<< powrót do Instytutu <<

  Dane adresowe:
Wojskowa Akademia Techniczna Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
Zakład Teledetekcji, Fotogrametrii i Rozpoznania Obrazowego (ZTFR)
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2; 00-908 Warszawa (budynek 58 pok. 21)
tel. (+48) 261-83-90-21
Kierownik Zakładu
dr inż. Piotr Walczykowski, prof. WAT

Nauczyciele akademiccy:

 1. dr inż. Piotr Walczykowski, prof. WAT - kierownik
 2. płk prof. dr hab. inż. Michał Kędzierski
 3. ppor. mgr inż. Marcin Walkowiak
 4. prof. dr hab. inż. Romuald Kaczyński
 5. dr hab. inż. Ireneusz Ewiak, prof. WAT
 6. dr hab. inż. Anna Fryśkowska, prof. WAT
 7. dr hab. inż. Damian Wierzbicki, prof. WAT
 8. dr inż. Mariusz Jachoł
 9. dr inż. Agata Orych
 10. dr inż. Paulina Deliś
 11. dr inż. Aleksandra Sekrecka
 12. mgr inż. Klaudia Onyszko
 13. mgr inż. Agnieszka Jenerowicz
 14. Ppor. mgr inż. Kinga Reda - doktorant

Dane kontaktowe w/w osób w dziale - PRACOWNICY


Ogólna charakterystyka

Prace badawcze wykonują dwa zespoły: fotogrametrii i teledetekcji, posiadające dobrze wyposażone pracownie oraz stanowiska do pozyskiwania i przetwarzania informacji obrazowej a także danych przestrzennych. Zakład dysponuje możliwościami przetwarzania współczesnych wysokorozdzielczych danych obrazowych z satelitów wojskowych i komercyjnych oraz wykorzystania tych danych w wysoce specjalistycznych Systemach Informacji Przestrzennej. Wyniki tych opracowań mogą być wykorzystane w zakresie rozpoznania wojskowego i szeroko rozumianej geoinformatyki.

Prace naukowo-badawcze dotyczą:
• Systemu rozpoznania optoelektronicznego - wyróżniania obiektów maskowanych z tła
• Analiz terenu z wykorzystaniem zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz NMT
• Inwentaryzacji architektonicznej metodami fotogrametrii naziemnej bliskiego zasięgu
• Fotogrametrycznych opracowań zobrazowań lotniczych i satelitarnych

Opis prowadzonych prac badawczych

Zespół fotogrametrii zajmuje się prowadzeniem prac badawczych w zakresie szeroko rozumianej fotogrametrii, w tym:

- cyfrowego przetwarzania i analiz obrazów fotogrametrycznych - przeprowadzanie filtracji, klasyfikacji oraz analiz topograficznych itp. zobrazowań lotniczych i satelitarnych.

Rys. 1 Przetworzone zobrazowania satelitarne pozyskane z satelity WorldView-2

- opracowywania Numerycznych Modeli Terenu oraz ortofotomap cyfrowych na podstawie zobrazowań lotniczych i satelitarnych.

Rys. 2 Widok perspektywiczny terenu

- wykonywania modeli 3D obiektów architektonicznych i inżynieryjnych, modeli miast itp.

Rys. 3 Model 3D Kościoła w Żukowie

- przetwarzania danych z Lotniczego Skaningu Laserowego i systemów radarowych - opracowywanie Numerycznych Modeli Pokrycia Terenu oraz Numerycznych Modeli Terenu

- przetwarzania danych z Naziemnego Skaningu Laserowego: rejestracji danych, wykonywania pomiarów, przekroi, modelowania rzeźby terenu, opracowywania trójwymiarowych modeli obiektów (architektonicznych – budowle zabytkowe, kościoły, rzeźby etc. oraz inżynieryjnych takich jak: drogi, mosty, tunele, wiadukty, itp.)

Rys. 4 Pomnik F. Chopina w Warszawie – chmura punktów

Rys. 5 Kościół w Żukowie – chmura punktów

Rys. 6 Wnętrze Kościoła w Żukowie

Rys. 7 Most Świętokrzyski

- przeprowadzania badań dotyczących Naziemnego Skaningu Laserowego - testy związane z badaniem intensywności odbicia wiązki z NSL

- w przyszłości - wykorzystania NSL do badania przemieszczeń i odkształceń budowli inżynieryjnych.

- fotogrametrycznych opracowań danych z wykorzystaniem techniki wideo

Rys. 8 Fragment elewacji kościoła św. Anny opracowany na podstawie danych pozyskanych techniką wideo

Opracowanie metodyki wykonania ortofoto z wykorzystaniem naziemnej kamery z obiektywem typu "rybie oko" - prace badawcze wykonano według autorskiej koncepcji płka dra hab. inż. Michała Kędzierskiego.

