• baner01
 • baner02
 • baner03
 • baner04
 • baner05
 • baner06
 • baner07
 • baner08
 • baner09
 • baner10
 • baner11

Podstawowe informacje o studiach doktoranckich

W Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT są prowadzone studia doktoranckie na kierunkach i w dyscyplinach naukowych: budownictwo oraz geodezja i kartografia.

Nabór na studia doktoranckie odbywa się we wrześniu.

Studia prowadzone są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.

Zajęcia dydaktyczne dla obu form studiów obejmują ten sam zakres programowy i realizowane są zasadniczo w piątki, soboty, ewentualnie w niedziele w połączonej grupie dla obu form studiów, ale oddzielnie dla każdego kierunku studiów i wybranej specjalności.

Zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym tryb studiów stacjonarnych wymaga realizacji więcej niż połowy programu studiów: przygotowania się do prowadzenia zajęć dydaktycznych i ich realizacji oraz pracy naukowej poprzez obecność uczestników tych studiów w zespołach zakładowych i instytutowych Wydziału - art. 195, ust.5. Uczestnikom niestacjonarnego trybu studiów zapewnia się możliwość (kontynuacji) zatrudnienia w ramach stosunku pracy.

Doktorant jest zobowiązany w okresie I semestru do przygotowania się do samodzielnego prowadzenia zajęć dydaktycznych i opracowania stosownych konspektów.

Samodzielnie prowadzi zajęcia od II do VII semestru w wymiarze rocznym - 90 godzin (studia stacjonarne) albo 30 godzin (studia niestacjonarne).

W trakcie I semestru doktorant jest zobowiązany do ścisłej współpracy z wybranym opiekunem naukowym, w celu ustalenia szczegółowego programu i harmonogramu realizacji projektu badawczego.

Bardzo ważne jest dalsze systematyczne realizowanie zadania badawczego. Zgodnie z wieloletnią praktyką i doświadczeniem, także z uczelni zagranicznych, wiadomo, że realizacja pracy doktorskiej w dyscyplinach technicznych wymaga poświęcenia od 6 do 8 tysięcy godzin pracy, w tym wielu na konsultacje i dyskusje na forach zakładowych i instytutowym.

Przed ukończeniem VII semestru doktoranta obowiązuje wnioskowanie o wszczęcie przewodu doktorskiego. Wykonaną rozprawę doktorską z opinią promotora należy złożyć w terminie wyznaczonym przez Radę Wydziału. Dyplom doktora nauk technicznych uzyskuje się w oddzielnej, ustawowej procedurze przed Radą Wydziału.

 

Kierownik studiów: prof. dr hab. inż. Grzegorz Bąk, tel. (+48) 261-83-90-75,
Obsługa administracyjna: mgr inż. Sylwia Burdyńska, WIG, bud 58, pok. 109a, I piętro

tel. (+48) 261-83-74-53, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

Postępowanie kwalifikacyjne

Czas trwania: 4 lata
Tryb prowadzenia studiów: stacjonarne, niestacjonarne (2 700 zł/sem)
Dziedzina naukowa: nauki techniczne
Dyscypliny i specjalności:
Budownictwo - B1 konstrukcje budowlane i inżynierskie, B2 budownictwo komunikacyjne;
Geodezja i kartografia - G1 pomiary geodezyjne, G2 geomatyka, G3 teledetekcja;
O przyjęcie na studia doktoranckie może ubiegać się absolwent studiów II stopnia z oceną ukończenia minimum dobry.
Postępowanie odbywa się na zasadzie konkursu.

