Dnia 02.12.2015r., w Centrum Szkoleniowo – Konferencyjnym Wojskowej Akademii Technicznej miało miejsce II Sympozjum ,,Rozpoznanie obrazowe w bezpieczeństwie i obronności - ROBO". Zostało ono zorganizowane przez Zakładu Teledetekcji i Fotogrametrii Instytutu Geodezji Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT oraz firmę Esri Polska (lidera w dziedzinie systemów informacji geograficznej), we współpracy z firmą Harris oraz Centrum Obrazowania Powierzchni Kraju WAT.

Wśród zaproszonych gości i prelegentów była liczna grupa oficerów zajmujących się rozpoznaniem obrazowym w różnych obszarach Sił Zbrojnych RP, przedstawiciele organów administracji rządowej i samorządowej, uczelni wyższych, a także reprezentanci sektora bezpieczeństwa i obronności kraju (w tym również z sektora prywatnego). Obrady odbywały się w trzech sesjach tematycznych, dotyczących między innymi: roli i miejsca rozpoznania w systemie bezpieczeństwa, metod pozyskiwania i przetwarzania danych obrazowych, a także wykorzystania nowoczesnych danych geoprzestrzennych w systemach informacji geograficznej. Uczestnicy wysłuchali szeregu referatów, z szerokiej dziedziny rozpoznania obrazowego - od zagadnień formalno-prawnych i organizacyjnych, aż po zagadnienia techniczne.

Wystąpienia te były przyczynkiem do ożywionej dyskusji, która z sali obrad przeniosła się również w kuluary. Zamierzeniem Sympozjum było stworzenie wielopłaszczyznowej platformy prezentacji najnowszych trendów w rozwoju rozpoznania obrazowego w zastosowaniach dla potrzeb obronności i bezpieczeństwa. Stworzenie okazji do wymiany doświadczeń, wiedzy i poglądów prezentowanych przez przedstawicieli nauki i praktyków. W zgodnej opinii uczestników zakładane cele zostały osiągnięte, a większość uczestników już dziś wyraziła chęć uczestnictwa w kolejnej III edycji Sympozjum w przyszłym roku.