Rys. 9 Generowanie ortofoto z wykorzystaniem obiektywu typu "rybie oko"

Wyróżnianie obiektów maskowanych z tła

W Zakładzie Teledetekcji i Fotogrametrii opracowano ponadto metodykę wyróżniania obiektów maskowanych na podstawie charakterystyk spektralnych pozyskanych metodami teledetekcyjnymi. Do realizacji tego zadania pozyskano w laboratoriach zakładu zobrazowania wielo- i hiperspektralne i następnie, na ich podstawie, wyznaczono widmowe współczynniki odbicia. Poprawnie uzyskane charakterystyki spektralne musiano poddać weryfikacji i analizie. Analiza porównawcza otrzymanych charakterystyk z charakterystykami wybranych elementów terenowych umożliwiła dobór odpowiednich zakresów spektralnych, w których będzie największy kontrast pomiędzy pokryciem kamuflażowym, a tłem.

Rys. 10 Stanowisko pozyskiwania spektralnych charakterystyk odbiciowych w warunkach laboratoryjnych

Rys. 11 Scena przedstawiająca 8 mundurów ustawionych w dwóch warunkach oświetleniowych.
Obrazy w barwach naturalnych: R - kanał 31 (720nm), G - kanał 15 (560nm), B - kanał 3 (440nm)

Prowadzenie prac badawczych z zakresu rozpoznania obrazowego

Wojskowe rozpoznanie obrazowe to całokształt przedsięwzięć mających na celu pozyskanie i zarejestrowanie dużej ilości informacji o przeciwniku i terenie w postaci zobrazowań o ściśle określonych współrzędnych, których jakość i trwałość umożliwia ich przetwarzanie, interpretację, dystrybucję i archiwizację.

Rys. 12 Detekcja zmian – kompozycja zobrazowań z satelity Formosat-2 – widoczne są zmiany pomiędzy 8-12 czerwca 2005

Ważniejsze prace badawcze

Udział w realizacji międzynarodowego Traktatu "Open Skies”

Traktat „Open Skies” jest jednym z międzynarodowych porozumień leżących u podstaw poprawy bezpieczeństwa narodowego państw. Jego funkcjonowanie w głównej mierze polega na przyjmowaniu pewnej liczby lotów obserwacyjnych innych państw nad własnym terytorium oraz wykonywaniu pewnej liczby lotów nad obszarami innych państw. Dane uzyskane podczas tych lotów służą interesom polityki bezpieczeństwa państw.

Współpraca międzynarodowa

Pracownicy Zakładu byli autorami procedur, metod oraz aplikacji komputerowych służących m. in. do:

- planowania misji rozpoznawczych OS

- badań sensytometrycznych i obróbki fotochemicznej materiałów światłoczułych

- wyznaczania terenowej zdolności rozdzielczej sensorów fotograficznych i termalnych

- wyznaczania parametrów lotu i pracy skanerów termalnych

- archiwizacji danych obrazowych i nawigacyjnych z misji OS

Rys. 13 Cel kalibracyjny do wyznaczania terenowej zdolności rozdzielczej

Zakład Teledetekcji i Fotogrametrii dysponuje nowoczesną bazą sprzętową w skład której wchodzi:

a) Stanowisko Naziemnego Skaningu Laserowego

Stanowisko Naziemnego Skaningu Laserowego zbudowane na bazie skanera Leica ScanStation2 oraz jednego z najnowocześniejszych na świecie – fazowego skanera laserowego Faro Focus 3D. W skład wyposażenia laboratorium wchodzi naziemny skaner impulsowy, naziemny skaner fazowy, komputery sterujące pracą skanerów (wraz z profesjonalnym oprogramowaniem do pozyskania danych - Cyclone 5.8 oraz FARO Scene 5.1) a także zestawy tarcz celowniczych HDS i 2 komplety kul typu survpoint. Skaner Leica ScanStation 2 jest jednym z najwydajniejszych w swojej klasie impulsowym naziemnym skanerem laserowym, umożliwiającym pozyskanie danych przestrzennych w bardzo krótkim czasie (do 50 000 punktów na sekundę) z bardzo wysoką dokładnością.

 

Rys. 1 Skaner Leica ScanStation 2

Skaner Faro Focus 3D jest jednym z najnowocześniejszych na świecie naziemnym fazowym skanerem laserowym. Instrument może pozyskać do 976 000 pkt/sekundę z 2 milimetrową dokładnością. Specjalistyczne oprogramowanie (Faro Scene) pozwala przetwarzać dane składające się z setek milionów punktów. Skanery waży jedynie 5 kg i może pracować na zasilaniu bateryjnym aż do 5 godzin.

