Wymagania sanitarnohigieniczne obowiązujące w procesie dydaktycznym w Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji w semestrze letnim 2019/2020

Podstawa prawna:

 • Zarządzenie Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 43/RKR/2020 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Uczelni oraz przedsięwzięć mających na celu zapobiegania i monitorowanie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.
 • Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego Wojska Polskiego z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie określenia minimalnych wymagań sanitarnohigienicznych jakie powinny zostać spełnione przez jednostki szkolnictwa wojskowego prowadzące szkolenia w formie stacjonarnej lub zdalno-stacjonarnej w warunkach stanu epidemii.
 • Wytyczne Kanclerza WAT z dnia 25 maja 2020 r. w zakresie przestrzegania działań profilaktycznych w warunkach stanu epidemii COVID-19.

Ogólne zasady bezpieczeństwa obowiązujące w czasie epidemii

 • W zajęciach, egzaminach i zajęciach terenowych prowadzonych w formie stacjonarnej może uczestniczyć wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Nie mogą w nim uczestniczyć studenci i nauczyciele, którzy są chorzy, przebywają w domu z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych, albo sami są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 • Wejście na teren Akademii odbywa się:
 • wyznaczonymi wejściami do strefy obszaru chronionego wraz z obowiązkowym badaniem temperatury ciała;
 • bezpośrednio do budynków i obiektów zlokalizowanych na terenie otwartym WAT, bez obowiązku badania temperatury ciała.
 • Obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego dotyczy osób przebywających:
 • na drogach, placach na terenie zewnętrznym WAT - dotyczy wszystkich, a w strefie obszaru chronionego wszystkich z wyjątkiem osób wykonujących zadania służbowe;
 • w Bibliotece Głównej WAT;
 • wewnątrz budynków administracyjnych i dydaktycznych;
 • przez osoby wykonujące czynności zawodowe, służbowe, w kontaktach ze studentami, interesantami i innymi osobami spoza najbliższego grona współpracowników oraz przez osoby wykonujące bezpośrednio obsługę interesantów i klientów;
 • w miejscach oznakowanych w sposób wskazujących na takie wymagania.
 • Obowiązek, o którym mowa w pkt 3, nie dotyczy osób, które ze względu na stan zdrowia nie mogą zakrywać ust i nosa.
 • Przemieszczanie pieszo osób powinno odbywać się w odległości nie mniejszej niż 2 m od siebie z wyłączeniem osób wspólnie zamieszkujących lub pracujących.
 • W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osób biorących udział w zajęciach należy bezzwłocznie odizolować je w wyznaczonej sali, do której klucz znajduje się w recepcji w budynku nr 58. O zaistniałej sytuacji należy powiadomić właściwe służby medyczne.

Zasady bezpieczeństwa podczas zajęć, zaliczeń i egzaminów
prowadzonych w salach dydaktycznych

 • Sale dydaktyczne powinny być regularnie wietrzone, w tym każdorazowo przed zajęciami oraz nie rzadziej niż co godzinę w trakcie zajęć.
 • Czekając na wejście do sali na zajęcia studenci powinni zachować odstęp minimum 2 m oraz mieć osłonięte usta i nos.
 • Przed wejściem na salę dydaktyczną student zobowiązany jest zdezynfekować ręce lub założyć rękawiczki jednorazowe.
 • W pomieszczeniu, w którym odbywają się zajęcia nie powinny przebywać osoby postronne, tzn. inne niż studenci i pracownicy.
 • Student na zajęcia lub egzamin przynosi własne przybory do pisania i notatnik oraz w uzasadnionych przypadkach własny komputer.
 • Na zajęcia lub egzamin student może przynieść własną butelkę z napojem.
 • Na zajęcia studentom nie wolno przynosić zbędnych rzeczy, w tym telefonów komórkowych.
 • Każda osoba korzysta z własnych, o ile to możliwe, przyborów niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zajęć. Konieczna jest dezynfekcja przedmiotów używanych wspólnie, jeżeli nie są to materiały jednorazowe. Nie można pożyczać przedmiotów innych uczestników zajęć.
 • W zajęciach lub egzaminie mogą uczestniczyć studenci w liczbie nie większej niż ustalona dla danej sali liczba miejsc zapewniających bezpieczeństwo.
 • W sali dydaktycznej studenci mogą zajmować tylko wyznaczone i oznakowane miejsca.
 • Jeśli wystąpi konieczność zmiany miejsca należy przestrzegać bezwzględnie 2 metrowego odstępu od innych osób.
 • W trakcie zajęć studenci i nauczyciele zobowiązani są do osłaniania ust i nosa (maseczka jednorazowa lub wielokrotnego użytku, przyłbica w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką).
 • Miejsca siedzące i powierzchnie dotykowe należy dezynfekować przed i po każdych zajęciach.
 • Przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel przedstawia uczestnikom szczegółowe wymogi sanitarnohigieniczne obowiązujące w czasie zajęć.
 • Nauczyciel prowadzący zajęcia lub egzamin zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji osób w nich uczestniczących. Lista obecności studentów musi zawierać termin zajęć, numer sali, nazwę przedmiotu i nazwisko nauczyciela. Po zakończeniu zajęć listę osób należy złożyć w recepcji w budynku nr 58.

Dodatkowe zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas egzaminu dyplomowego

 • Student stawia się na egzamin w wyznaczonym terminie. Zabronione jest gromadzenie się studentów przed i po egzaminie.
 • Student w uzgodnieniu z sekretarzem komisji przesyła drogą elektroniczną przygotowaną prezentację. Podczas egzaminu komputer z zainstalowaną prezentacją obsługuje sekretarz komisji. Student będzie mógł korzystać tylko z tzw. prezentera.
 • Na wniosek studenta przewodniczący podkomisji egzaminu dyplomowego może zezwolić na zdjęcie maseczki na czas jego wypowiedzi.

Zasady bezpieczeństwa podczas zajęć prowadzonych w terenie

 • Przed rozpoczęciem zajęć terenowych nauczyciel przedstawia studentom obowiązujące zasady BHP oraz warunki bezpieczeństwa w czasie epidemii.
 • Studenci zobowiązani są do podpisania oświadczenia potwierdzającego zapoznanie się z zasadami BHP oraz warunkami bezpieczeństwa (załącznik 1). Podpisane oświadczenie stanowi jednocześnie potwierdzenie obecności na zajęciach. Nauczyciel wypełnione oświadczenia składa w recepcji w budynku nr 58.
 • Podczas zajęć studentów i nauczycieli obowiązuje dezynfekcja rąk, używanie środków ochrony osobistej (maseczki, przyłbice i rękawiczki jednorazowe) oraz okularów ochronnych do zabezpieczenia oczu.
 • W magazynie podczas pobierania i zdawania sprzętu pomiarowego i geodezyjnego może przebywać tylko jedna osoba oddelegowana z grupy pomiarowej.
 • Studenci w czasie trwania zajęć terenowych zobowiązani są do zachowania odległości nie mniejszej niż 2 m od siebie.
 • Po zakończonych zajęciach sprzęt pomiarowy i geodezyjny każdorazowo musi być poddany dezynfekcji.

Cały tekst dokumentu w pliku   pdf TUTAJ (255 KB) .

Dziekan

płk prof. dr hab. inż. Michał Kędzierski

Back to top