• Obraz Wejście do budynku 53
 • Obraz studenci WIG
 • Obraz studenci WIG
 • Obraz klaster Phenix
 • Obraz ogródek meteorologiczny
 • Obraz laboratoria WIG
 • Obraz laboratoria WIG
 • Obraz sprzęt geodezyjny WIG
 • Obraz sprzęt topograficzny WIG

 

Informacje na temat rekrutacji


INFORMACJE OGÓLNE

Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji jest jednym z siedmiu wydziałów akademickich WAT. Powstał 1 września 2006 na mocy uchwały Senatu Wojskowej Akademii Technicznej Nr 63/II/2006 z dnia 18 maja 2006 roku w wyniku przekształcenia Wydziału Inżynierii, Chemii i Fizyki Technicznej. Obecnie na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji studiuje ponad 1000 studentów na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Studia prowadzone są w dwóch formach: studia stacjonarne(bezpłatne) i studia niestacjonarne (odpłatne). Od 2019 roku uruchomione zostały również jednolite studia magisterskie dla kandydatów na żołnierzy zawodowych. Zajęcia dydaktyczne prowadzi ponad 100 profesorów, doktorów habilitowanych i doktorów oraz magistrów o znaczącym dorobku zawodowym.

Kadra naukowa i dydaktyczna, złożona ze specjalistów uznawanych przez środowisko inżynierów budowlanych i geodetów za autorytety w nauce i dydaktyce, mająca także doświadczenie w działalności gospodarczej i społecznej, gwarantuje dobre przygotowanie absolwentów do wykonywania zawodu inżyniera. Nauczyciele akademiccy, poza pracą dydaktyczną, prowadzą badania naukowe finansowane przez Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej. Pracownicy naukowi Wydziału współpracują z liczącymi się krajowymi i zagranicznymi ośrodkami badawczymi oraz realizują projekty dla Ministerstwa Obrony Narodowej, które zwiększają potencjał obronny państwa. Kierunki studiów prowadzonych w Wydziale uzyskały akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Studia dla studentów cywilnych są studiami ogólnodostępnymi i bez żadnych zobowiązań wobec MON. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwenci uzyskują tytuł zawodowy- inżynier, a po studiach drugiego stopnia tytuł zawodowy- magister inżynier. Absolwenci jednolitych studiów magisterskich otrzymują tytuł zawodowy- magister inżynier oraz promowani są na stopień podporucznika. Na studia drugiego stopnia może być przyjęta wyłącznie osoba posiadająca tytuł zawodowy inżyniera uzyskany po ukończeniu studiów na kierunkach zgodnych z kierunkami studiów na Wydziale.

Najzdolniejsi studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania naukowe na studiach o indywidualnych programach oraz uczestniczyć w wymianie krajowej i międzynarodowej w ramach programów MOSTECH i ERASMUS+. Absolwenci studiów drugiego stopnia mogą kontynuować naukę w Szkole Doktorskiej WAT. Zasadniczym celem kształcenia jest przygotowanie absolwentów do kreatywnej pracy inżynierskiej, rozwiązywania problemów technicznych oraz pracy w zespole. Oferta edukacyjna Wydziału jest rozwijana zgodnie z potrzebami rynku pracy, innowacyjnej gospodarki i społeczeństwa obywatelskiego.