Rys. 2 Skaner Faro Focus 3D

Stanowisko Lotniczego Skaningu Laserowego zbudowane jest na bazie specjalistycznego oprogramowania Terrasolid do przetwarzania danych pozyskanych z lotniczych skanerów laserowych (5 stanowisk).

Rys. 3 Chmura punktów z lotniczego skaningu laserowego

Stanowisko Naziemnego Skaningu Laserowego dalekiego zasięgu zbudowane jest na bazie oprogramowania opensource’owego oraz opracowanego przez zespół ZTiF, a także wypożyczanego skanera dalekiego zasięgu ILRIS-3D charakteryzującego się możliwością pozyskania danych na odległościach do 1800 metrów.

Rys. 4 Skanowanie obserwatorium meteorologicznego na Kasprowym Wierchu skanerem dalekiego zasięgu ILRIS 3D

Stanowisko fotogrametrii bliskiego zasięgu służące do pozyskiwania zdjęć wykorzystywanych do generowania ortoobrazów i teksturowania modeli pozyskanych przy użyciu technologii skaningu laserowego. W skład niego wchodzą dwie wysokorozdzielcze kamery cyfrowe oraz zestaw obiektywów o ogniskowej od 10,5 mm do 300 mm, oraz 18 stanowisk z oprogramowaniem ImageMaster służących do przeprowadzania terratriangulacji, generowania modeli 3D oraz ortorektyfikacji ze zdjęć naziemnych.

Stanowisko do bezwzględnego wyznaczenia orientacji przestrzennej składające się z dwóch odbiorników GPS Leica 1200 oraz oprogramowania Leica Geomatic Office ver. 5.0 do opracowania wyników pomiarów.

Stanowisko do pomiaru osnowy fotogrametrycznej na obiektach w skład którego wchodzi bezlustrowy tachimetr Topcon GPT 3005, oraz oprogramowanie do przetwarzania uzyskanych danych pomiarowych.

Stanowisko do kalibracji skanerów laserowych składające się z szeregu testów (3D, barwnych, skalnych, materiałowych) do wyznaczania dokładności geometrycznej i parametru intensywności odbicia promienia lasera.

 

Rys. 5 Testy skalne i barwne do wyznaczania parametru intensywności odbicia promienia lasera

b) Stanowisko do pozyskiwania wielospektralnych danych obrazowych

Stanowisko wyposażone jest w sensory służące do pozyskiwania obrazów w różnych zakresach widma elektromagnetycznego od UV do IR. Zobrazowania pozyskiwane są techniką fotograficzną oraz video. Pozyskiwane dane obrazowe rejestrowane są na profesjonalnych rejestratorach analogowych lub cyfrowych jak również w wysokowydajnej macierzy dyskowej. Do przetwarzania zobrazowań został stworzony system informatyczny. Stanowisko jest mobilne - istnieje możliwość jego montażu na śmigłowcu (samolocie)
i prowadzenia badań w locie.

Rys. 6 Zestawy do pozyskiwania zobrazowań wielospektralnych 5-cio kanałowy i 4-ro kanałowy.
 

Rys. 7 Kamera wielospektralna TetraCAM MiniMCA dedykowana zastosowaniom BSL.

c) Stanowisko do pozyskiwania danych spektroradiometrycznych

Stanowisko pozyskiwania i przetwarzania widmowych charakterystyk odbiciowych zbudowanego w oparciu o spektroradiometry ASD FieldSpec OS oraz ASD Fieldspec4 Wide-Res oraz oświetlenie (ASD Illuminator Lamps) . Pozwala ono na pomiar widmowych charakterystyk spektralnych w zakresie od 350 do 2500 nm. Wyniki pomiarów są zapisywane na komputerowych nośnikach danych.

Rys. 7 Spektroradiometr Fieldspec4 Wide-Res

Rys. 8 Cyfrowy model stanowiska pomiarowego

Szczegółowe informację o stanowisku można znaleźć pod tym adresem: http://iramswater.wig.wat.edu.pl/

d) Stanowisko do pozyskiwania hiperspektralnych danych obrazowych

Stanowisko pozyskiwania i przetwarzania hiperspektralnych danych obrazowych zbudowanego w oparciu o kamery MicroHyperspec A-series VNIR oraz X-series NIR firmy Headwall. Stanowisko umożliwia pozyskiwanie oraz analizę danych obrazowych w zakresie od 380 nm do 1700 nm. Wyniki pomiarów są zapisywane na komputerowych nośnikach danych.

