• baner01
  • baner02
  • baner03
  • baner04
  • baner05
  • baner06
  • baner07
  • baner08
  • baner09

Załącznik nr 1
do UCHWAŁY RW nr 30/WIG/2017
z dnia 16 marca 2017 r.

„ZALECENIA DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O NADANIE STOPNI
NAUKOWYCH LUB TYTUŁU NAUKOWEGO PRZEZ RADĘ WYDZIAŁU
INŻYNIERII LĄDOWEJ I GEODEZJI WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ
IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO”


Na podstawie:
- ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, Dz.U. 2016 poz. 882, tekst ujednolicony,
- rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego, , Dz. U. 2011 nr 196 poz. 1165,
- rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, Dz. U. 2016 poz. 1586,
- rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych, Dz. U. 2016 poz. 2154
zaleca się, aby Kandydaci ubiegający się o nadanie stopni naukowych lub tytułu naukowego przez Radę Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT poza wymaganiami wynikającymi z powyższych aktów prawnych spełniali następujące kryteria:

Pełna treść do przeczytania w pliku: Postępowanie awansowe - zalecenia.

Back to top