w sensory służące do pozyskiwania obrazów w różnych zakresach widma elektromagnetycznego od UV do IR. Zobrazowania pozyskiwane są techniką fotograficzną oraz video. Pozyskiwane dane obrazowe rejestrowane są na profesjonalnych rejestratorach cyfrowych jak również w wysokowydajnej macierzy dyskowej. Do przetwarzania zobrazowań został stworzony system informatyczny. Stanowisko jest mobilne - istnieje możliwość jego montażu na śmigłowcu (samolocie) i prowadzenia badań w locie.

 • Stanowisko do pozyskiwania danych spektroradiometrycznych

Stanowisko pozyskiwania i przetwarzania widmowych charakterystyk odbicia zbudowanego w oparciu o spektroradiometry ASD FieldSpec OS oraz ASD Fieldspec4 Wide-Res oraz oświetlenie (ASD Illuminator Lamps). Pozwala ono na pomiar widmowych charakterystyk spektralnych w zakresie od 350 do 2500 nm. Wyniki pomiarów są zapisywane na komputerowych nośnikach danych.

 • Stanowisko do pozyskiwania danych termowizyjnych

W skład wyposażenia wchodzą profesjonalne kamery termalne FLIR oraz specjalistyczne oprogramowanie.

 • Stanowisko do pozyskiwania hiperspektralnych danych obrazowych

Stanowisko pozyskiwania i przetwarzania hiperspektralnych danych obrazowych zbudowane w oparciu o kamery MicroHyperspec A-series VNIR oraz X-series NIR firmy Headwall. Stanowisko umożliwia pozyskiwanie oraz analizę danych obrazowych w zakresie od 380 nm do 1700 nm. Wyniki pomiarów są zapisywane na komputerowych nośnikach danych.

 • Stanowisko do pozyskiwania wielospektralnych danych obrazowych

Wyposażone w sensory służące do pozyskiwania obrazów w różnych zakresach widma elektromagnetycznego od UV do IR. Zobrazowania pozyskiwane są techniką fotograficzną oraz video. Pozyskiwane dane obrazowe rejestrowane są na profesjonalnych rejestratorach cyfrowych jak również w wysokowydajnej macierzy dyskowej. Do przetwarzania zobrazowań został stworzony system informatyczny. Stanowisko jest mobilne - istnieje możliwość jego montażu na śmigłowcu (samolocie) i prowadzenia badań w locie.

Ponadto, Zakład Teledetekcji, Fotogrametrii i Rozpoznania Obrazowego dysponuje nowoczesnymi stanowiskami komputerowymi dedykowanymi do przetwarzania i analizy danych pozyskanych z sensorów teledetekcyjnych.

Wykorzystywane oprogramowanie:

 • ENVI
 • ESRI Arc GIS
 • ERDAS Imagine
 • Inpho
 • Trimble eCognition
 • SocetSet
 • Imatest Master
 • ESA SNAP
 • Matlab·
 • Leica Cyclone
 • Faro Scene
 • Trimble Business Center: Photogrammetry, ·
 • UASMaster
 • Pixel Wrench
 • Pix4D
 • Cloud Compare
 • Autodesk REVIT

Zakład Teledetekcji, Fotogrametrii i Rozpoznania Obrazowego zapewnia realizację kształcenia studentów wojskowych kierunku Geodezja i Kartografia na specjalności Rozpoznanie Obrazowe. Prowadzi studia podyplomowe "GIS, Fotogrametria i Teledetekcja w Gospodarce Narodowej, Obronie Kraju i Ochronie środowiska" oraz kursy specjalistyczne z zakresu analizy i interpretacji danych z rozpoznania obrazowego. Pracownicy Zakładu Teledetekcji i Fotogrametrii prowadzą również zajęcia na studiach I i II stopnia kierunku Inżynieria Geoprzestrzenna.

Udział w realizacji międzynarodowego Traktatu "Open Skies”

Traktat „Open Skies” jest jednym z międzynarodowych porozumień leżących u podstaw poprawy bezpieczeństwa narodowego państw. Jego funkcjonowanie w głównej mierze polega na możliwości wykonywania określonej liczby lotów obserwacyjnych nad terytorium innych sygnatariuszy Traktatu i pozyskiwaniu własnych wiarygodnych danych obrazowych. Dane uzyskane podczas tych lotów służą interesom polityki bezpieczeństwa państw.

Pracownicy Zakłady Teledetekcji, Fotogrametrii i Rozpoznania Obrazowego od wielu lat biorą czynny udział we wszystkich aspektach Traktatu Open Skies.

Zespół bierze aktywny udział w misjach obserwacyjnych pasywnych, czyli lotach innych sygnatariuszy nad terytorium Polski, jak również w aktywnych lotach obserwacyjnych nad terytorium Rosji, Białorusi oraz Ukrainy. Przedstawiciele Zakładu reprezentują również Polskę na spotkaniach kilku eksperckich grup roboczych odbywających się kilka razy w roku w siedzibie OBWE w Wiedniu:  grupa robocza do spraw sensorów (IWGS), do spraw zasad i procedur (IWGRp) oraz do spraw certyfikacji (IWGC).

Zespół wykonał serię obszernych badań, których wyniki zostały jednogłośnie zaakceptowane i przyjęte do realizacji przez państwa członkowskie Traktatu. Wyniki tych prac wykorzystywane są zarówno podczas międzynarodowych certyfikacji nowych sensorów jak i podczas rutynowych misji obserwacyjnych. Prace badawcze, a w szczególności autorskie oprogramowania do planowania i śledzenia misji, prowadzenia badań sensytometrycznych oraz do archiwizacji pozyskanych zobrazowań znacząco wpłynęły na prace sygnatariuszy Traktatu.

Wiedza merytoryczna i zaangażowanie Zespołu w prace na rzecz Traktatu stawia Polskę jako jedno z czołowych Państw tego porozumienia zarówno w kwestiach naukowych, jak i w aspekcie jego realizacji. Od 2013 przedstawiciel Zakładu Teledetekcji, Fotogrametrii i Rozpoznania Obrazowego prowadzi serię wykładów na corocznym kursie "Open Skies Orientation Course" w renomowanej szkole NATO w Oberammergau w Niemczech.