Rys. 9 SKamera MicroHyperspec X-series NIR firmy Headwall
 

e) Stanowiska do przetwarzania oraz analiz danych teledetekcyjnych

Zakład Teledetekcji i Fotogrametrii dysponuje nowoczesnymi stanowiskami komputerowymi dedykowanymi do przetwarzania i analizy danych pozyskanych z sensorów teledetekcyjnych. Wykorzystuje się m.in oprogramowanie:

· ENVI 5.2
· ESRI Arc GIS 10.2
· ERDAS Imagine 2011
· Inpho 6.0
· Trimble eCognition
· DDPS
· Imatest 3.10. Master
· ESA NEST, ESA Beam,
· MatLab
· Leica Cyclone 6.0
· Topcon Image Master
· Trimble Business Center: Photogrammetry
· Opticks
· UASMaster 6.0
· Pixel Wrench

f) Bezzałogowe statki latające

Na wyposażeniu Zakładu znajduje się szereg Bezzałogowych Statków Latających, które wykorzystywane są jako nośniki sensorów teledetekcyjnych. Na wyposażeniu znajdują sie statki latające wykonane w konwencji stałego płata nośnego (1 egz. - klasa taktyczna) oraz wykonane w konwencji wirującego płata nośnego (4 egz. różnych klas. m) .

Rys. 10 Bezzałogowe statki latające będące wyposażeniem ZTF

2014

• Kędzierski M., Fryśkowska A. Terrestrial and aerial laser scanning data integration using wavelet analysis for the purpose of 3D building modelling, Sensors (Basel, Switzerland), 01/2014, 14(7): 12070-12092 DOI: 10.3390/s140712070, 30 pkt
• Deliś P., Wilińska M., Fryśkowska A., 3D modelling of cultural heritage objects using video technology, Biuletyn WAT Vol. LXIII, Nr 2, ISSN 1234-5865, str. 57-69, 5 pkt.
• Raizman Y., Kaczyński R., Nowe kamery i produkty firmy VisionMap, Przegląd Geodezyjny 12/2014, B, 4 pkt.
• Wierzbicki D., Aspekty aerotriangulacji zdjęć cyfrowych pozyskanych kamerą niemetryczną zamontowaną na pokładzie bezzałogowego statku latającego, Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej, VOL. LXII, NR 4, 2013, str. 113-127, (B), 5 pkt.
• Dąbrowski, R., Jenerowicz A., Ocena możliwości inwentaryzacji wybranych elementów infrastruktury kolejowej na podstawie wielospektralnych danych obrazowych pozyskanych z pułapu bezzałogowego statku latającego, Logistyka 6/2014, 10 pkt.
• Ewiak I., Metodyka sygnalizacji geodezyjnej kolejowej osnowy specjalnej w aspekcie procesu kodyfikacji linii kolejowych, Logistyka, vol. 6/2014, s. 3486-2298, 10 pkt.
• Brodowska P., Ewiak I., Wybrane aspekty pomiaru geometrii przesyłek ponadwymiarowych w transporcie kolejowym, Logistyka, vol. 6/2014, s. 2291-2298, 10 pkt.
• Kędzierski M., Wierzbicki D., Wilińska M., Fryśkowska A., Deliś P. Image data fusion for flood plain mapping, 9th International Conference Environmental Engineering, ICEE-2014 - International Conference on Environmental Engineering, Vilnius, Lithuania, 2014; eISBN 978-609-457-640-9; (B); WoS, 10 pkt.
• Orych A., Walczykowski P., Kędzierski M., Fryśkowska A., Examining The Possibility Of Correcting Imagery Acquired For The Purpose Of Obtaining Spectral Reflectance Coefficients In The Infrared Range Using Photometric Measurements, The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences 11/2014; LX(1):351-353. DOI: 10.5194/isprsarchives-XL-1-351-2014, WoS, 10 pkt.
• Orych A., Fryskowska A., Walczykowski P., Kędzierski M., Pre-Processing Of Xeva-XS Imagery For Determining Spectral Reflectance Coefficients In Laboratory Conditions, The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences 11/2014; LX(1):425-428. DOI: 10.5194/isprsarchives-XL-1-425-2014, WoS, 10 pkt.
• Kaminski P., Orych A. Jenerowicz A., Impact of the frequency of conducting a white reference calibration on the accuracy of acquiring spectral reflectance coefficients using a spectroradiometer in laboratory conditions, The 4th International Symposium on Recent Advances in Quantitative Remote Sensing: RAQRS'IV, Valencja, Hiszpania, 09/2014, (B), 10pkt
• Walczykowski P., Orych A., Jenerowicz A., Determining methodology for acquiring spectral reflectance coefficients using a chosen monochromatic camera with interference filters, The 4th International Symposium on Recent Advances in Quantitative Remote Sensing: RAQRS'IV, Valencja, Hiszpania, 09/2014, (B), 10pkt.
• Orych A., Walczykowski P., Jenerowicz A., Using XEVA video sensors in acquiring spectral reflectance coefficients,The 9th International Conference “ENVIRONMENTAL ENGINEERING”, Wilno, Litwa 10.3846/enviro.2014.068, 05/2014, (B), 10pkt.
• Orych A., Dąbrowski R., Chosen problems with acquiring multispectral imagery data using the MiniMCA camera,The 9th International Conference "ENVIRONMENTAL ENGINEERING”, Wilno, Litwa; 10.3846/enviro.2014.010, 05/2014, (B), 10pkt.
• Walczykowski P. , Orych A., Kędzierski M. , Fryśkowska A., Pre-processing of Xeva-XS imagery for determining spectral reflectance coefficients in laboratory conditions, The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, XL-1, 425-428, doi:10.5194/isprsarchives-XL-1-425-2014, 2014, (B), 10pkt.
• Orych A., Walczykowski P., Kędzierski M., Fryśkowska A., Examining the possibility of correcting imagery acquired for the purpose of obtaining spectral reflectance coefficients in the infrared range using photometric measurements, The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, XL-1, 351-353, doi:10.5194/isprsarchives-XL-1-351-2014, 2014, (B), 10pkt.
• Orych A., Walczykowski P., Jenerowicz A., Zdunek Z., Impact of the cameras radiometric resolution on the accuracy of determining spectral reflectance coefficients, The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, XL-1, 347-349, doi:10.5194/isprsarchives-XL-1-347-2014, 2014, (B), 10pkt.
• Walczykowski P., Orych A., Jenerowicz A., Karcz P., Evaluating sensor linearity of chosen infrared sensors, The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, XL-1, 421-424, doi:10.5194/isprsarchives-XL-1-421-2014, 2014, (B), 10pkt.
• Wierzbicki D., Wilińska M., Liquid crystal tunable filters in detecting water pollution, 9th International Conference “Environmental Engineering”, ICEE-2014 - International Conference on Environmental Engineering, Vilnius, Lithuania, 2014; ISBN 978-609-457-690-4 CD., (B), 10 pkt.
• Walczykowski P., Wilinska M., Wierzbicki D., The use of optoelectronic filters for registering hyperspectral image in laboratory condition, 4th International Symposium, Recent Advances in Quantitative Remote Sensing, Valencia, Hiszpania, 2014,(B), 10 pkt.
• Dąbrowski R., Deliś P., Wyszyński M., Analysis of the possibility of using a video camera as a UAV sensor, The 9th International Conference “ENVIRONMENTAL ENGINEERING”, 22–23 Maj 2014, Wilno, eISSN 2029-7092 / eISBN 978-609-457-640-9, 10 pkt.

