Wytyczne dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji w sprawie przeprowadzenia egzaminów dyplomowych w formie stacjonarnej w dniach od 03.06.2020 r. do 10.06.2020 r.

Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni wojskowych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej z powodu zapobiegania zakażeniu wirusem SARS-CoV-2.
2. Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego Wojska Polskiego z dnia 13 maja 2020 r. w spra-wie określenia minimalnych wymagań sanitarnohigienicznych jakie powinny zostać spełnione przez jednostki szkolnictwa wojskowego prowadzące szkolenia w formie stacjonarnej lub zdal-no-stacjonarnej w warunkach stanu epidemii.
3. Zarządzenie Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 43/RKR/2020 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Uczelni oraz przedsięwzięć mających na celu zapobiegania i monitorowanie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.


Terminarz
1. Egzaminy dyplomowe zostaną przeprowadzone w dniach:
- dla studentów, którzy otrzymali zgodę na przesunięcie terminu złożenia pracy od 03.06.2020 r. do 10.06.2020 r.;
- dla studentów, którzy otrzymali zgodę na dokończenie studiów od 08.06.2020 r. do 10.06.2020 r. Na wniosek studenta możliwe będzie przystąpienie do egzaminu dyplomowego od 03.06.2020 r.
2. Termin złożenia zakończonych i wydrukowanych prac dyplomowych w instytutach określą dyrektorzy instytutów.
3. Termin złożenia w dziekanacie zakończonej pracy dyplomowej (egzemplarz wydrukowany i oprawiony) wraz z opinią promotora, recenzją i raportem z JSA:
- studenci, którzy otrzymali zgodę na przesunięcie terminu złożenia pracy do 29.05.2020 r.
- studenci, którzy otrzymali zgodę na dokończenie studiów do 04.06.2020 r.
Podstawowe zasady organizacji i przebiegu egzaminów dyplomowych
1. W terminie do 29.05.2020 r. przewodniczący komisji egzaminacyjnych dla poszczególnych kierunków studiów przedstawią dziekanowi harmonogramy przeprowadzenia egzaminów.
2. W terminie do 01.06.2020 r. kierownik administracyjny wraz z osobami wyznaczonymi przez dyrektorów instytutów przygotuje sale egzaminacyjne, które spełniać będą wymagania sanitarno-higieniczne w warunkach stanu epidemii.
3. Na czas prowadzenia egzaminów kierownik administracyjny wyznaczy salę przeznaczoną do odizolowania osób w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
4. Kierownik administracyjny przygotuje niezbędne środki ochrony osobistej oraz płyny dezynfekujące dla osób wyznaczonych przez dyrektorów instytutów do prowadzenia dezynfekcji na salach egzaminacyjnych.
5. W terminie do 01.06.2020 r. sekretarze podkomisji przekażą studentom drogą elektroniczną informacje dotyczące wymagań sanitarnohigienicznych obowiązujących studentów podczas egzaminu dyplomowego. Do dokumentacji z przeprowadzonego egzaminu dyplomowego sekretarze dołączą potwierdzenia studentów o zapoznaniu się z przesłaną informacją.
6. Podczas egzaminu osoby wchodzące w skład podkomisji powinny mieć zakryte usta i nos.
7. Salę egzaminacyjną należy wietrzyć nie rzadziej niż co godzinę, w tym każdorazowo przed i po egzaminie.
8. Każdorazowo po zakończeniu egzaminu studenta miejsce siedzące i powierzchnie dotykowe należy dezynfekować. Nadzór nad dezynfekcją miejsc pełni sekretarz podkomisji.
9. Za przestrzeganie wymagań sanitarnohigienicznych podczas egzaminów odpowiada przewodniczący podkomisji.
10. Po zakończeniu części egzaminacyjnej, student otrzymuje od sekretarza formularz ankiety absolwenta, którą należy wypełnić poza salą egzaminacyjną w czasie oczekiwania na ogłoszenie wyniku egzaminu. Wypełnioną ankietę student pozostawia w wyznaczonym miejscu w sali egzaminacyjnej.
Wymagania sanitarnohigieniczne obowiązujące studentów podczas egzaminu dyplomowego
1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Nie mogą w nim uczestniczyć studenci i nauczyciele, którzy są chorzy, przebywają w domu z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych, albo sami są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
2. Student stawia się na egzamin w wyznaczonym terminie. Zabronione jest gromadzenie się studentów przed i po egzaminie.
3. Na terenie całego budynku, w którym odbywają się egzaminy obowiązuje zasada zakrywania ust i nosa.
4. Student na egzamin przynosi własne przybory do pisania i notatnik oraz w uzasadnionym przypadku własny komputer.
5. Student w uzgodnieniu z sekretarzem komisji przesyła drogą elektroniczną przygotowaną prezentację. Podczas egzaminu komputer z zainstalowaną prezentacją obsługuje sekretarz komisji. Student będzie mógł korzystać tylko z tzw. prezentera.
6. Na egzamin nie wolno przynosić zbędnych rzeczy, w tym telefonów komórkowych.
7. Na salę egzaminacyjną mogą wejść wyłącznie osoby z osłoną na usta i nos (maseczka jednorazowa lub wielokrotnego użytku, przyłbica w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką).
8. Przed wejściem na salę egzaminacyjną student zobowiązany jest zdezynfekować ręce lub założyć rękawiczki jednorazowe.
9. Na sali egzaminacyjnej student zajmuje wyznaczone miejsce. Jeśli z jakiegoś powodu wystąpi konieczność zmiany miejsca należy przestrzegać bezwzględnie 2 metrowego odstępu od innych osób.
10. Na wniosek studenta przewodniczący podkomisji może zezwolić na zdjęcie maseczki na czas jego wypowiedzi.
11. Na egzamin student może przynieść własną butelkę z napojem.

Cały tekst dokumentu w pliku   pdf TUTAJ (237 KB) .

Dziekan
płk prof. dr hab. inż. Michał Kędzierski

Back to top