Na podstawie: Zarządzenia Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 63/RKR/2020 z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uczelni oraz przedsięwzięć mających na celu zapobieganie i monitorowanie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 oraz „Wytycznych w zakresie przestrzegania działań profilaktycznych w warunkach stanu epidemii COVID-19” wydane przez Kanclerza WAT  wprowadzam w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 w Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji poniższe zasady organizacji zajęć na wszystkich kierunkach studiów, studiach podyplomowych i kursach.

1. W trybie zdalnym należy prowadzić zajęcia w formie:
a) wykładów;
b) ćwiczeń rachunkowych;
c) seminariów.

2. W trybie stacjonarnym (w salach dydaktycznych lub w terenie) należy realizować zaplanowane ćwiczenia laboratoryjne.

3. W trybie mieszanym (hybrydowym) należy prowadzić zajęcia projektowe, które znajdują się w planach studiów. W tym przypadku pierwsze oraz ostatnie zajęcia prowadzone są w salach dydaktycznych a pozostałe zajęcia w trybie zdalnym.

4. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się realizowanie:
a) ćwiczeń laboratoryjnych w trybie mieszanym lub zdalnym;
b) zajęć projektowych w trybie zdalnym.

5. Nauczyciel akademicki zamierzający realizować ćwiczenia laboratoryjne w trybie mieszanym lub zdanym oraz zajęcia z projektu tylko w trybie zdalnym ma obowiązek powiadomić o tym studentów na początku semestru (pierwsze zajęcia dydaktyczne), bądź co najmniej na 5 dni przed planowanymi zajęciami, za pośrednictwem USOS-web lub starosty grupy.

6. Wszystkie formy zajęć na kursach prowadzonych na zlecenie MON należy zrealizować tylko w trybie stacjonarnym.

7. Do kontaktów ze studentami i przeprowadzenia zajęć w trybie zdalnym rekomenduje się wykorzystanie programów:
a) Microsoft Teams https://teams.microsoft.com 
b) Moodle (e-learning) WAT https://e-learning.wat.edu.pl 
c) poczta elektroniczna WAT https://mail.wat.edu.pl 

8. Zajęcia w trybie zdalnym należy prowadzić tylko w terminach zaplanowanych w semestralnym rozkładzie zajęć. Zmiana terminu zajęć możliwa jest po uzgodnieniu z pro-dziekanem ds. kształcenia.

9. O planowanych zajęciach w trybie zdalnym nauczyciel akademicki każdorazowo powiadamia pocztą elektroniczną grupy studenckie (przynajmniej na 2 dni przed planowym terminem zajęć) poprzez wysyłanie zaproszeń na imienne konta studentów zarejestrowane w domenie wat.edu.pl. Student zobowiązany jest do bieżącego sprawdzania i korzystania z poczty uczelnianej.

10. Nauczyciel akademicki, jeżeli planowana forma realizacji zajęć tego wymaga, opracowane materiały dydaktyczne przesyła studentom najpóźniej na 2 dni przed zaplanowanymi zajęciami.

11. Jeśli wybrana platforma nauczania zdalnego nie umożliwia prowadzenia automatycznej kontroli obecności studentów, to nauczyciel akademicki bezpośrednio po rozpoczęciu zajęć obowiązkowych zwraca się do studentów o potwierdzenie ich obecności poprzez wpisanie swojego imienia i nazwiska na czacie/konwersacji.

12. Zaleca się nauczycielom akademickim prowadzenie ewidencji obecności studentów także na zajęciach fakultatywnych, co umożliwi ocenę aktywności studentów oraz ewentualne wprowadzenie korekt w treści kolejnych zajęć.

13. W celu odciążenia sieci internetowej i uzyskania płynnego przekazu audio/wideo zaleca się, aby studenci w czasie zajęć mieli wyłączone kamery i mikrofony. Student może je włączyć jedynie w razie potrzeby kontaktu z nauczycielem.
14. Do obowiązków nauczyciela akademickiego należy także:
a) poinformowanie studentów, że zajęcia będą nagrywane przez nauczyciela (jeśli zachodzi taka potrzeba);
b) wyrażenie lub nie wyrażenie zgody na nagrywanie zajęć przez studentów;
c) przypomnienie studentom o konieczności zachowania zasad ochrony praw autorskich w odniesieniu do udostępnionych materiałów dydaktycznych.

14. Konsultacje prowadzone przez nauczycieli dla studentów należy realizować w trybie stacjonarnym w zaplanowanych terminach przy zachowaniu następujących zasad:
a) konsultacje w wymiarze 2 godzin lekcyjnych dla studentów studiów stacjonarnych powinny odbywać się raz w tygodniu po godz. 15.00;
b) konsultacje w wymiarze 2 godzin lekcyjnych dla studentów studiów niestacjonarnych powinny odbywać się co najmniej raz w miesiącu w dniach, w których zaplanowane są zajęcia.