Monografie i podręczniki akademickie

• Kędzierski M., Fryśkowska A., Wierzbicki D.,, Opracowania fotogrametryczne z niskiego pułapu,2014, 100

Publikacje w innych czasopismach

• Orych A.; IRAMSWater – polska innowacja w dziedzinie monitoringu rzek, Bezpieczeństwo publiczne, wrzesień/październik 2014

• Dąbrowski R., Latos D., Evaluation of remote sensing data potential in preliminary assessment of selected physical and economical characteristics of real estate in the process of its appraisal,Real Estate management and evaluation, w druku

• Ewiak I.,Ocena funkcjonalności algorytmów kolorowania obrazów w aspekcie ich wykorzystania do poprawy walorów interpretacyjnych archiwalnych skanowanych zdjęć lotniczych,Materiały konferencyjne XIX Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego "Zdalne metody pomiarowe dla potrzeb modelowania 3D"

Materiały pozostałych konferencji międzynarodowych i krajowych

• Ewiak I., Ocena funkcjonalności algorytmów kolorowania obrazów w aspekcie ich wykorzystania do poprawy walorów interpretacyjnych archiwalnych skanowanych zdjęć lotniczych XIX Ogólnopolskim Sympozjum Naukowym „Zdalne metody pomiarowe dla potrzeb modelowania 3D”

• Jenerowicz A., Walczykowski P., Determination of water quality parameters with satellite images, EARSel&ISPRS Young Scientist Days2014, Warszaw, Poland, 16-20.06.2014 r.

• Kędzierski M., Wierzbicki D., Fryśkowska A., Wilińska M., Deliś P., Wybrane aspekty fotogrametrii niskiego pułapu, Sympozjum naukowe Zdalne metody pomiarowe dla potrzeb modelowania 3D, Polskiego Towarzystwa Fotogrametrii I Teledetekcji, Poznań, 18-19 września 2014 r.

