• baner01
  • baner02
  • baner03
  • baner04
  • baner05
  • baner06
  • baner07
  • baner08
  • baner09
  • baner10
  • baner11

Podstawowe informacje o studiach doktoranckich

W Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT są prowadzone studia doktoranckie na kierunkach i w dyscyplinach naukowych: budownictwo oraz geodezja i kartografia.

Nabór na studia doktoranckie odbywa się we wrześniu.

Studia prowadzone są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.

Zajęcia dydaktyczne dla obu form studiów obejmują ten sam zakres programowy i realizowane są zasadniczo w piątki, soboty, ewentualnie w niedziele w połączonej grupie dla obu form studiów, ale oddzielnie dla każdego kierunku studiów i wybranej specjalności.

Zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym tryb studiów stacjonarnych wymaga realizacji więcej niż połowy programu studiów: przygotowania się do prowadzenia zajęć dydaktycznych i ich realizacji oraz pracy naukowej poprzez obecność uczestników tych studiów w zespołach zakładowych i instytutowych Wydziału - art. 195, ust.5. Uczestnikom niestacjonarnego trybu studiów zapewnia się możliwość (kontynuacji) zatrudnienia w ramach stosunku pracy.

Doktorant jest zobowiązany w okresie I semestru do przygotowania się do samodzielnego prowadzenia zajęć dydaktycznych i opracowania stosownych konspektów.

Samodzielnie prowadzi zajęcia od II do VII semestru w wymiarze rocznym - 90 godzin (studia stacjonarne) albo 30 godzin (studia niestacjonarne).

W trakcie I semestru doktorant jest zobowiązany do ścisłej współpracy z wybranym opiekunem naukowym, w celu ustalenia szczegółowego programu i harmonogramu realizacji projektu badawczego.

Bardzo ważne jest dalsze systematyczne realizowanie zadania badawczego. Zgodnie z wieloletnią praktyką i doświadczeniem, także z uczelni zagranicznych, wiadomo, że realizacja pracy doktorskiej w dyscyplinach technicznych wymaga poświęcenia od 6 do 8 tysięcy godzin pracy, w tym wielu na konsultacje i dyskusje na forach zakładowych i instytutowym.

Przed ukończeniem VII semestru doktoranta obowiązuje wnioskowanie o wszczęcie przewodu doktorskiego. Wykonaną rozprawę doktorską z opinią promotora należy złożyć w terminie wyznaczonym przez Radę Wydziału. Dyplom doktora nauk technicznych uzyskuje się w oddzielnej, ustawowej procedurze przed Radą Wydziału.

Warunkiem ukończenia studiów jest przygotowanie rozprawy doktorskiej i uzyskanie kwalifikacji trzeciego stopnia, czyli zdobycie w drodze przewodu doktorskiego stopnia naukowego doktora w zakresie dyscypliny naukowej, potwierdzonego odpowiednim dyplomem, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora.

 

WYSOKOŚĆ RAT I TERMINY ICH WNOSZENIA

NA STUDIACH DOKTORANCKICH WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ I GEODEZJI

Nowa organizacja zajęć dydaktycznych z języka angielskiego na studiach doktoranckich

Proszę o zapoznanie się z nowym sposobem organizacji zajęć dydaktycznych z języka angielskiego dla studiów doktoranckich w WAT określonym w zbiorze następujących dokumentów:


Wykaz uczestników i rozkłady zajęć studiów doktoranckich III stopnia

Załączniki:

Back to top