Rozmowa kwalifikacyjna: 11 września 2018 r.
KIERUNEK - GEODEZJA I KARTOGRAFIA: godz. 9.00 sala Rady Wydziału
KIERUNEK - BUDOWNICTWO: godz. 12.00 sala Rady Wydziału

Złożenie wymaganych dokumentów -  do 31 sierpnia 2018

Wymagane dokumenty:

•    podanie o przyjęcie na studia doktoranckie WIG (w załącznikach),
•    kopię dyplomu ukończenia studiów magisterskich - oryginał do wglądu, celem poświadczenia kopii przez WAT,
•    kopię suplementu do dyplomu albo indeksu potwierdzającego przebieg studiów - oryginału do wglądu,
•    aktualna fotografia oraz fotografia cyfrowa,
•    kserokopia dowodu osobistego,
•    CV,
•    deklaracja wyboru opiekuna naukowego. (w załącznikach)

Do wniosku dołączyć ewentualnie:

 • dokumenty potwierdzające dotychczasowe osiągnięcia naukowe - autorstwo publikacji w czasopiśmie lub materiałach konferencyjnych (autor, tytuł publikacji, czasopismo, tom, rok, strony, punktacja MNiSW) - referaty wygłoszone na seminariach KNS, świadectwa o uczestnictwie w programach wymian zagranicznych, oraz o ukończeniu studiów II stopnia wg indywidualnego toku nauczania, inne.

Informacje o postępowaniu kwalifikacyjnym

W okresie poprzedzającym rozmowę kwalifikacyjną kandydat jest zobowiązany do wyboru specjalności naukowej oraz opiekuna naukowego.

Opiekuna należy wybrać z:

- Studia/ Doktoranckie, zał. 6.

W czasie rozmowy z opiekunem należy ustalić ogólny zarys tematyki projektu badawczego – projekt badawczy będzie podstawą sformułowania tematu przyszłej pracy doktorskiej.

Na rozmowie kandydat powinien przedstawić obszar własnych zainteresowań naukowych, osiągnięcia zawodowe i uzasadnić wybór specjalności, swoje przygotowanie merytoryczne, wskazać wybranego opiekuna naukowego oraz określić ogólną charakterystykę tematyki projektu badawczego.

Wybór opiekuna naukowego (specjalności naukowej oraz zakładu) porządkuje realizację obowiązkowych zajęć dydaktycznych oraz uczestnictwa w zadaniach naukowych specjalistycznego zakładu, szerzej Instytutu.

Termin rozpoczęcia studiów:

Limit miejsc: Budownictwo - 8 miejsc - studia stacjonarnie i 3 miejsc - studia niestacjonarne; Geodezja i Kartografia - 8 miejsc - studia stacjonarnie i 3 miejsc - studia niestacjonarne

Informacje dodatkowe: Wymagamy, aby poza obecnością na zajęciach dydaktycznych w ramach studiów doktoranckich i prowadzeniem zajęć ze studentami, każdy student utrzymywał ścisły kontakt z opiekunem naukowym oraz aby każdy doktorant stacjonarny realizował przynajmniej 50% programu studiów w Instytutach tj; zajęcia dydaktyczne, systematyczna realizacja projektu badawczego, zadania naukowe i seminaria zakładowe, instytutowe.

Studia doktoranckie w WIG są zorganizowane zgodnie z Ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365).

Warunkiem ukończenia studiów jest przygotowanie rozprawy doktorskiej i uzyskanie kwalifikacji trzeciego stopnia, czyli zdobycie w drodze przewodu doktorskiego stopnia naukowego doktora w zakresie dyscypliny naukowej, potwierdzonego odpowiednim dyplomem, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora.

 

WYSOKOŚĆ RAT I TERMINY ICH WNOSZENIA

NA STUDIACH DOKTORANCKICH WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ I GEODEZJI

Nowa organizacja zajęć dydaktycznych z języka angielskiego na studiach doktoranckich

Proszę o zapoznanie się z nowym sposobem organizacji zajęć dydaktycznych z języka angielskiego dla studiów doktoranckich w WAT określonym w zbiorze następujących dokumentów:


Wykaz uczestników i rozkłady zajęć studiów doktoranckich III stopnia

Załączniki:

Back to top