2010

• A.Fryśkowska, M. Kędzierski, „Wybrane aspekty integracji danych z naziemnego i lotniczego skaningu laserowego”, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Sympozjum naukowe Polskiego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji, 2010
• M. Kędzierski, M. Wilińska, A. Fryśkowska, „Opracowanie ortofoto obiektu zabytkowego metodami fotogrametrii bliskiego zasięgu z wykorzystaniem naziemnego skaningu laserowego”, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Sympozjum naukowe Polskiego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji, 2010
• A. Fryśkowska, „Analiza możliwości wykorzystania danych z lotniczego skaningu laserowego do opracowywania trójwymiarowych modeli miast”, Biuletyn WAT; Konferencja Naukowo - Techniczna WAT-GEOSYSTEMS 2010
• M. Wilińska, A. Fryśkowska, M. Kędzierski, R. Dąbrowski, „Analiza możliwości wykorzystania naziemnego skanera laserowego dalekiego zasięgu do opracowania numerycznego modelu terenu obszarów wysokogórskich,” Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Sympozjum naukowe Polskiego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji, 2010
• M. Kędzierski, A. Fryśkowska, M. Wilińska, „Naziemny skaning laserowy obiektów inżynieryjno-drogowych”, Biuletyn WAT, Vol..LIX, NR 2, 2010, str. 285-308
• M. Kędzierski, P. Walczykowski, A. Fryśkowska, „Aspekty pozyskiwania danych z Naziemnego Skaningu Laserowego”, BIULETYN WAT, Vol. LIX, NR 2, 2010
• M. Wilińska, M. Kędzierski, R. Dąbrowski, „Analiza wpływu korekcji bias na dokładność produktów fotogrametrycznych z wysokorozdzielczych danych satelitarnych”, Biuletyn WAT, Konferencja Naukowo – Techniczna WAT-GEOSYSTEMS, 2010
• R. Dąbrowski, M. Kędzierski, M. Wilińska, „Opracowanie cyfrowej ortofotomapy terenów niedostępnych z wysokorozdzielczych danych satelitarnych”, Biuletyn WAT Konferencja Naukowo – Techniczna WAT-GEOSYSTEMS, 2010
• R. Dąbrowski, A. Fryśkowska, M. Kędzierski, M. Wilińska, „Analiza możliwości wykorzystania naziemnego skanera laserowego dalekiego zasięgu do opracowania numerycznego modelu terenów wysokogórskich”, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 20, 2010
• P. WalczykowskI, A. Orych, „Wybrane problemy z wyznaczaniem zdolności rozdzielczej sensorów wykorzystywanych w ramach misji Open Skies.”, Biuletyn WAT, Vol. LIX, 2010
• P. WalczykowskI, A. Orych, Ł. Paluchowski, „Wstępna Selekcja Kanałów Spektralnych W Procesie Rozpoznania Obrazowego”, Biuletyn WAT, Vol. LIX, 2010
• P. Walczykowski, A. Orych, K. Kawka, A. Jenerowicz, „Wyznaczanie terenowej zdolności rozdzielczej zobrazowań pozyskiwanych w ramach Traktatu Open Skies za pomocą kadrowych kamer cyfrowych”, Biuletyn WAT, Vol. LIX, 2010
• P. Walczykowski, A. Orych, R. Dąbrowski, „Wstępna detekcja stanu elewacji budynków przy wykorzystaniu zobrazowań”, Biuletyn WAT, 2010
• A. Orych, „Metodyka prowadzenia analizy wizualnej zobrazowań cyfrowych w celu wyznaczania dopuszczalnej wysokości lotu dla misji Open Skies”, Biuletyn WAT 2010
• P. Walczykowski, A. Orych, „Wyznaczanie terenowej zdolności rozdzielczej sensorów cyfrowych w oparciu o cele kalibracyjne”, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 20, 2010
• P. Walczykowski, R. Dąbrowski, A. Orych, „Ocena możliwości wykorzystania wysokorozdzielczych zobrazowań satelitarnych w rozpoznaniu obrazowym”, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 20, 2010
• P. Walczykowski, A. Orych, R. Dąbrowski, K. Stachurski, „Wykorzystanie obrazowych technik rozpoznawczych do wykrywania kamuflażu”, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 20, 2010
• P. Walczykowski, A. Orych, Ł. Paluchowski, „Distinguishing camouflaged man-made objects from a natural background”, Materiały konferencyjne z konferencji “GIS Ostrava 2010 - GIS meets Remote Sensing and Photogrammetry towards Digital World”, Czechy, styczeń 2010
• S. Pietrek, J. Jasiński, P. Walczykowski, A. Orych, „Analysis of the surface of historical buildings using terrestrial hyperspectral techniques”, Materiały konferencyjne z konferencji “GIS Ostrava 2010 - GIS meets Remote Sensing and Photogrammetry towards Digital World”, Czechy, styczeń 2010
• S. Pietrek, J. Jasiński, P. Walczykowski, A. Orych, „The acquisition of spectral reflectance characteristics of land cover features based on hyperspectral images”, Materiały konferencyjne z konferencji “GIS Ostrava 2010 - GIS meets Remote Sensing and Photogrammetry towards Digital World”, Czechy, styczeń 2010
• S. Pietrek, J. Jasiński, P. Walczykowski, A. Orych, „Using hyperspectral techniques in quality assessment of water bodies”, Materiały konferencyjne z konferencji “GIS Ostrava 2010 - GIS meets Remote Sensing and Photogrammetry towards Digital World”, Czechy, styczeń 2010