15. Student zamierzający uczestniczyć w konsultacjach, najpóźniej na 2 dni przed ich terminem, zobowiązany jest do przesłania nauczycielowi informacji o proponowanym trybie uczestnictwa w konsultacjach (stacjonarnie lub zdalnie).

16. Zajęcia prowadzone w trybie zdalnym podlegają hospitacji przez upoważnione osoby. Nauczyciel akademicki każdorazowo przed zaplanowanymi zajęciami do listy osób zaproszonych dołącza konto pocztowe Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

17. Szczegółowe informacje dotyczące trybu oraz miejsca odbywania się zajęć student po-winien weryfikować na podstawie aktualnego rozkładu zajęć.

18. Zaliczenia i egzaminy będą prowadzone w trybie mieszanym (hybrydowym), w zależności od trybu realizacji poszczególnych zajęć w trakcie semestru. O planowanym trybie zaliczenia nauczyciel prowadzący zajęcia zobowiązany jest poinformować studentów na początku semestru (pierwsze zajęcia dydaktyczne).

19. Zasady i tryb prowadzenia zajęć w kolejnych miesiącach semestru mogą ulec zmianie w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej. Wprowadzane zmiany będą podawane w postaci komunikatów na stronach internetowych uczelni (www.wat.edu.pl) i wydziału (www.wig.wat.edu.pl).

Wymagania sanitarnohigieniczne obowiązujące podczas zajęć prowadzonych w trybie stacjonarnym

1. W zajęciach stacjonarnych może uczestniczyć wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Nie mogą w nich uczestniczyć studenci i nauczyciele, którzy są chorzy, przebywają w domu z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych, albo sami są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

2. Na terenie całego budynku, w którym odbywają się zajęcia obowiązuje zasada zakrywania ust i nosa.

3. Studenci oczekujący na wejście do sali dydaktycznej powinni zachować dystans nie mniejszy niż 2 m, a także mieć osłonięte usta i nos.

4. Sale dydaktyczne otwiera i zamyka prowadzący zajęcia lub osoba z obsługi technicznej, zgodnie z informacją umieszczoną przed wejściem do sali.

5. Student na zajęcia przynosi własne przybory do pisania i notatnik oraz w uzasadnionym przypadku własny komputer. Nie należy pożyczać lub przekazywać przedmiotów po-między uczestnikami zajęć.

6. Na salę dydaktyczną mogą wejść wyłącznie osoby z osłoną na usta i nos (maseczka jednorazowa lub wielokrotnego użytku, przyłbica w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką).

7. Przed wejściem na salę dydaktyczną nauczyciele i studenci zobowiązani są do zdezynfekowania rąk lub założenia rękawiczek jednorazowych.

8. W salach dydaktycznych nie powinny przebywać osoby postronne, tzn. osoby inne niż prowadzący, studenci, podchorążowie, osoby kontrolujące zajęcia lub pracownicy techniczni.

9. Na sali dydaktycznej student zajmuje tylko oznaczone miejsce. Jeśli z jakiegoś powodu wystąpi konieczność zmiany miejsca należy przestrzegać bezwzględnie 2 metrowego odstępu od innych osób.

10. W sytuacji kiedy na sali dydaktycznej zachowany jest dystans przestrzenny, wynoszący co najmniej 1,5 m od innych osób, prowadzący zajęcia może zezwolić uczestnikom zajęć na zdjęcie osłon nosa i ust.

11. W przypadku niemożności zachowania na sali dydaktycznej dystansu przestrzennego od innych osób, a także w czasie przerwy, pobierania sprzętu itp. studenci i nauczyciele akademiccy zobowiązani są do zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki oraz używania rękawiczek jednorazowych.

12. Przed rozpoczęciem zajęć prowadzący przedstawia uczestnikom zalecenia sanitarno-higieniczne oraz przepisy BHP obowiązujące w sali dydaktycznej.

13. Sprzęt będący na wyposażeniu sali dydaktycznej należy regularnie dezynfekować, w szczególności przed rozpoczęciem zajęć. Dezynfekcję przydzielonego sprzętu wyko-nuje student wykorzystując dostępne środki. Nadzór nad dezynfekcją sprzętu sprawuje osoba prowadząca zajęcia. Za dostarczenie środków dezynfekcyjnych odpowiedzialny jest kierownik administracyjny wydziału.

14. Sale dydaktyczne powinny być regularnie wietrzone, co najmniej raz na godzinę, oraz obowiązkowo po każdej grupie szkoleniowej.


DZIEKAN
płk prof. dr hab. inż. Michał KĘDZIERSKI

Back to top