• baner01
 • baner02
 • baner03
 • baner04
 • baner05
 • baner06
 • baner07
 • baner08
 • baner09

<< powrót do Instytutu <<

  Dane adresowe:
Wojskowa Akademia Techniczna - Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
Zakład Systemów Informacji Geoprzestrzennej (ZSG)
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2; 00-908 Warszawa (budynek 58 pok.107)
tel. (+48) 261-83-70-77


amoscicka

Kierownik Zakładu
dr hab. inż. Albina Mościcka, prof. uczelni

Nauczyciele akademiccy:

 1. dr hab. inż. Albina Mościcka, prof. uczelni - kierownik
 2. ppłk dr hab. inż. Krzysztof Pokonieczny
 3. kpt. dr inż. Marek Wyszyński
 4. ppor. mgr inż. Wojciech Dawid
 5. prof. dr hab. inż. Elżbieta Bielecka
 6. dr hab. inż. Agnieszka Zwirowicz-Rutkowska, prof. uczelni
 7. dr inż. Beata Całka
 8. dr inż. Marta Kuźma
 9. dr inż. Joanna Nowak Da Costa
 10. mgr inż. Sylwia Borkowska
 11. mgr Jacek Augustyniak
 12. mgr inż. Jakub Wabiński
 13. mgr inż. Damian Kiliszek
 14. mgr inż. Anna Michalik

Starszy referent ds. administracyjnych: w/w

Dane kontaktowe w/w osób w dziale - PRACOWNICY

Prace badawcze prowadzone w Zakładzie obejmują zagadnienia związane z szeroko rozumianą informacją geoprzestrzenną, jej analizami i zastosowaniem, w tym przede wszystkim zagadnienia dotyczące:

 • wizualizacji danych przestrzennych i czasowo-przestrzennych;
 • oceny jakości danych przestrzennych;
 • analiz przestrzennych, w tym m. in. analiz dostępności transportowej;
 • modelowania rozmieszczenia ludności
 • modelowania informacji przestrzennej na potrzeby opracowywania tyflomap;
 • oceny jakości metadanych archiwalnych map gromadzonych w bibliotekach cyfrowych;
 • teoria informacji geograficznej, inżynieria systemów oprogramowania, infrastruktury geoinformacyjne;
 • zastosowania technologii geoinformacyjnych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 • klasyfikacji terenu dla potrzeb opracowywania wojskowych map przejezdności.
 1. „EPOS-System Obserwacji Płyty Europejskiej” realizowanego w Konsorcjum naukowo przemysłowym w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Priorytet IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.2: Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki umowa nr POIR.04.02.00-14-A003/16-00, 2016-2021; całkowita wartość projektu: 70 096 835,55 PLN; dofinansowanie ze środków EFRR: 46 628 106,59 PLN; całkowita wartość projektu WAT: 8 806 211,25 PLN ; dofinansowanie ze środków EFRR WAT: 7 709 806,09 PLN
 2. „GeO-learning - kształcenie na odległość w obszarze geoinformacji” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, działanie 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym”, 2019-2021; wartość projektu: 221 587,50 PLN; dofinansowanie ze środków EFRR: 214 939,87 PLN

Pracownicy Zakładu prowadzą zajęcia dydaktyczne m. in. z kartografii, systemów informacji przestrzennej, analiz przestrzennych, baz danych przestrzennych, programowania w systemach geograficznych, zastosowania GIS, infrastruktury danych przestrzennych, modelowania informacji geograficznej, geowizualizacji, geostatystyki, zaawansowanych analiz geoprzestrzennych, danych przestrzennych w środowisku 3D, zarządzania projektami geoinformacyjnymi, organizacji baz danych przestrzennych, podstaw budownictwa i planowania przestrzennego.

Pracownia Systemów Informacji Geograficznej - prowadzone są w niej zajęcia laboratoryjne związane z szeroko rozumianymi systemami informacji przestrzennej oraz analizami danych przestrzennych. W pracowni realizowane są prace dotyczące pozyskiwania i przetwarzania geodanych, integrowania danych pozyskiwanych z różnych źródeł, projektowania i opracowywania systemów informacji geograficznej, topograficznych i tematycznych baz danych, sporządzania cyfrowych opracowań w zakresie analiz przestrzennych (3D), opracowywania, publikowania i aktualizowania opracowań kartograficznych. Pracownia wyposażona jest w stanowiska komputerowe i peryferyjne (skanery, drukarki), jak również niezbędne oprogramowanie (m.in. ArcGIS, MapInfo, GeoMedia, WinKalk, MikroMapa, AutoCad, Surfer, SciLab, CGeo, EWMapa, GEO-MAP, Qgis, PostgreSQL, PostGIS, Enterprise Architect).
Lokalizacja pracowni: budynek 58, p. 13 (20 stanowisk) oraz budynek 53, p. 107 (16 stanowisk).
Opiekun pracowni: dr inż. Joanna Nowak Da Costa

Back to top