2009
• M. Kędzierski, A. Fryśkowska, „Application of digital camera with fisheye lens in close range photogrammetry”, Proceedings ASPRS 2009 Annual Conference, Baltimore, USA 2009
• M. Kędzierski, P. Walczykowski, A. Fryśkowska, „Application of fisheye lens and terrestrial laser scanning in architectonic documentation of hard-to-search of cultural heritage objects”, Proceedings ASPRS 2009 Annual Conference, Baltimore, USA 2009
• M. Kędzierski, P. Walczykowski, A. Fryśkowska, „Application of terrestrial laser scanning in assessment of hydrotechnic objects condition”, Proceedings ASPRS 2009 Annual Conference, Baltimore, USA 2009
• M. Kędzierski, A. Fryśkowska, R. Dąbrowski, M. Wilińska, „Naziemne skanowanie laserowe w technologii HDS obiektów sakralnych”, Wiadomości Konserwatorskie nr 26-2009, 2009

2008
• W. Dębski, P. Walczykowski, Ł. Paluchowski "Using a digital hyperspectral system in acquiring spectral reflection coefficients" Polish Journal of Environmental Studies Vol. 17 No 1C 2008.
• W. Dębski, P. Walczykowski, A. Orych "Selected problems with determining the ground resolution of thermal sensors" Polish Journal of Environmental Studies Vol. 17 No 1C 2008.
• W. Dębski, P. Walczykowski "Acquiring Reflection Coefficientsusing Hyperspectral Video Imagery" XXIth ISPRS Congress, July 2008, Beijing China
• W. Dębski, P. Walczykowski "Determination of the ground resolution of thermal scanners, using calibration targets" 14th ARSPC 29 Sept-1 Oct 2008 Darwin Australia.
• P. Walczykowski, M. Kędzierski, W. Debski "Application of thermal imagery and laser scanning data in creating thermal models" 14th ARSPC 29 Sept-1 Oct 2008 Darwin Australia.
• Fryśkowska, M. Kędzierski, J. Sanecki, P. Walczykowski "Laser scanning of cultural heritage objects" Polish Journal of Environmental Studies Vol. 17 No. 1C 2008.
• M. Kedzierski "Precise Determination of Fisheye Lens Resolution" XXIth ISPRS Congress, July 2008, Beijing China.
• M. Kedzierski, A. Fryskowska "Precise Method of Fisheye Lens Calibration" XXIth ISPRS Congress, July 2008, Beijing China.
• M. Kędzierski "3D models generation of hard-to-reach building facade on the basis of images taken with fish-eye lens digital camera" 14th ARSPC 29 Sept-1 Oct 2008 Darwin Australia.
• M. Kędzierski, P. Walczykowski, A. Fryśkowska "Application of 3 D models in ortorectification of digital images acquired with use of fish-eye lens digital camera" 14th ARSPC 29 Sept-1 Oct 2008 Darwin Australia.
• M. Kędzierski, P. Walczykowski, A. Fryśkowska "Skanowanie zabytków" Skanery laserowe-dodatek do magazynu geoinformacyjnego GEODETA, Warszawa, kwiecień 2008.
• P. Walczykowski, W. Debski "Numerical Analysis of Whiskbroom Type Scanner Images for Assessment of Open Skies Test Flights" XXIth ISPRS Congress, July 2008, Beijing China.
• R. Dabrowski, W. Fedorowicz-Jackowski, M. Kedzierski, P. Walczykowski, J. Zych "CARTOSAT-1: Orientation, DEM and Orthorectification Quality Assesment" XXIth ISPRS Congress, July 2008, Beijing China.

