• baner01
  • baner02
  • baner03
  • baner04
  • baner05
  • baner06
  • baner07
  • baner08
  • baner09

 

Informacje na temat rekrutacji


INFORMACJE OGÓLNE

Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji jest jednym z siedmiu wydziałów akademickich WAT. Powstał 1 września 2006 na mocy uchwały Senatu Wojskowej Akademii Technicznej Nr 63/II/2006 z dnia 18 maja 2006 roku w wyniku przekształcenia Wydziału Inżynierii, Chemii i Fizyki Technicznej. Obecnie na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji studiuje ponad 1600 studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Najzdolniejsi studenci mają możliwość kształcenia według indywidualnych programów studiów oraz korzystać z wymiany międzynarodowej w ramach programu edukacyjnego ERAZMUS. Nauczyciele akademiccy poza działalnością dydaktyczną prowadzą badania naukowe na wysokim poziomie. Prace badawcze są finansowane przez Komitet Badań Naukowych oraz Unię Europejską. Są zapraszani przez liczące się światowe ośrodki. Dzięki temu Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji współpracuje naukowo z wieloma ośrodkami krajowymi i zagranicznymi.

WIG prowadzi studia wyższe pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach budownictwo oraz geodezja i kartografia. Studia pierwszego stopnia (inżynierskie) kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera. Studia drugiego stopnia (magisterskie) kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra. Studia są prowadzone w dwóch formach: studia stacjonarne (bezpłatne) i studia niestacjonarne (odpłatne).


REKRUTACJA

Rejestracja kandydatów na studia przeprowadzana jest przez Wojskową Akademię Techniczną (centralnie), wyłącznie za pośrednictwem Internetowej Rejestracji Kandydatów, zwanej dalej "IRK". Zasady rekrutacji są wspólne dla wszystkich wydziałów Wojskowej Akademii Technicznej. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na poszczególne kierunki studiów, a w przypadku studiów drugiego stopnia także na specjalności. Uruchomienie określonego kierunku i formy studiów uwarunkowane jest liczbą zakwalifikowanych kandydatów. Decyzję w sprawie przyjęcia na studia, w ramach ustalonego limitu miejsc, podejmują wydziałowe komisje rekrutacyjne. Szczegółowe informacje dotyczące oferty edukacyjnej oraz rekrutacji są dostępne na stronie głównej WAT (http://www.wat.edu.pl). Sekcja Rekrutacji WAT znajduje się w budynku głównym WAT, w Warszawie przy ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, tel.: (+48) 261 83 79 38; (+48) 261 83 79 39, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydat zobowiązany jest do dostarczenia następujących dokumentów:
- kopię świadectwa dojrzałości - oryginał lub odpis do wglądu, celem poświadczenia kopii przez WAT;
- kopie dokumentów potwierdzające osiągnięcia uzyskane w szkole ponadgimnazjalnej uwzględniane w procesie rekrutacji (dyplomy olimpiad) - oryginały do wglądu;
- aktualną fotografię (wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych) oraz kolorową fotografię w formie cyfrowej (przesłaną poprzez IRK);
- kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata - oryginał do wglądu;
- Kandydat legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym poza granicami Polski składa dodatkowo zaświadczenie nostryfikujące potwierdzające równoważność świadectwa uzyskanego za granicą z polskim świadectwem dojrzałości, wydane przez kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata, a w przypadku kiedy kandydat nie mieszka w Polsce - kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę WAT (nie dotyczy świadectw uzyskanych w krajach, z którymi Polska ma podpisane umowy o uznawalności wykształcenia) oraz tłumaczenie świadectwa dojrzałości sporządzone przez tłumacza przysięgłego.


MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, budynek WAT

Sekcja Rekrutacji WAT


ZASADY WNOSZENIA OPŁAT ZA USŁUGI EDUKACYJNE

Na podstawie decyzji Nr 79/RKR/2018 z dnia 16 marca 2018r. Rektora Wojskowej Akademii Technicznej, oraz uchwały Nr 59/WAT/2014 Senatu Wojskowej Akademii Technicznej z dnia 27 listopada 2014r. czesne za semestr w roku akad. 2016/2017 student jest zobowiązany wnieść jednorazowo przed rozpoczęciem semestru.

Studenci I roku wnoszą opłaty w przeciągu 7 dni od podpisania umowy

Na wniosek studenta dopuszcza się możliwość wnoszenia opłat czesnego w ratach. Wysokość rat dla poszczególnych roczników normują tabele wywieszone w gablotach informacyjnych Wydziału. Wnoszenie opłaty w ratach powoduje zwiększenie jej wysokości o 5%.

Przekroczenie terminu opłat o okres powyżej 30 dni, skutkuje skreśleniem z listy studentów. Za datę wniesienia opłaty, uznaje się dzień wpływu środków na rachunek Akademii lub dzień płatności gotówkowej dokonanej w kasie WAT.

Szczegółowe informacje o wydziale i rekrutacji w folderze WIG: pdf Folder informacyjny WIG (4.63 MB)


PRZECZYTAJ:

  1. pdf Zasady i kryteria sporządzania listy rankingowej kandydatów na studia II stopnia w Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji w roku akademickim 2019/2020 (139 KB)
  2. pdf Wykaz zajęć i projektów przejściowych uwzglądnianych w procesie rekrutacji na studia II stopnia w roku akademickim 2019/2020 (137 KB)

Back to top