<< powrót dla kandydatów <<

1. OPIS KIERUNKU

Studia stacjonarne i niestacjonarne dla studentów cywilnych (bez zobowiązań wobec MON).
Studia drugiego stopnia (magisterskie) - 3 semestry

Kliknij i przejdź do Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)

W programie studiów znajdują się zagadnienia związane z budownictwem komunikacyjnym w zakresie budowy dróg, lotnisk i kolei, a także budownictwem morskim, projektowaniem infrastruktury komunikacyjnej z zastosowaniem technologii BIM, powtórnym użyciem materiałów pochodzących z rozbiórki. Szczególna uwaga zostaje zwrócona na rozwój umiejętności właściwej diagnostyki obiektów infrastruktury komunikacyjnej wraz z jej analizą oraz optymalizację na etapie opracowywania dokumentacji projektowej i doboru technologii budowy. Absolwenci posiadają udokumentowany zasób wiedzy pozwalający na ubieganie się - po odbyciu wymaganej praktyki - o uprawnienia wykonawcze i projektowe w specjalności drogowej, mostowej oraz kolejowej. Uprawnienia umożliwiają pracę m. in. na stanowisku projektanta, kierownika budowy, kierownika robót, inspektora nadzoru.

1 2 3 4 5 6 7 8

Studia cywilne: Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
Nowe kierunki SPOT

Dzień Otwarty WAT 2020
Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji

Absolwenci będą przygotowani m.in. do:

  • projektowania i wykonawstwa obiektów infrastruktury komunikacyjnej i obiektów kubaturowych jej towarzyszących, w tym budowania modeli dla BIM;
  • kierowania robotami budowlanymi oraz oceny technologii budowy pod kątem wpływu na środowisko naturalne;
  • wykonywania projektów wzmocnień, remontów oraz wykonywania ekspertyz, opinii, ocen technicznych i diagnostyki istniejących obiektów infrastruktury komunikacyjnej;
  • zarządzania utrzymaniem i eksploatacją obiektów infrastruktury komunikacyjnej;
  • właściwego interpretowania, szczegółowego analizowania i oceny stanu technicznego elementów sieci komunikacyjnej kraju w celu zapewnienia jej niezawodności oraz proponowania ulepszeń (usprawnień) istniejących rozwiązań technicznych;
  • modelowania numerycznego i symulacji procesów zachodzących w elementach infrastruktury komunikacyjnej przy zastosowaniu wybranych systemów komputerowego wspomagania obliczeń inżynierskich.

 

Zobacz Plany studiów Eksploatacja infrastruktury komunikacyjnej:

  1.   folder Eksploatacja infrastruktury komunikacyjnej - st. cywilne II st. magisterskie