REKRUTACJA

Rejestracja kandydatów na studia przeprowadzana jest przez Wojskową Akademię Techniczną (centralnie), wyłącznie za pośrednictwem Internetowej Rejestracji Kandydatów, zwanej dalej "IRK", dostępnej pod adresem https://wat-irk.wat.edu.pl/. Zasady rekrutacji są wspólne dla wszystkich wydziałów Wojskowej Akademii Technicznej. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na poszczególne kierunki studiów. Uruchomienie określonego kierunku i formy studiów uwarunkowane jest liczbą zakwalifikowanych kandydatów. Decyzję w sprawie przyjęcia na studia, w ramach ustalonego limitu miejsc, podejmuje komisja rekrutacyjna, kierując się miejscem kandydata na liście rankingowej określonego kierunku studiów. Szczegółowe informacje dotyczące oferty edukacyjnej oraz rekrutacji są dostępne na stronie głównej WAT (http://www.wat.edu.pl). Sekcja Rekrutacji WAT znajduje się w budynku głównym WAT, w Warszawie przy ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, tel.: (+48) 261 83 79 38; (+48) 261 83 79 39, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydat zobowiązany jest do dostarczenia następujących dokumentów:
- kopię świadectwa dojrzałości - oryginał lub odpis do wglądu, celem poświadczenia kopii przez WAT;
- kopie dokumentów potwierdzające osiągnięcia uzyskane w szkole ponadgimnazjalnej uwzględniane w procesie rekrutacji (dyplomy olimpiad) - oryginały do wglądu;
- aktualną fotografię kolorową w formie cyfrowej (przesłaną poprzez IRK);
- przesłanie poprzez IRK wyników egzaminu maturalnego/dojrzałości zamieszczonych na świadectwie dojrzałości oraz innych osiągnięć, będących podstawą naliczenia punktów rankingowych.
- kopię świadectwa dojrzałości – oryginał lub odpis do wglądu, celem poświadczenia kopii przez WAT.
- kandydat na studia II stopnia zobowiązany jest dostarczyć do WAT kopii dyplomu uprzednio ukończonych studiów – oryginał lub odpis do wglądu, celem poświadczenia kopii przez WAT - lub oryginału innego dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów zawierającego wynik ukończenia.
- suplementu do dyplomu albo indeksu lub innego dokumentu potwierdzającego przebieg uprzednio ukończonych studiów.
- Kandydat legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym poza granicami Polski składa dodatkowo zaświadczenie nostryfikujące potwierdzające równoważność świadectwa uzyskanego za granicą z polskim świadectwem dojrzałości, wydane przez kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata, a w przypadku kiedy kandydat nie mieszka w Polsce - kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę WAT (nie dotyczy świadectw uzyskanych w krajach, z którymi Polska ma podpisane umowy o uznawalności wykształcenia) oraz tłumaczenie świadectwa dojrzałości sporządzone przez tłumacza przysięgłego.


MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, budynek WAT
Sekcja Rekrutacji WAT
Rekrutacja na studia II stopnia od semestru letniego – trwa od 4 stycznia 2021r. do 12 lutego 2021r., a kończy 17 lutego 2021r. ogłoszeniem listy kandydatów przyjętych na studia.


ZASADY WNOSZENIA OPŁAT ZA USŁUGI EDUKACYJNE

Na podstawie decyzji Nr 91/RKR/2020 z dnia 28 lutego 2020r. Rektora Wojskowej Akademii Technicznej student jest zobowiązany wnieść jednorazowo przed rozpoczęciem semestru. Na wniosek studenta dopuszcza się możliwość wnoszenia opłat w ratach. Wnoszenie opłaty w ratach powoduje zwiększenie jej wysokości o 5%. Decyzję zawierającą zgodę na wnoszenie opłaty w ratach wraz z określeniem ich wysokości i terminów wpłat podejmuje kierownik jednostki organizacyjnej prowadzącej określony kierunek studiów.
Za datę wniesienia opłaty, uznaje się dzień wpływu środków na rachunek Akademii lub dzień płatności gotówkowej dokonanej w kasie WAT.

Szczegółowe informacje o wydziale i rekrutacji w folderze WIG: pdf Folder informacyjny WIG (4.80 MB)


PRZECZYTAJ:

 1. pdf Zasady i kryteria sporządzania listy rankingowej kandydatów na studia II stopnia w Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji w roku akademickim 2020/2021 (44 KB)
 2. pdf Wykaz zajęć i projektów przejściowych uwzględnianych w procesie rekrutacji na studia II stopnia w roku akademickim 2020/2021 (40 KB)

Back to top