2007
• W. Dębski, P. Walczykowski "Reflection coeficients determination from hyper-spectral video images aquired in laboratory conditions" 3th International Conference Earth from Space the most effective solutions - 4-6.12.2007 Moskwa.
• M. Kędzierski, P. Walczykowski "Terratriangulation of historical buildings facades" Polish Journal of Environmental Studies Vol. 16 No. 2B 2007.
• M. Kędzierski, P. Walczykowski , W. Dębski "Map of fisheye lens resolution". Polish Journal of Environmental Studies Vol. 16 No. 2B 2007.
• W. Dębski, J. Jasiński, P. Walczykowski "Selected Issues of Geometrical Quality Asessment of Thermal Images Acquired by Means of Whiskbroom Scanner". Polish Journal of Environmental Studies Vol. 16 No. 2B 2007.
• P. Walczykowski, W. Debski "A method of assessment of flight parameters and whiskbroom type scanner performance based on geometrical measurement of images". 3th International Conference Earth from Space the most effective solutions - 4-6.12.2007 Moskwa.
• M. Kędzierski, A. Fryśkowska "Application of digital images took with ground fisheye lens camera to texturing 3D objects generated from satellite imagery" 3th International Conference Earth from Space the most effective solutions - 4-6.12.2007 Moskwa.
• M. Kędzierski, P. Walczykowski, A. Fryśkowska "Application of airborne laser scanning data to rectification of satellite images" 3th International Conference Earth from Space the most effective solutions - 4-6.12.2007 Moskwa.
• M. Kędzierski, P. Walczykowski "Fisheye Lens Camera System Application To Cultural Heritage Data Acquisition" The CIPA International Archives for Documentation of Cultural Haritage vol. XXI, ISSN 0256-1840, Ateny, Grecja 2007

Zakład Teledetekcji i Fotogrametrii zapewnia realizację kształcenia studentów wojskowych kierunku geodezja i kartografia specjalności rozpoznanie obrazowe. Prowadzi studia podyplomowe "GIS, fotogrametria i teledetekcja w gospodarce narodowej, obronie kraju i ochronie środowiska" oraz kursy specjalistyczne z zakresu analizy i interpretacji danych z rozpoznania obrazowego Pracownicy Zakładu Teledetekcji i Fotogrametrii prowadzą również zajęcia na studiach stacjonarnych I-szego i II-geogo stopnia kierunku geodezja i kartografia w specjalnościach pomiary sytuacyjne i systemy informacji terenowej, geoinformatyka oraz meteorologia. Wykładowcy realizują szeroki program studiów indywidualnych oraz sprawują opiekę nad działalnością Studenckiego Koła Naukowego - GeoPixel.

Udział w realizacji międzynarodowego Traktatu "Open Skies"
Traktat Open Skies jest jednym z międzynarodowych porozumień leżących u podstaw poprawy bezpieczeństwa narodowego państw-stron. Jego funkcjonowanie w głównej mierze polega na przyjmowaniu pewnej liczby lotów obserwacyjnych innych państw nad własnym terytorium (kwota pasywna) oraz wykonywaniu pewnej liczby lotów nad obszarami innych państw (kwota aktywna). Dane (zobrazowania i parametry nawigacyjne samolotu) uzyskane podczas tych lotów służą interesom polityki bezpieczeństwa państw-stron.

Samoloty i aparatura obserwacyjna przeznaczone do wykonywania tych lotów przechodzą szczegółowy proces atestacji (homologacji) pod nadzorem międzynarodowej komisji złożonej z ekspertów państw-stron. Chodzi w nim przede wszystkim o to, by aparatura obserwacyjna nie miała większej rozdzielczości od tej określonej Traktatem, a samolot nie był wyposażony w aparaturę niedozwoloną.

Pracownicy Zakładu byli autorami procedur, metod oraz aplikacji komputerowych służących m. in. do:
· Planowania misji rozpoznawczych OS
· Badań sensytometrycznych i obróbki fotochemicznej materiałów światłoczułych
· Wyznaczania terenowej zdolności rozdzielczej sensorów fotograficznych i termalnych
· Wyznaczanie parametrów lotu i pracy skanerów termalnych
· Archiwizacji danych obrazowych i nawigacyjnych z misji OS.


Udział w Międzynarodowym projekcie badawczym ISPRS-ISRO Cartosat-1 Scientific Assessment Programme C-SAP

Projekt dotyczy oceny jakości zobrazowań z satelity Cartosat-1 pod egidą ISPRS -ISRO 2006-2008. Prezentacja wyników na konferencji ISPRS w 09.2006 Goa Indie i na Kongresie ISPRS 07.2008r. Pekin Chiny

Back to top